Skip to main content

Contractació

Capítol 10

Contractació


Article 67

Contracte formatiu en alternança

El contracte formatiu en alternança, tindrà per objecte compatibilitzar l'activitat laboral retribuïda amb els corresponents processos formatius en l'àmbit de la formació professional, els estudis universitaris o el catàleg d'especialitats formatives del Sistema Nacional d'Ocupació, i es regirà pel que disposa l'article 11.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, o la normativa que resulti aplicable en cada moment.


Article 68

Contractes formatius per a l'obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis

El contracte per a l'obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis es regirà pel que disposa l'article 11.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, o la normativa que resulti aplicable en cada moment, amb les següents particularitats:

a. La retribució serà com a mínim el 80% del salari fixat en aquest Conveni per a una persona treballadora que realitzi el mateix o equivalent lloc de treball, en proporció al temps de treball efectiu.

b. No es podrà utilitzar aquesta modalitat de contractació amb personal que hagi finalitzat el seu període de formació especialitzada pel sistema de residència.

c. La Comissió paritària del present Conveni podrà identificar les ocupacions susceptibles d'aquesta modalitat contractual.

d. El personal contractat en pràctiques no podrà superar el 20% del nombre de persones treballadores del grup corresponent, sempre i quan el grup professional tingui 50 o més persones treballadores.


Article 69

Contractes per circumstàncies de la producció

El contracte per circumstàncies de la producció es regirà pel que disposa l'article 15.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, o la normativa que resulti aplicable en cada moment, amb les següents particularitats:

a. En aquells casos en els quals les circumstàncies de la producció es deguin a l'increment ocasional i imprevisible de l'activitat i les oscil·lacions, que fins i tot tractant-se de l'activitat normal de l'empresa, generen un desajust temporal entre l'ocupació estable disponible i la que es requereix i sempre que no responguin als supòsits inclosos a l'article 16.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

Es considerarà que es produeixen aquests desajustos en els supòsits d'absències per vacances, permisos retribuïts o no retribuïts, llicències, compensacions horàries i descansos que s'hagin de cobrir.

La durada màxima d'aquest contracte serà d'1 any en un període de referència de 18 mesos. En cas que el contracte s'hagués concertat per una durada inferior, podrà prorrogar-se, mitjançant acord de les parts, per una única vegada, sense que la durada total del contracte pugui excedir d'aquesta durada màxima.

b. En cas que el contracte s'hagués concertat per atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una durada reduïda i delimitada.

La durada màxima d'aquest contracte serà de 90 dies a l'any natural independentment de les persones treballadores que siguin necessàries per a atendre en cadascun d'aquests dies les concretes situacions, que hauran d'estar degudament identificades en el contracte. Aquests 90 dies no podran ser utilitzats de manera continuada.

L'empresa, en l'últim trimestre de cada any, haurà de traslladar a la representació legal de les persones treballadores una previsió anual d'ús d'aquests tipus de contractes.

c. Sense perjudici de l'anterior, les persones treballadores que en un període de 24 mesos haguessin estat contractades durant un termini superior a 18 mesos, amb o sense solució de continuïtat, per a al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d'empreses, mitjançant dos o més contractes per circumstàncies de la producció, sigui directament o a través de la seva posada a disposició per empreses de treball temporal, adquiriran la condició de fixes.

d. Aquesta previsió també serà aplicable quan es produeixin supòsits de successió o subrogació empresarial conforme al que es disposa legal o convencionalment. Així mateix, adquirirà la condició de fixe, la persona que ocupi un lloc de treball que hagi estat ocupat amb o sense solució de continuïtat, durant més de 18 mesos en un període de 24 mesos mitjançant contractes de circumstàncies de la producció, inclosos els contractes de posada a disposició realitzats amb empreses de treball temporal.


Article 70

Contractes de substitució

El contracte de substitució es regirà pel que disposa l'article 15.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, o la normativa que resulti aplicable en cada moment, amb les següents particularitats:

a. Podran celebrar-se contractes de durada determinada per a la substitució d'una persona treballadora amb dret a reserva de lloc de treball. El contracte haurà d'identificar a la persona treballadora substituïda i la causa de la substitució, indicant si el lloc de treball a exercir serà el de la persona treballadora substituïda o el d'una altra persona treballadora de l'empresa que passi a exercir el lloc d'aquella.

En tal supòsit, la prestació de serveis podrà iniciar-se abans que es produeixi l'absència de la persona substituïda, coincidint en el desenvolupament de les funcions el temps imprescindible per a garantir l'acompliment adequat del lloc i, com a màxim, durant quinze dies.

b. Així mateix, el contracte de substitució podrà concertar-se per a completar la jornada reduïda per una altra persona treballadora, quan aquesta reducció s'empari en causes legalment establertes o regulades en el Conveni col·lectiu i s'especifiqui en el contracte el nom de la persona substituïda i la causa de la substitució.

c. El contracte de substitució podrà ser també celebrat per les entitats privades per a la cobertura temporal d'un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva mitjançant contracte fix, sense que la seva durada pugui ser en aquest cas superior a tres mesos, ni pugui celebrar-se un nou contracte amb el mateix objecte una vegada superada aquesta durada màxima.

d. Les entitats del sector públic podran subscriure contractes de substitució per cobrir temporalment un lloc de treball fins que finalitzi el procés de selecció per a la seva cobertura definitiva en els termes establerts per la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.


