Skip to main content

SISCAT

Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

Disposicions generals

Organització del treball, classificació professional, ingressos, cessaments, canvi de lloc de treball

Jornada, horaris, descans diari, setmanal i anual (vacances), festius intersetmanals i permisos

Condicions retributives

Permisos, excedències i altres millores socials

Millores en l'acció protectora de la seguretat social. Jubilació. Defunció.

Acció sindical

Règim disciplinari

Formació, salut laboral i solució de conflictes col·lectius

Contractació

Condicions i procediments per a la no aplicació de les condicions establertes en conveni

Sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional

Drets laborals i regulació específica del personal dels centres d'atenció primària

Regulació específica del professional especialista en formació pel sistema de residència

Pla d'igualtat i disposicions addicionals

Annexos i taules salarials

III Conveni SISCAT

Actualització 2023 amb el text signat del III Conteni SISCAT i les taules retributives.