Skip to main content

Millores en l'acció protectora de la seguretat social. Jubilació. Defunció

Capítol 6

Millores en l'acció protectora de la seguretat social. Jubilació. Defunció.


Article 53

Regulació del règim de millora de la incapacitat temporal

53.1 En les situacions d'incapacitat temporal, ja siguin derivades de contingències comuns com de contingències professionals, es percebrà, des del primer dia, un complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social, fins al cent per cent de les seves retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat. En el cas que hi hagi canvis en la contractació de jornada en el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat, el càlcul del complement serà en base a la proporció de la jornada o jornades del mes anterior al d'inici de la situació d'incapacitat temporal.

En el cas de jubilació parcial, l'empresa ha d'abonar el complement de la prestació econòmica com a qualsevol altra persona treballadora no jubilada.

53.2. La documentació mèdica aportada per les persones interessades és confidencial i l'empresa s'ha de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, un cop s'acrediti per la persona interessada i es faci constar per la unitat de gestió corresponent que es compleixen els requisits per tenir dret a l'obtenció de les millores establertes normativament, s'ha de retornar a la persona interessada la documentació aportada. Les dades mèdiques relatives als motius concrets de la incapacitat temporal no s'han d'inscriure ni registrar en cap base de dades. Les persones que intervenen en la tramitació del procediment de reconeixement de millores voluntàries tenen el deure de guardar secret.


Article 54

Naixement i altres supòsits de suspensió de contracte

En els supòsits de suspensió de contracte per naixement, adopció, guarda amb finalitat d'adopció i d'acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural i en el supòsit d'incapacitat temporal de les víctimes de violència de gènere o de violència sexual, previstos a l'article 48.4, 5, 6 , 7 i 8 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, les empreses garantiran a llurs persones treballadores el complement necessari perquè, sumat a la prestació reglamentària de la Seguretat Social percebin la totalitat de la seva retribució en jornada ordinària. A partir de l'1 de gener de 2023 i pel que fa a la jornada complementària d'atenció continuada (guàrdies presencials) i guàrdies localitzables, plus dissabte, plus diumenge, plus festiu i plus festiu especial, es tindrà en compte la mitjana dels imports percebuts els 12 mesos anteriors al mes de l'inici de la suspensió del contracte o els mesos treballats si aquests són inferiors a 12 mesos.


Article 55

Jubilació parcial

Les persones treballadores que compleixin els requisits establerts a la normativa legal vigent en cada moment, inclòs l'apartat 22 de la Disposició Derogatòria única del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, per aquells que en resultin afectats per la mateixa, podran acollir-se a la jubilació parcial, en els termes que corresponguin, estant l'empresa obligada a complir amb les obligacions que estableixi la normativa aplicable.


Article 56

Defunció

En cas de mort d'una persona treballadora, el centre o institució pagarà a les persones beneficiàries d'aquesta la indemnització d'una mensualitat del salari ordinari. Si la defunció es produís en acte de servei o com a conseqüència seva, la indemnització que hauran de rebre les persones beneficiàries serà de tres mensualitats.

A manca de designació expressa de persones beneficiàries, tindran dret a cobrar la indemnització els hereus i les hereves. Si són més d'una les persones beneficiàries o, en el seu cas, els hereus i les hereves, la indemnització que correspongui es distribuirà a parts iguals entre totes elles.