Skip to main content

Solució de discrepàncies en procediment d'inaplicació de condicions de treball i altres conflictes col·lectius

Article 65

Solució de discrepàncies en procediments d'inaplicació de condicions de treball i altres conflictes col·lectius

65.1. Als efectes de solucionar de manera efectiva les discrepàncies que puguin sorgir entre l'empresa i les persones treballadores per la no aplicació de les condicions de treball a què fa referència l'article 82.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, ambdues parts acorden que s'estarà als procediments que s'estableixin a l'Acord Interprofessional de Catalunya vigent en cada moment.

65.2. Les parts signants del present Conveni, en representació de les persones treballadores i les empreses compreses en el seu àmbit, pacten expressament la submissió als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, per a la resolució dels conflictes laborals d'índole col·lectiva o plural que poguessin suscitar-se, així com els de caràcter individual no exclosos expressament de les competències de l'esmentat tribunal, com a tràmit processal previ obligatori a la via judicial, als efectes de l'establert en els articles 63 i 156 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.