Skip to main content

Permisos, excedències i altres millores socials

Capítol 5

Permisos, excedències i altres millores socials


Article 42

Permisos retribuïts

42.1. Les persones treballadores, avisant amb la major antelació possible, i amb l'obligació de justificar-ho, podran gaudir dels següents permisos retribuïts:

a. De 15 dies naturals i consecutius per matrimoni. Tindran dret igualment a aquest permís les unions estables de parella que es constitueixin d'acord amb la normativa de parelles estables recollida al llibre segon del Codi Civil de Catalunya.

Aquests dies es podran gaudir, a elecció de la persona treballadora, amb posterioritat al fet causant, durant com a màxim dotze mesos després, i acumular al període de vacances, sempre que la persona treballadora ho demani amb dos mesos d'antelació com a mínim. La potestat d'acumular el permís i les vacances és únicament de la persona treballadora, sense cap altra condició que comunicar-ho amb dos mesos d'antelació al seu gaudiment.

En cas de gaudiment posterior, el dret a gaudir del permís decaurà en cas de trencament de la parella de fet, divorci, separació o nul·litat de matrimoni abans de que s'hagi produït el gaudiment.

La data d'inici de gaudiment d'aquests permisos serà el primer dia laborable següent al del fet causant.

b. De 3 a 6 dies naturals en els supòsits i distribució que s'assenyalen

b.1. Supòsits

Mort o malaltia greu (que no és únicament ingrés a la UCI) o accident greu de parents fins el segon grau per consanguinitat o afinitat. A aquests efectes, es considerarà dintre d'aquest grup la persona amb qui convisqui la persona treballadora, formant una parella de caràcter estable.

b.2. Distribució

Tres dies si els fets s'esdevenen a localitats catalanes.

Sis dies si els fets s'esdevenen a localitats fora de Catalunya.

b.3. Aquest permís es podrà gaudir, a elecció de la persona treballadora, durant tot el període que duri el procés, i des de l'inici del fet causant.

En cas de malaltia greu, els dies de gaudiment poden ser tant consecutius com de manera discontinua.

En relació als permisos per mort de cònjuge, parella de fet o familiars fins el 2n grau de consanguinitat o afinitat, la data d'inici de gaudiment d'aquests permisos serà el primer dia laborable següent al del fet causant.

c. De dos dies laborables per hospitalització (inclosa l'hospitalització domiciliària) o cirurgia major ambulatòria de parents fins el segon grau per consanguinitat o afinitat, o de la persona amb qui convisqui la persona treballadora, formant una parella de caràcter estable. Si els fets esdevenen en localitats fora de Catalunya, el permís serà de quatre dies naturals.

La situació d'intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari que recull l'article 37.3.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, s'ha d'entendre compresa dintre d'aquest supòsit.

Aquest permís es podrà gaudir, a elecció de la persona treballadora, de forma fraccionada (fraccions mínimes d'un dia) mentre duri el procés d'hospitalització i fins a quatre dies immediatament posteriors a l'alta hospitalària.

S'assimila a l'hospitalització a efectes d'aquest permís, les estades a urgències de familiars de primer grau per consanguinitat o afinitat, per adopció i per guarda amb fins d'adopció i d'acolliment, que siguin superiors a 24 hores. En aquest cas el permís es gaudirà mentre duri l'estada a urgències i tindrà una durada màxima de dos dies.

d. De fins a un màxim de 14 hores anuals per assistir a la visita d'un especialista mèdic o la realització d'una prova diagnòstica en l'àmbit del Servei Català de la Salut, sempre que l'horari de consulta o prova coincideixi amb l'horari laboral i prèvia sol·licitud amb la màxima antelació possible i justificació documental.

En cas de proves diagnòstiques invasives que requereixin una preparació o convalescència importants, la persona treballadora podrà fer ús d'aquest crèdit de 14 hores anuals per cobrir aquestes circumstàncies. També el personal del torn de nit tindrà dret a l'ús d'aquest crèdit per cobrir aquestes circumstàncies (visites i proves), ja sigui la nit anterior o posterior.

