Skip to main content

Jornada, horaris, descans diari, setmanal i anual (vacances), festius intersetmanals i permisos

Article 19

Jornada ordinària

19.1. La jornada efectiva de treball és la següent:

Jornada grup 1: 1.688 hores efectives

Jornada torn de dia grups 2 al 7: 1.620 hores efectives.

Jornada torn de nit grups 2 al 7: 1.562 hores efectives.

19.2. No es regula en aquest Conveni el règim de jornada (que inclou la jornada complementària d'atenció continuada) i descansos del personal dels grups professionals 1, 2 i 3, per tal de garantir l'aplicació de la regulació que en aquesta matèria estableix la secció primera del capítol X de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, mitjançant la seva disposició addicional 2a.

Qualsevol modificació empresarial del règim de descansos que les persones treballadores gaudien, amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Conveni i/o dels acords parcials que s'assoleixin durant la negociació, necessitarà que prèviament a la seva implantació sigui fiscalitzada per la Comissió paritària del Conveni.

19.3. En aquells centres que tinguin una jornada anual màxima inferior a l'establerta en el present Conveni, li serà respectada aquella jornada, en els termes i terminis que tinguin pactats, com a jornada màxima completa a tots els efectes. Les reduccions de jornades corresponents als exercicis 2019 i 2020 es continuaran fent en jornades senceres, tal i com establia el Conveni en aquells exercicis.

19.4. Les empreses implementaran un sistema de registre diari de jornada que reflecteixi de forma fidedigna la jornada diària de cada persona treballadora i en el que, almenys, s'inclourà l'inici i la finalització de la jornada de treball. El sistema de registre s'ha d'organitzar i documentar mitjançant negociació col·lectiva o acord d'empresa o, en el seu defecte, decisió de l'empresari prèvia consulta amb la representació legal de les persones treballadores, en els termes legalment establerts i s'atendrà a les característiques de cada empresa i de les condicions de la prestació del treball.

El sistema, que facilitarà l'empresa, haurà de permetre el registre en els supòsits de persones treballadores que no tinguin un lloc físic al centre de treball, facin part de la seva jornada fora del centre de treball o el lloc de treball no estigui al centre de treball al que estigui adscrit i a les persones treballadores que treballin al centre de treball al que estiguin adscrites; en supòsits d'aplicació de les diferents formes de flexibilitat del temps de treball quan es tracti de persones treballadores amb adaptacions de la duració i distribució de la jornada de treball, en l'ordenació del temps de treball i en la forma de prestació, inclosa la prestació del seu treball a distància.

El sistema utilitzat serà el menys invasiu possible i garantirà el dret de les persones treballadores a la seva intimitat, a la protecció de dades de caràcter personal i als drets digitals reconeguts en la normativa vigent. Aquest registre haurà de ser validat per la persona treballadora que, en el cas que no es trobés conforme amb aquest, podrà efectuar la reclamació oportuna davant el departament corresponent de l'empresa. Les empreses conservaran els registres durant quatre anys i restaran a disposició de les persones treballadores, de la seva representació legal i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.


Article 20

Distribució de la jornada (Grups professionals 4, 5, 6 i 7)

20.1. Durant la vigència del Conveni, la distribució irregular de la jornada al llarg de l'any es limitarà a un 5% de la jornada anual contractada (proporcional al temps de prestació de servei durant l'any), en els termes següents:

a. La distribució irregular de la jornada estarà limitada exclusivament pels períodes mínims de descans diari, setmanal i anual que vinguin establerts per la llei en cada moment, sense que sigui aplicable cap altra limitació.

b. Al personal que estigui gaudint de reducció de jornada per cura de familiars, no se'l podrà efectuar cap tipus de flexibilitat, excepte acord entre les parts.

c. El personal haurà de conèixer amb un preavís mínim de cinc dies el dia i l'hora de la prestació de treball.

20.2. Respectant el còmput anual, la jornada es podrà distribuir, segons acordin a cada centre o institució sanitària, conjuntament la direcció i el comitè d'empresa o delegats i delegades de personal, encara que se superin les nou hores diàries, d'acord amb allò que estableix l'article 34.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

20.3. Quan es practiqui horari continu de dotze hores, el personal tindrà dret a quaranta minuts de descans. Si l'horari continu supera les nou hores, el descans serà de vint-i-cinc minuts. Si l'horari continu supera les cinc hores, el descans serà de quinze minuts. El descans s'haurà de concedir dintre de la jornada de treball i es considerarà com de treball efectiu, pel que s'haurà de computar dintre de la jornada pactada a l'article 19. El personal amb horari de treball partit no tindrà dret a cap mena de descans excepte si algun dels dos blocs de jornada supera les cinc hores, en què tindrà un descans de quinze minuts.


