Skip to main content

SISCAT

III Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

Disposicions generals

Organització del treball, classificació professional, ingressos, cessaments, canvi de lloc de treball

Jornada, horaris, descans diari, setmanal i anual (vacances), festius intersetmanals i permisos

Condicions retributives

Permisos, excedències i altres millores socials

Millores en l'acció protectora de la seguretat social. Jubilació. Defunció.

Acció sindical

Règim disciplinari

Formació, salut laboral i solució de conflictes col·lectius

Contractació

Condicions i procediments per a la no aplicació de les condicions establertes en conveni

Sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional

Drets laborals i regulació específica del personal dels centres d'atenció primària

Disposicions addicionals

Annexos i taules salarials

Annex 1 - Definició i contingut funcional dels llocs de treball

Annex 1 Definició i contingut funcional dels llocs de treball Grup 1 Personal sanitari Subg...

Annex 2 - Classificació dels centres hospitalaris per nivells d'estructura

Annex 2 Classificació dels centres hospitalaris per nivells d'estructura Nivell...

Annex 3 - Salari base

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 3 Salari base (per a jornades completes) G...

Annex 4 - Plus nocturnitat

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 4 Plus nocturnitat (per a jornades completes) ...

Annex 5 - Plus vinculació

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 5 Plus vinculació (Per jornades completes) ...

Annex 6 - Plus responssabilitat

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 6 Plus responsabilitat (Per jornades completes) ...

Annex 7 - Altres conceptes salarials variables

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 7 Altres conceptes salarials variables Retribució var...

Annex 8 - Altres conceptes salarials

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 8 Altres conceptes salarials Sistema ince...

Annex 9 - Sistena d'incentivació i promoció

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 9 Sistema d'incentivació i promoció Grup ...

Annex 10 - Altres conceptes salarials

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 10 Altres conceptes salarials Plus diumen...

Annex 11 - Preu/hora atenció continuada presencial

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 11 Preu/hora de l'atenció continuada presencial ...

Annex 12 - Preu/hora atenció continuada localitzable

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 12 Preu/hora de l'atenció continuada localitzable ...

Annex 13 - Retibució anual complementària

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 13 Retribució anual complementària Complement d'atenc...

Annex 14 - Taules atenció primària de salut

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 14 Taules atenció primària de salut Complement d'aten...

Annex 15 - Salari base 2008-deducció 0,88%

Annex 15 Salari base 2008-deducció 0,88% Grup prof. Lloc treball N ...

Annex 16 - Plus vinculació 2008- deducció 0,88%

Annex 16 Plus vinculació 2008- deducció 0,88% Anys treballats Total/any200...

Annex 17 - Retribució variable en funció d'objectius 2008-deducció 0,88%

Annex 17 Retribució variable en funció d'objectius 2008-deducció 0,88% (Per jornades comple...

Annex 18 - Altres conceptes salarials- deducció 0,88%

Annex 18 Altres conceptes salarials- deducció 0,88% Plus dissabte Preu hor...

Annex 19 - Preu hora guàrdies presencials i guàrdies localitzables 2008-deducció 0,88%

Annex 19 Preu hora guàrdies presencials i guàrdies localitzables 2008-deducció 0,88% ...

Annex 20 - Sistema d'Incentivació, promoció i desenvolupament professional-deducció 0,88%

Annex 20 Sistema d'Incentivació, promoció i desenvolupament professional-deducció 0,88% ...

Annex 21 - Sistema d'incentivació i promoció-deducció 0,88%

Annex 21 Sistema d'incentivació i promoció-deducció 0,88% Grup prof. Lloc ...

Annex 22 - Retribució anual complementària-deducció 0,88%

Annex 22 Retribució anual complementària-deducció 0,88% Complement d'atenció programada (x1...

Annex 23 - Complement dispersió territorial-deducció 0,88%

Annex 23 Complement dispersió territorial-deducció 0,88% Complement dispersió territorial g...