A més de l'horari de consulta o prova també es comptabilitzarà el temps indispensable de desplaçament fins al centre on s'hagi de realitzar l'atenció, dins del còmput de les 14 hores.

e. Un dia feiner per trasllat de domicili habitual.

f. Pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic, comprès l'exercici del sufragi actiu.

g. Fins a 10 dies l'any per assistir a exàmens per a l'obtenció d'un títol acadèmic o professional. Dins d'aquest supòsit s'inclouen els exàmens que realitza la Junta Permanent de català i el Consorci per a la normalització lingüística. Quan la persona treballadora presti servei al torn de nit, gaudirà del permís la nit anterior a l'examen. Aquest permís es gaudeix per dies, no només pel temps indispensable. Per al gaudiment d'aquest permís cal que coincideixi amb la jornada de treball però no cal que coincideixi amb l'horari laboral.

h. Les treballadores embarassades tindran dret a absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d'adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment, per a l'assistència a les preceptives sessions d'informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d'idoneïtat, sempre en tots els casos, previ avís a l'empresa i justificació de la necessitat de la seva realització dins de la jornada de treball.

i. Les mares i pares, o tutors legals, amb fills o filles amb discapacitat tenen dret, conjuntament, a permisos d'absència del lloc de treball per poder assistir a reunions o visites en els centres educatius o sanitaris on rebin suport.

j. Per a la realització de funcions sindicals o de representació del personal en els termes establerts legalment o convencionalment.

El gaudiment dels permisos corresponents per afinitat també pertoca pels parents fins el segon grau, si és fill o filla del cònjuge o/i pel cònjuge del pare o la mare.

42.2 El personal afectat per aquest Conveni tindrà dret a tres dies feiners l'any de lliure disposició que tindran la consideració de treball efectiu a tots els efectes i que no precisaran de justificació per al seu gaudiment. Si la jornada de treball és regular, els 3 dies seran d'aquesta jornada. Si la persona treballadora té una jornada irregular i realitza dos o tres modalitats de jornada, dels tres dies de lliure disposició s'hauran de gaudir com a mínim 2 dies en la jornada prevalent en còmput dies/any, i el dia restant es triarà entre qualsevol de les jornades que faci, a la seva elecció. S'entén com a dies feiners, tots els dies que la persona treballadora té programats al seu calendari, independentment del dia de la setmana. Aquests criteris s'aplicaran també en el cas de contractes a temps parcial.


Article 43

Excedència voluntària

43.1 Les persones treballadores que acreditin un any d'antiguitat a l'empresa, podran sol·licitar una excedència voluntària per un període que no serà inferior a quatre mesos ni superior als 5 anys.

43.2 L'excedència s'entendrà sempre sense dret a cap mena de retribució. El temps de duració no es computarà a efectes d'antiguitat.

43.3 L'excedència se sol·licitarà sempre per escrit, amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data d'inici. Així mateix, l'empresa haurà de comunicar la seva concessió, també per escrit, en el termini dels cinc dies naturals següents, identificant la data límit en la que la persona treballadora ha de sol·licitar el reingrés.

La persona treballadora pot demanar el reingrés a l'empresa abans de finalitzar el període sol·licitat, però l'empresa no està obligada a valorar la possibilitat de reingrés fins que finalitzi el període inicialment sol·licitat, llevat d'acord en contrari entre les parts.

43.4 La persona treballadora en excedència voluntària conserva només un dret preferent al reingrés en les vacants d'igual o similar categoria a la seva que es produeixin a l'empresa un cop finalitzat el període de gaudiment inicialment concedit o, en el seu cas, el de les seves successives pròrrogues.

43.5 La persona treballadora que hagi fet ús del seu dret a l'excedència voluntària no podrà sol·licitar-ne una de nova fins transcorreguts tres anys de treball efectiu, una vegada conclosa l'anterior.