Article 21

Descans diari i setmanal del personal dels grups 4, 5, 6 i 7

21.1. Entre jornada i jornada de treball hi haurà d'haver un descans ininterromput de dotze hores, com a mínim.

21.2. Així mateix, el personal tindrà dret a un descans mínim setmanal de 36 hores ininterrompudes.

21.3. La jornada pactada a l'article 19 es distribuirà de tal forma que les persones treballadores gaudeixin d'un mínim de dos diumenges de descans al mes.


Article 22

Descans periòdic anual (vacances) del personal dels grups 4, 5, 6 i 7

22.1. Les vacances seran de 30 dies naturals per any treballat i, preferentment, es realitzaran en els mesos compresos entre maig i setembre.

22.2. Quan per necessitats del servei no fos possible de fruir-ne dintre dels mesos indicats al número anterior, el personal tindrà dret a 34 dies naturals, si realitza totes les vacances fora del període preferent. En el supòsit que només una part de les vacances es realitzin fora del període preferent, els dies suplementaris de vacances es calcularan a proporció.

22.3. Per al personal de nou ingrés es crearà el dret al gaudiment de la part proporcional de les vacances que els correspongui quan portin, si més no, sis mesos ininterromputs de treball a l'empresa, llevat de pacte en contra en el contracte individual.

22.4. El calendari de vacances s'establirà anualment i haurà d'estar elaborat, almenys, amb dos mesos d'anticipació a la data en què s'iniciïn. La sol·licitud de vacances per part de la persona treballadora haurà de ser contestada de forma expressa per part de l'empresa en un termini màxim de dos mesos. L'incompliment d'aquest termini implicarà l'acceptació per part de l'empresa del període sol·licitat, sempre i quan la sol·licitud no contravingui la reglamentació interna de l'empresa.

22.5. Quan el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal derivada d'embaràs, part o lactància natural o amb el període de suspensió per naixement, per adopció, per guarda amb fins d'adopció i d'acolliment, suspensió per risc durant l'embaràs o la lactància natural, la persona treballadora tindrà dret a gaudir de les vacances en una data diferent en finalitzar el període de suspensió, encara que hagi finalitzat l'any natural a que corresponguin.

22.6. En el supòsit de que el període vacances coincideixi amb una incapacitat temporal per contingències diferents a les assenyalades en el paràgraf anterior, que impossibiliti a la persona treballadora el seu gaudiment, totalment o parcialment, durant l'any natural a que corresponguin, la persona treballadora ho podrà fer un cop finalitzi la seva incapacitat, i sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l'any en què s'hagin originat.


Article 23

Festius intersetmanals del personal dels grups 4, 5, 6 i 7

Amb independència dels 14 dies festius intersetmanals fixats en el calendari oficial del Departament d'Empresa i Treball, tot el personal dels grups 4, 5, 6 i 7 disposarà, per aplicació de Conveni, de dos dies més de festa, un dia per Setmana Santa i l'altre per Nadal, que també es podran gaudir dintre de les dues setmanes anteriors i posteriors a la que coincideixi amb la de Setmana Santa o amb la de Nadal (a gaudir en jornades senceres).

Un d'aquests dos dies tindrà la consideració de jornada efectivament treballada.


Article 24

Dies de treball i descans del personal dels grups 4, 5, 6 i 7

24.1. D'acord amb el que s'ha pactat en els articles anteriors es garanteix que tot el personal dels grups 4, 5, 6 i 7 ha de tenir com a mínim els següents dies de descans:

a. 30 dies naturals de vacances (article 22 del Conveni).

b. 1 dia i mig de descans setmanal (article 21.2 del Conveni).

c. 14 dies festius intersetmanals del calendari oficial (article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors) que, de no poder-se gaudir, tindran descans compensatori.

d.2 dies festius (article 23 del Conveni).

24.2. Les empreses han de garantir que, d'aquests dies de descans, dos de cada mes, han de coincidir en diumenges (article 21.3 del Conveni).

24.3. Tots els descansos podran ser acumulables en els termes i supòsits que legalment procedeixi.