Skip to main content

Annex 1 - Definició i contingut funcional dels llocs de treball

Annex 1

Definició i contingut funcional dels llocs de treball


Grup 1

Personal sanitari

Subgrup 1.1 Professionals en formació (metge i metgessa, farmacèutic i farmacèutica, biòleg i biòloga, químic i química, psicòleg i psicòloga, física i físic...).

Personal que s'integra als centres i institucions de l'àmbit del Conveni per al seguiment de plans de capacitació i formació, de contingut teòric-pràctic, que tenen una durada d'entre 3 i 5 anys, segons el cas. Aquests plans es desenvolupen mitjançant programes nacionals o del mateix centre.

Subgrup 1.2. Professionals en plantilla (metge i metgessa, farmacèutic i farmacèutica, biòleg i biòloga, químic i química, psicòleg i psicòloga, física i físic...).

Personal que proveït de llur titulació corresponent i amb capacitat legal per a l'exercici de llur professió, és empleat pels centres i institucions de l'àmbit del Conveni per a exercir-la, i desenvolupa amb responsabilitat i iniciativa les activitats encomanades al lloc de treball contractat.

Contingut funcional: aquests llocs de treball tenen funcions de tipus assistencial, docent i/o investigadora, però no necessiten descripció donat que queden automàticament assenyalades per raó de la titulació necessària per al seu desenvolupament.


Grup 2

Personal sanitari

Subgrup 2.1. Professionals en formació (infermera i infermer, llevadora i llevador).

Personal que s'integra als centres i institucions per al seguiment de plans de capacitació i formació, de contingut teòric-pràctic, que tenen una durada per llei segons el cas. Aquests plans es desenvolupen mitjançant programes nacionals o del mateix centre.

Subgrup 2.2. Professionals en plantilla (Infermera i infermer, llevadora i llevador, fisioterapeuta, treballadora i treballador social, terapeuta ocupacional, educadora i educador social, logopeda, optometrista...).

Personal que proveït de llur titulació corresponent i amb capacitat legal per a l'exercici de llur professió desenvolupa amb responsabilitat i iniciativa i amb un alt nivell de capacitació i experiència les activitats encomanades al lloc de treball per al qual és contractat.

Contingut funcional: el contingut funcional dels respectius llocs de treball englobats en aquest grup professional no es descriu ja que les tasques a realitzar queden automàticament assenyalades per raó de la titulació necessària per al desenvolupament de cadascuna d'elles.


Grup 3

Personal sanitari

Subgrup 3.1. Personal assistencial amb formació professional de grau mitjà ( Tècnica i tècnic en cures auxiliars d'Infermeria, tècnica i tècnic en farmàcia, cuidadora i cuidador psiquiàtric...)

És el personal que amb una titulació de formació professional de grau mitjà o equivalent i actuant sota la supervisió i control del personal del grup 1 o del grup 2, als quals ajuden i dels quals depenen, posseeixen els coneixements i l'experiència necessaris per a atendre totes les necessitats assistencials del malalt, excepte aquelles que, per disposició legal, queden reservades al personal del grup 1 i del grup 2.

Les funcions d'aquests llocs de treball no necessiten descripció, atès que les tasques a realitzar ja queden assenyalades per la titulació/formació requerida en cada cas.

Subgrup 3.2. Personal amb formació professional de grau superior (Tècnica i tècnic superior, puericultora...)

És el personal que amb una titulació/formació professional de grau superior o equivalent posseeix els coneixements i l'experiència necessaris per a atendre totes les necessitats assistencials del malalt, excepte aquelles que, per disposició legal, queden reservades al personal del grup 1 i grup 2.

Desenvolupen llurs funcions d'acord amb els criteris emanats de les Ordres d'1 de setembre de 1978 (BOE de 08/09/1978) del Ministeri d'Educació i Ciència, i de 14 de juny de 1984 (BOE de 08/06/1989) del Ministeri de Sanitat i Consum.

Les funcions d'aquests llocs de treball no necessiten descripció, atès que les tasques a realitzar ja queden assenyalades per la titulació/formació requerida en cada cas.


Grup 4

Personal de gestió i serveis

Personal que desenvolupa els llocs de treball d'advocada i advocat, arquitecta i arquitecte, economista, enginyera i enginyer, informàtica i informàtic.

És el personal que, proveït de llur titulació corresponent i amb capacitat legal per a l'exercici de llur professió és empleat pel centre o institució per exercir-la i desenvolupa, amb responsabilitat i iniciativa les activitats encomanades al lloc de treball contractat.

Contingut funcional. Aquests llocs de treball no necessiten descripció donat que les tasques a realitzar queden automàticament assenyalades per raó de la titulació necessària per al seu desenvolupament.


Grup 5

Personal de gestió i serveis

Personal que desenvolupa els llocs de treball d'aparellador i aparelladora, mestre i mestra, enginyer i enginyera tècnic, graduat i graduada social, pèrit...

És el personal que, proveït de llur titulació corresponent i amb capacitat legal per a l'exercici de llur professió, desenvolupa amb responsabilitat i iniciativa i amb un alt nivell de capacitació i experiència les activitats encomanades al lloc de treball pel qual són contractat.

Contingut funcional

A aquests llocs de treball no necessiten descripció atès que les tasques a realitzar queden automàticament assenyalades per raó de la titulació necessària per al seu desenvolupament.


Grup 6

Personal de gestió i serveis

Personal que, acreditant una titulació i/o formació professional o tècnica específica segons la funció, té els coneixements i l'experiència necessaris i acreditats, per desenvolupar, amb responsabilitat i iniciativa, però sota supervisió, les activitats encomanades al lloc de treball i a la funció per als quals va ser contractat.

Contingut funcional

El contingut funcional dels respectius llocs de treball englobats en aquest grup professional, que tot seguit es desenvolupa, és merament enunciatiu, i pot ser limitat o ampliat amb tasques de tipus similar a les encomanades a cadascú, quan així ho requereixin les circumstàncies i les necessitats del servei.

El personal englobat en aquest grup ha d'efectuar i/o col·laborar en la realització de tasques tècniques d'oficis diversos, d'administració, de recepció, de serveis generals, etc. Actua sota control i supervisió directa del personal del quan depèn. El diferent nivell queda determinat pel grau de responsabilitat i iniciativa i pel nivell de capacitació i experiència acreditada en cada cas.

Dins d'aquest grup hi ha:

6.1.Funció administrativa.

Nivell I. Auxiliar administratiu.

Nivell II. Oficial administratiu.

6.2. Funció oficis i serveis.

Nivell I. Auxiliars d'oficis i serveis, conserges-porters o ordenances, telefonistes...

Nivell II. Oficials d'oficis o de serveis.


Grup 7. Personal sanitari i de gestió i serveis

Personal que desenvolupa els llocs de treball de portalliteres, mosso i mossa (sanitari, d'oficis o de serveis), peó (sanitari, d'oficis o de serveis), netejadora i netejador.

És el personal que, amb una formació bàsica mínima acadèmica i/o professional, exercita, per indicació del personal del qual depenen, les tasques encomanades al lloc de treball i funció per als quals va ser contractat.