Article 43 bis

Excedència per conciliació de la vida familiar i laboral

43.bis.1. Les persones treballadores amb una antiguitat a l'empresa de com a mínim un any podran sol·licitar, per raons de conciliació de la vida familiar i laboral, una excedència per un període que no serà inferior a 1 mes ni superior a dos anys.

43.bis.2. Aquesta excedència s'entendrà sempre sense dret a cap mena de retribució. El temps de duració no es computarà a efectes d'antiguitat.

43.bis.3. L'excedència se sol·licitarà sempre per escrit, amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data d'inici. Així mateix, si l'empresa la concedeix, haurà de comunicar la seva concessió, també per escrit, en el termini dels cinc dies naturals següents, identificant la data en la que la persona treballadora ha de reincorporar-se. La persona treballadora pot demanar el reingrés a l'empresa abans de finalitzar el període sol·licitat, però l'empresa no està obligada a valorar la possibilitat de reingrés fins que finalitzi el període inicialment sol·licitat, llevat d'acord en contrari entre les parts.

43.bis.4. La persona treballadora que hagi fet ús del seu dret a aquesta excedència no podrà sol·licitar-ne una de nova fins transcorreguts sis mesos de treball efectiu, una vegada conclosa l'anterior.

43.bis.5. A la finalització del període d'aquesta excedència, la persona treballadora tindrà dret a la reincorporació automàtica al seu lloc de treball.


Article 44

Excedència especial per naixement o adopció legal de fill o filla o per cura de familiars

44.1. Les persones treballadores tindran dret a un període d'excedència de durada no superior a quatre anys per tenir cura de cada fill o filla, tant quan ho sigui per naturalesa, com per adopció, o en els supòsits de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment permanent, encara que aquests siguin provisionals, a comptar des de la data de naixement o, si escau, de la resolució judicial o administrativa. El quart any d'excedència haurà de ser gaudit de forma ininterrompuda.

També tindran dret a un període d'excedència, de durada no superior dos anys, les persones treballadores per tenir cura d'un familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat (inclou la parella de fet estable amb independència de la seva orientació sexual), que per raons d'edat, accident o malaltia o discapacitat no pugui valer-se per si mateix, i no realitzi activitat retribuïda.

L'excedència contemplada en el present apartat constitueix un dret individual de les persones treballadores, homes o dones. No obstant, si dos o més persones treballadores de la mateixa empresa generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, l'empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l'empresa.

Quan un nou subjecte causant donés dret a un nou període d'excedència, l'inici de la mateixa donarà fi al que, si escau, es vingués gaudint.

El període en el qual la persona treballadora romangui en situació d'excedència conforme a l'establert en aquest article serà computable a l'efecte d'antiguitat i la persona treballadora tindrà dret a l'assistència a cursos de formació professional, a la participació de la qual deurà ser convocada per l'empresari, especialment en ocasió de la seva reincorporació. Durant el primer any tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut dit termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o equivalent.

Tanmateix, quan la persona treballadora formi part d'una família que tingui reconeguda oficialment la condició de família nombrosa, la reserva del seu lloc de treball s'estendrà fins a un màxim de 15 mesos quan es tracti d'una família nombrosa de categoria general, i fins a un màxim de 18 mesos si es tracta de categoria especial. Quan la persona exerceixi aquest dret amb la mateixa durada i règim que l'altre progenitor, la reserva de lloc de treball s'estendrà fins un màxim de 18 mesos.

44.2. L'excedència se sol·licitarà sempre per escrit amb una antelació mínima de quinze dies naturals a la data del seu inici; així mateix, l'empresa haurà de comunicar la seva concessió, també per escrit, en el termini dels cinc dies naturals següents, indicant la data en la que la persona treballadora ha de reincorporar-se, així com la necessitat de sol·licitar el reingrés amb un mes d'antelació a la data prevista de finalització i les conseqüències de no fer la sol·licitud en temps i forma. El mateix règim funcionarà en cas de possibles pròrrogues.

