Skip to main content

Altres retribucions i conceptes

Article 37

Dietes i despeses

El personal que per necessitats del servei hagi de desplaçar-se a una localitat diferent a la del centre de treball percebrà les dietes de l'annex 10.

Si el desplaçament requereix pernoctar fora del seu domicili habitual percebrà, a més, la quantitat establerta a l'annex 10. Així mateix, se'ls hauran de retribuir les despeses de transport que els suposi el mitjà emprat i que prèviament hagin convingut amb l'empresa. En el supòsit d'utilització de vehicle propi, se'ls compensarà a raó de 0,19 €/km, quantitat dins la qual queden incloses totes les despeses, fins i tot l'amortització del vehicle.

Tot això sense perjudici de l'establert a la disposició transitòria quarta del Conveni.


Article 38

Menjadors

Totes les empreses afectades pel present Conveni, sigui quin sigui el nombre de les seves persones treballadores, hauran de disposar d'un local habilitat adequadament per menjar al centre de treball. En aquest local es proporcionaran dinars o sopars al personal que els calgui fer-los al centre de treball a causa del seu horari de servei. A més d'aquest personal, també gaudiran d'aquest servei les persones treballadores, l'hora d'inici o de finalització de jornada de les quals coincideixi en mitja hora amb l'horari establert pels centres per al dinar o el sopar, sempre que això sigui possible perquè sigui obert el local.

El personal pagarà com a contraprestació per aquest servei la quantitat màxima de 6,00 € per dinar o sopar, excepte per al personal amb jornada partida, que serà de 4,00 €. El personal en situació de guàrdia de presència física no abonarà cap quantitat.


Article 39

Roba de treball

39.1. Els centres o institucions hauran de facilitar al seu personal l'equip de treball necessari i també els uniformes, sabates i complements habituals. El manteniment de l'equip i el rentat o planxat de la roba de treball anirà a càrrec del centre o institució sanitària. Els equips, uniformes i calçat es renovaran periòdicament i segons exigeixi el seu estat de deteriorament. Tot el personal, dintre del centre de treball, estarà obligat a portar el seu uniforme habitual, complet, i també els distintius que el centre o institució hagi establert.

39.2. Les empreses disposaran de vestuaris que estaran dotats de seients i d'armariets individuals amb clau, que tindran la capacitat suficient per guardar la roba i el calçat. Els armariets per a la roba de treball i per la de carrer estaran separats per evitar la contaminació de la roba de carrer. Les dimensions dels vestuaris, així com les respectives dotacions de seients, armaris, penjadors, lavabos, dutxes i inodors, hauran de permetre la utilització d'aquests equips i instal·lacions sense dificultats o molèsties, tenint en compte en cada cas el nombre de persones treballadores que hagin d'utilitzar-los simultàniament (Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i Guia tècnica).


Article 40

Deduccions per manutenció i allotjament

Al personal afectat pel present Conveni que tingui el benefici de manutenció i allotjament, en règim total o parcial, se li deduirà de les seves percepcions, les quantitats recollides a l'annex 10.


Article 41

Despeses de col·legiació

Les parts signants d'aquest Conveni consideren que la quota col·legial d'aquells i aquelles professionals que actualment s'han de col·legiar, amb caràcter obligatori, per a exercir la seva professió, no és una despesa que hagi de ser indemnitzada per les empreses, llevat que una norma de rang superior a aquest Conveni o una condemna expressa per sentència ferma estableixi el contrari o obligui a un tercer.