Skip to main content

Formació

Capítol 9

Formació, salut laboral i solució de conflictes col·lectius


Article 64

Formació

64.1. A totes les empreses es destinarà a formació continuada del seu personal (sessions clíniques, programes i cursos específics de formació...) recursos equivalents, com a mínim, al 0,7% de la massa salarial de cada empresa. A aquests efectes, s'entendrà com a massa salarial la suma de les retribucions salarials i l'import de la quota empresarial de la Seguretat Social.

S'entén per formació continuada qualsevol procés d'aprenentatge (conjunt de coneixements, habilitats i actituds) orientat a actualitzar i/o millorar les competències de les persones treballadores. La formació continuada es fa al llarg de tota la vida laboral i s'inicia en finalitzar els estudis per exercir l'activitat corresponent de les professions sanitàries i no sanitàries.

La formació continuada es pot planificar mitjançant el pla anual de formació, i haurà de respondre als objectius i prioritats institucionals, així com tenir en compte les necessitats de desenvolupament professional de les persones treballadores en el lloc de treball, a fi de satisfer les necessitats de salut de la ciutadania que atenen de forma efectiva i amb una qualitat adequada.

En aquesta formació continuada també es pot incloure aquella formació vinculada a l'activitat de l'empresa i que formi part dels plans formatius recomanats pels col·legis professionals, societats científiques i universitats, així com altres organismes o institucions que ofereixin acreditacions oficials.

La realització de la formació continuada prevista es podrà dur a terme indistintament dins o fora de la jornada laboral. La formació que es realitzi a instàncies de la direcció es desenvoluparà preferentment dins l'horari de treball.

64.2 La font dels recursos a aplicar a formació, no necessàriament han de provenir de la pròpia empresa sinó que poden ser deguts a subvencions, concerts amb l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya, donacions de terceres persones, etc. Per tant, l'empresa ha de garantir que, sigui quin sigui el seu origen, es destinaran a formació recursos equivalents, com a mínim, al 0,7% de la massa salarial.

64.3 Les persones treballadores amb almenys un any d'antiguitat a l'empresa tenen dret a un permís retribuït de vint hores anuals de formació professional per a l'ocupació, vinculada a l'activitat de l'empresa, acumulables per un període de fins a cinc anys. El dret al permís de formació s'entendrà complert en tot cas quan la persona treballadora pugui realitzar les accions formatives dirigides a l'obtenció de la formació professional per a l'ocupació en el marc d'un pla de formació desenvolupat per iniciativa empresarial o compromès per la negociació col·lectiva.

Sense perjudici de l'anterior, no es pot incloure en el dret a què es refereix aquest apartat la formació que obligatòriament hagi d'impartir l'empresa a càrrec seu de conformitat amb el que preveuen altres lleis. La concreció de la forma de gaudi del permís s'ha de fixar de mutu acord entre la persona treballadora i empresari.

Els permisos no gaudits en cada any seran acumulables per un període màxim de fins a cinc anys. Transcorreguts els cinc anys sense accedir al seu gaudiment, bé perquè la persona treballadora no l'ha sol·licitat o perquè l'empresa no ha proposat un pla de formació, quedarà limitada l'acumulació a un màxim de 100 hores. A mesura que es vagin gaudint les hores de formació acumulades s'aniran addicionant a raó de 20 hores anuals, sense que en cap cas l'acumulació pugui superar el màxim de les 100 hores.

A petició de la persona treballadora es podran acumular les 100 hores abans de meritar-les, per a realitzar una formació concreta i homologada entre el primer i el cinquè any, sempre prèvia acceptació de l'acció per part de la empresa, que establirà la compensació pertinent en cas que la persona causi baixa abans de la data indicada.

En el cas de plans de formació d'empresa, es procurarà que sigui impartida dins de l'horari laboral de la persona treballadora amb la finalitat de preservar el dret a la conciliació de la vida laboral i familiar. En cas que es programi la formació abans indicada fora de la jornada laboral, s'haurà de compensar el temps dedicat.

Les 20 hores anuals de formació són un dret individual de les persones treballadores, a sol·licitud del professional i no és una bossa d'hores col·lectiva.

64.4. Cada centre o institució nomenarà una comissió assessora de formació a la qual hi participaran també dos membres del comitè d'empresa. Les funcions d'aquesta comissió seran les de fer propostes, avaluar la formació i, en general, totes aquelles que li delegui l'empresa.

64.5. Es constituirà una comissió paritària de formació contínua en l'àmbit del present Conveni, formada per divuit membres, nou representants de les organitzacions sindicals i nou de les associacions empresarials signants del Conveni.

Aquesta comissió tindrà les següents competències:

1. Vetllar pel compliment de la normativa legal en matèria de formació contínua.

2. Establir els criteris orientatius per l'elaboració dels plans de formació corresponents a aquest àmbit, prioritats de les iniciatives de formació que s'han de desenvolupar en l'àmbit d'aquest Conveni, orientació respecte dels col·lectius destinataris de les accions formatives, criteris que facilitin la vinculació de la formació contínua amb el sistema de classificació professional, etc.

3. Proposar la realització d'estudis per a la detecció de les necessitats formatives.

4. Promoure la formació contínua entre les empreses i les persones treballadores.

5. Afavorir l'accés a la formació de les persones treballadores per millorar la seva qualificació professional.

6. Fer el seguiment i l'avaluació de la formació contínua realitzada en el seu àmbit.

La Comissió paritària de formació contínua en l'àmbit d'aquest Conveni elaborarà el seu propi reglament de funcionament.