44.3 A la finalització del període d'aquesta excedència, la persona treballadora tindrà dret a la reincorporació automàtica.

44.4. L'excedència serà sense dret a retribució.

44.5 Aquesta excedència no interromp la prestació efectiva de serveis segons estableix l'article 29 i l'article 75, segon, g.


Article 44. bis

Excedència especial per transició de gènere

44.bis.1. La persona treballadora que iniciï un procés de transició de gènere tindrà dret a sol·licitar un període d'excedència no remunerat de durada no superior a dos anys des de l'inici del procés.

44.bis.2. L'excedència s'haurà de sol·licitar per escrit a l'empresa amb una antelació de dos mesos anteriors a la data d'inici i es podrà prorrogar una única vegada fins el màxim de 2 anys. L'excedència s'haurà de gaudir de manera ininterrompuda excepte acord entre les parts. Així mateix, l'empresa haurà de comunicar la seva concessió, també per escrit, en el termini dels quinze dies naturals següents, indicant la data en la que la persona treballadora ha de reincorporar-se, així com la necessitat de sol·licitar el reingrés amb un mes d'antelació a la data prevista de finalització i les conseqüències de no fer la sol·licitud en temps i forma. El mateix règim funcionarà en cas de pròrroga.

Juntament amb la sol·licitud s'aportarà certificat mèdic indicant l'inici de procés de transició de gènere sense que hagi de constar cap altra dada respecte al procediment.

Quan la persona treballadora s'acollís a altra excedència de les contemplades al Conveni, l'inici de la mateixa donarà fi a la que es vingui gaudint.

El període en el qual la persona treballadora romangui en situació d'excedència conforme a l'establert en aquest article serà computable a efectes d'antiguitat i la persona treballadora tindrà dret a l'assistència a cursos de formació professional, a la participació de la qual haurà de ser convocat per l'empresari, especialment en ocasió de la seva reincorporació. Durant el primer any tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut dit termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o equivalent.

La persona treballadora pot demanar el reingrés a l'empresa abans de finalitzar el període sol·licitat, però l'empresa no està obligada a valorar la possibilitat de reingrés fins que finalitzi el període inicialment sol·licitat, llevat d'acord en contrari entre les parts.

44.bis.3. A la finalització del període d'aquesta excedència, la persona treballadora tindrà dret a la reincorporació automàtica.

44.bis.4. Aquesta excedència no interromp la prestació efectiva de serveis segons estableix l'article 29 i l'article 75, segon, g).


Article 45

Excedència especial per a l'exercici de funcions sindicals

45.1. Les persones treballadores que siguin elegides per a un càrrec sindical, d'àmbit local o superior, tindran dret a una excedència especial per a tot el temps que duri el seu nomenament.

45.2. La persona treballadora en excedència podrà reincorporar-se a l'empresa en el termini de 30 dies naturals comptats a partir d'aquell en què cessi en el càrrec, avisant prèviament la direcció almenys amb quinze dies naturals d'antelació a la data en què sol·liciti la reincorporació. Si, cessada en el càrrec, per qualsevol causa, no sol·licités el seu reingrés en el termini de 30 dies naturals, causarà baixa definitiva a l'empresa.

45.3. El període d'excedència serà sense dret a retribució, si bé computarà a efectes d'antiguitat.


Article 46

Excedència forçosa per nomenament de càrrec públic

46.1. La persona treballadora que sigui elegida o designada per a un càrrec públic que impossibiliti la seva assistència al treball podrà sol·licitar una excedència forçosa per a tota la duració de l'exercici del càrrec.

46.2. Tan bon punt cessi el seu càrrec públic podrà reincorporar-se a l'empresa en el termini dels 30 dies naturals següents a la data en què hagi cessat, avisant prèviament la direcció almenys amb quinze dies naturals d'antelació a la data en què sol·liciti la reincorporació. Si, conclòs l'exercici del càrrec, per qualsevol causa, no sol·licités el reingrés en el termini de 30 dies naturals, causarà baixa definitiva a l'empresa.

