Skip to main content

SISCAT

III Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Acords Mesa Sectorial Siscat

Consulta els Acords publicats de la Mesa Sectorial del SISCAT https://inf.cat/mesasectorialsiscat

Disposicions generals

Organització del treball, classificació professional, ingressos, cessaments, canvi de lloc de treball

Jornada, horaris, descans diari, setmanal i anual (vacances), festius intersetmanals i permisos

Condicions retributives

Permisos, excedències i altres millores socials

Millores en l'acció protectora de la seguretat social. Jubilació. Defunció.

Acció sindical

Règim disciplinari

Formació, salut laboral i solució de conflictes col·lectius

Contractació

Condicions i procediments per a la no aplicació de les condicions establertes en conveni

Sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional

Drets laborals i regulació específica del personal dels centres d'atenció primària

Disposicions addicionals

Annexos i taules salarials

Annex 1 - Definició i contingut funcional dels llocs de treball

Annex 1 Definició i contingut funcional dels llocs de treball Grup 1 Personal sanitari Subg...

Annex 2 - Classificació dels centres hospitalaris per nivells d'estructura

Annex 2 Classificació dels centres hospitalaris per nivells d'estructura Nivell...

Annex 3 - Salari base

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 3 Salari base (per a jornades completes) G...

Annex 4 - Plus nocturnitat

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 4 Plus nocturnitat (per a jornades completes) ...

Annex 5 - Plus vinculació

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 5 Plus vinculació (Per jornades completes) ...

Annex 6 - Plus responssabilitat

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 6 Plus responsabilitat (Per jornades completes) ...

Annex 7 - Altres conceptes salarials variables

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 7 Altres conceptes salarials variables Retribució var...

Annex 8 - Altres conceptes salarials

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 8 Altres conceptes salarials Sistema ince...

Annex 9 - Sistena d'incentivació i promoció

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 9 Sistema d'incentivació i promoció Grup ...

Annex 10 - Altres conceptes salarials

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 10 Altres conceptes salarials Plus diumen...

Annex 11 - Preu/hora atenció continuada presencial

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 11 Preu/hora de l'atenció continuada presencial ...

Annex 12 - Preu/hora atenció continuada localitzable

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 12 Preu/hora de l'atenció continuada localitzable ...

Annex 13 - Retibució anual complementària

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 13 Retribució anual complementària Complement d'atenc...

Annex 14 - Taules atenció primària de salut

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 14 Taules atenció primària de salut Complement d'aten...

Annex 15 - Salari base 2008-deducció 0,88%

Annex 15 Salari base 2008-deducció 0,88% Grup prof. Lloc treball N ...

Annex 16 - Plus vinculació 2008- deducció 0,88%

Annex 16 Plus vinculació 2008- deducció 0,88% Anys treballats Total/any200...

Annex 17 - Retribució variable en funció d'objectius 2008-deducció 0,88%

Annex 17 Retribució variable en funció d'objectius 2008-deducció 0,88% (Per jornades comple...

Annex 18 - Altres conceptes salarials- deducció 0,88%

Annex 18 Altres conceptes salarials- deducció 0,88% Plus dissabte Preu hor...

Annex 19 - Preu hora guàrdies presencials i guàrdies localitzables 2008-deducció 0,88%

Annex 19 Preu hora guàrdies presencials i guàrdies localitzables 2008-deducció 0,88% ...

Annex 20 - Sistema d'Incentivació, promoció i desenvolupament professional-deducció 0,88%

Annex 20 Sistema d'Incentivació, promoció i desenvolupament professional-deducció 0,88% ...

Annex 21 - Sistema d'incentivació i promoció-deducció 0,88%

Annex 21 Sistema d'incentivació i promoció-deducció 0,88% Grup prof. Lloc ...

Annex 22 - Retribució anual complementària-deducció 0,88%

Annex 22 Retribució anual complementària-deducció 0,88% Complement d'atenció programada (x1...

Annex 23 - Complement dispersió territorial-deducció 0,88%

Annex 23 Complement dispersió territorial-deducció 0,88% Complement dispersió territorial g...