46.3. El període d'excedència serà sense dret a retribució, si bé es computarà a efectes d'antiguitat.


Article 47

Excedència especial

47.1. Tindrà dret a una excedència especial de fins a 3 anys, amb reserva del lloc de treball durant els dos primers anys, i reserva d'un lloc de treball del seu grup i subgrup professional en cas del tercer any i, per tant, a la reincorporació immediata a la finalització de l'excedència, el següent personal:

a. El personal que faci tasques de voluntari (retribuïdes o no) a una ONG.

b. El personal que realitzi estudis, formació o docència, vinculats a l'activitat del centre.

47.2. Aquesta excedència s'entendrà sempre sense dret a cap mena de retribució. El temps de duració no es computarà a efectes d'antiguitat.

47.3. L'excedència se sol·licitarà sempre per escrit, amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data d'inici. Així mateix, l'empresa haurà de comunicar la seva concessió, també per escrit, en el termini de cinc dies naturals següents, identificant la data en la que la persona treballadora ha de reincorporar-se. La persona treballadora pot demanar el reingrés a l'empresa abans de finalitzar el període sol·licitat, però l'empresa no està obligada a valorar la possibilitat de reingrés fins que finalitzi el període inicialment sol·licitat, llevat d'acord en contrari entre les parts.


Article 48

Pauses i reducció de jornada per lactància o per naixements de fills prematurs

48.1. Per a la lactància de fill o filla menor de 9 mesos, les persones treballadores tenen dret a una pausa d'una hora a la feina, que poden dividir en 2 fraccions. La durada de la pausa s'incrementarà proporcionalment en els casos de part, adopció o acolliment múltiples. La persona treballadora pot substituir aquest dret per una reducció de la jornada normal en 1 hora amb la mateixa finalitat, i es podrà atorgar a un dels progenitors si tots dos són persones treballadores de la mateixa empresa.

La persona treballadora tindrà dret a compactar el total de temps de lactància a continuació del permís de naixement, adopció i guarda amb fins adoptius o acolliment d'acord amb la legislació civil catalana. Qualsevol altre tipus de compactació requerirà la conformitat de l'empresa. Si la persona treballadora causés baixa definitiva de l'empresa abans dels nou mesos següents al part, se li descomptaran les quantitats indegudament percebudes.

48.2. En el supòsit de naixement prematur de fill o filla, o que, per qualsevol causa, hagin de continuar hospitalitzats després del naixement, les persones treballadores tenen té dret a absentar-se del treball durant una hora diària. Així mateix, tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional de salari. Si les dues persones treballen a la mateixa empresa només una d'elles podrà exercir aquests drets.

48.3. En cas de naixement prematur de fill o filla que hagin de ser hospitalitzats a continuació del part, s'atorgarà una excedència voluntària especial equivalent al temps d'hospitalització, fins un màxim de dotze setmanes, que s'iniciarà a partir de la finalització del permís de naixement, adopció, guarda amb fins adoptius o acolliment d'acord amb la legislació civil catalana o de la setzena setmana posterior.

48.4. La concreció horària i la concreció del període per gaudir el permís de lactància i de la reducció de jornada per tenir cura d'un menor familiar dels previstos en aquest article correspon a la persona treballadora dins de la seva jornada ordinària. La persona treballadora ha de preavisar a l'empresa amb 15 dies d'antelació sobre quina serà la data de la seva reincorporació a la jornada ordinària.

48.5 Previ acord amb l'empresa, el permís de naixement, adopció, guarda amb fins adoptius o acolliment d'acord amb la legislació civil catalana es podrà gaudir a temps parcial de forma ininterrompuda. En el cas de filiació biològica només es podrà gaudir a temps parcial a partir de la sisena setmana posterior al part.


Article 49

Reducció de jornada per tenir cura d'un menor o disminuït físic, psíquic, sensorial o familiar

49.1. Qui per raons de guarda legal, guarda de fet o acolliment permanent, tingui a la seva cura directa, continua i permanent algun menor de dotze anys o una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no realitzi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball en els termes legalment establerts segons la normativa vigent en cada moment.

Tindrà el mateix dret qui precisi encarregar-se de la cura directa d'un familiar, fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix, i que no ocupi activitat retribuïda. La reducció de jornada contemplada en el present apartat constitueix un dret individual de les persones treballadores, homes o dones. No obstant això, si dos o més persones treballadores de la mateixa empresa generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, l'empresa podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l'empresa o necessitats el servei.

El progenitor o progenitora, adoptant, guardador o guardadora amb finalitats d'adopció o acollidor o acollidora de caràcter permanent, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari de, almenys, la meitat de la durada d'aquella, per a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del menor al seu càrrec afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra malaltia greu, que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, continu i permanent, acreditat per l'informe del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 23 anys. Es considerarà malaltia greu a efectes d'aquest paràgraf les regulades al Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu, o qualsevol altre que el substitueixi o actualitzi.

49.2. La concreció horària i la determinació del període de gaudiment de la reducció de jornada, correspondrà a la persona treballadora, dintre de la seva jornada ordinària. Aquesta haurà de preavisar a l'empresa amb quinze dies d'antelació a la data en què es reincorporarà a la seva jornada ordinària.


Article 50

Canvi de lloc de treball durant l'embaràs i situació de part recent

Les treballadores en situació d'embaràs o part recent que ocupin llocs de treballs avaluats com de risc per a la seguretat o salut o puguin repercutir negativament sobre l'embaràs o la lactància tindran dret a que els siguin adaptades les condicions de treball per evitar l'exposició als esmentats riscs. Si no és possible l'adaptació de les condicions o del temps de treball, prèvia certificació del metge o metgessa d'empresa o, en el seu defecte, del metge o metgessa de capçalera de què les condicions de treball poden influir negativament en la salut de la treballadora o del fetus, la direcció haurà de traslladar temporalment la treballadora a un lloc de treball o funció diferent compatible amb el seu estat. Si no existeix lloc o funció compatible corresponent al seu grup professional, la treballadora podrà ser destinada a un d'equivalent conservant la retribució del seu lloc de procedència.

En el supòsit que per raó d'embaràs o part recent, l'empresa destini una treballadora a un lloc de treball corresponent a un grup professional superior al que ostentava, percebrà el salari corresponent a aquest grup professional. Aquesta treballadora no tindrà dret a consolidar aquest grup professional superior, encara que la destinació sigui superior a 6 mesos en un any o a 8 mesos en dos anys.


Article 51

Protecció víctimes de terrorisme

Les persones treballadores que tinguin la consideració de víctimes del terrorisme tindran dret per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral, a la reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari o a la reordenació del temps de treball, a través de l'adaptació de l'horari, de l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes d'ordenació del temps de treball que s'utilitzin a l'empresa. En absència d'acord, la concreció horària del dret correspondrà a la persona treballadora.


Article 52

Mesures de suport a les persones treballadores responsables de persones amb discapacitat

52.1. Les persones treballadores amb fills o filles amb una discapacitat física, psíquica o sensorial, reconeguda pel departament de la Generalitat o organisme competent en la matèria, igual o superior a un 33%, que no realitzin activitat retributiva alguna, percebrà l'ajut mensual de 70 euros. També ho percebran els tutors o tutores i guardadors o guardadores amb guarda legal.

52.2. Les persones treballadores amb fills o filles amb una discapacitat física, psíquica o sensorial, reconeguda pel departament de la Generalitat o organisme competent en la matèria, igual o superior a un 33%, tindrà preferència en els canvis de torn per tal de conciliar els seus horaris amb els dels centres on el fill o filla amb discapacitat rebi atenció. També ho percebran els tutors o tutores i guardadors o guardadores amb guarda legal.