Article 71

Disposicions comuns als contractes per circumstàncies de la producció i als contractes de substitució

a. Els contractes realitzats incomplint el que estableixen aquests articles del Conveni adquiriran la condició de fixes, o indefinits no fixes si es tracta d'una entitat del sector públic.

b. També adquiriran la condició de fixes les persones treballadores amb contractes temporals que no haguessin estat donades d'alta en la Seguretat Social una vegada transcorregut un termini igual al que legalment s'hagués pogut fixar per al període de prova.

c. L'empresa haurà d'informar a les persones amb contractes de durada determinada o temporals, inclosos els contractes formatius, sobre l'existència de llocs de treball vacants, a fi de garantir les mateixes oportunitats d'accedir a llocs permanents que a les altres persones treballadores. Aquesta informació podrà facilitar-se mitjançant un anunci públic en un lloc adequat de l'empresa o centre de treball, o mitjançant altres mitjans, que assegurin la transmissió de la informació. Aquesta informació serà traslladada, a més, a la representació legal de les persones treballadores.

d. Als efectes d'allò establert a l'article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, les empreses afectades per aquest Conveni que estiguin obligades a contractar persones amb discapacitat, podran acollir-se, de forma total o parcial, a l'aplicació d'alguna de les mesures substitutòries, alternativament o simultàniament, que es regulen al Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat i al Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i d eles mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment, que regula el compliment alternatiu de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat, sense que en cap cas aquest acolliment pugui comportar, de forma directa o indirecta, l'extinció de les relacions laborals prèviament existents a l'empresa.

e. Les empreses facilitaran l'accés efectiu d'aquestes persones treballadores a les accions incloses en el sistema de formació professional per a l'ocupació, a fi de millorar la seva qualificació i afavorir la seva progressió i mobilitat professionals.


Article 72

Contractes a temps parcial

72.1.El contracte de treball a temps parcial es regirà per les regles següents

1. El personal a temps parcial tindrà els mateixos drets que el personal a temps complet i se'l respectaran els límits en matèria de descansos i jornada establerts al Conveni i a la llei. Quan correspongui en atenció a la seva naturalesa, aquests drets seran reconeguts de manera proporcional en funció del temps treballat. Naturalment, si una persona treballadora ha estat contractada per prestar serveis els caps de setmana no podrà gaudir del descans mínim de dos diumenges al mes previst a l'article 21.3 del Conveni.

2. Les empreses vetllaran per l'accés efectiu del personal a temps parcial a la formació professional contínua amb la finalitat d'afavorir la seva progressió i mobilitat professional en iguals condicions que el personal a temps complet.

3. En cas que la jornada diària sigui inferior a la del personal a temps complet i es realitzi de forma partida serà possible efectuar com a màxim dues interrupcions de la jornada. Si es pacta la segona interrupció, serà per causes organitzatives raonables i es comunicarà per escrit al comitè d'empresa.

4. S'estableix que en el supòsit que, d'acord amb l'empresa i la persona treballadora, una persona treballadora amb contracte a temps parcial accedeixi temporalment a una relació a temps complet o temps parcial superior al pactat, ja sigui per una substitució d'una persona treballadora que té dret a reserva de lloc de treball o per qualsevol altra causa que hagués pogut donar lloc a una nova contractació temporal, el seu contracte a temps parcial d'origen quedarà en suspens fins que finalitzi la causa de temporalitat que li ha permès passar a temps complet o parcial superior i, en aquest moment, es reprendrà l'anterior contracte a temps parcial. Aquesta nova jornada temporal en cap cas tindrà la consideració d'hores complementàries.

La persona treballadora tindrà dret a consolidar l'ampliació de jornada en els mateixos supòsits que s'adquireix la condició de persona treballadora fixa en cas d'haver estat prestant serveis mitjançant contractació temporal d'acord amb l'article 15.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors i sempre respectant un procediment que compleixi els principis de publicitat, concurrència, mèrit i capacitat en aquells centres que, per la seva naturalesa jurídica, així vingui establert per Llei.

5. De conformitat amb l'article 12.4.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, les persones treballadores a temps parcial indefinit, que vulguin passar d'un contracte a temps parcial a un a temps complet o viceversa, o ampliar la seva jornada, formularan sol·licitud a l'empresa cada any natural següent. L'empresa, durant l'any natural següent, quan existeixi una vacant a temps complet que comporti la necessitat d'una nova contractació, l'oferirà a aquella persona treballadora que, dins dels sol·licitants, sigui del mateix grup professional i reuneixi el perfil i les aptituds i requisits exigits per l'empresa per a la nova contractació, i porti, com a mínim, un any d'antiguitat a l'empresa, tenint preferència el personal de l'empresa respecte del personal extern i respectant-se en qualsevol cas el que estableix l'article 18 del Conveni col·lectiu. En aquest sentit, les sol·licituds a què es refereix el paràgraf anterior han de ser preses en consideració, en la mesura que sigui possible, per l'empresari. La denegació de la sol·licitud haurà de ser notificada a la persona treballadora per escrit i de manera motivada.

En aquells centres que, per la cobertura de contractes indefinits o per la mobilitat de persones treballadores amb contracte a temps parcial fix, tinguin establert un procediment que compleixi els principis de publicitat, concurrència, mèrit i capacitat, el personal a temps parcial temporal que hi vulgui accedir haurà de concórrer a la corresponent convocatòria pública i d'acord amb les seves bases.

6. Els canvis de jornada es comunicaran a l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya i a la Tresoreria de la Seguretat Social.

72.2. Pel que fa referència a les hores complementàries es tindran en compte les següents particularitats

1. Només es podrà formalitzar un pacte d'hores complementàries en el cas de contractes a temps parcial amb una jornada de treball no inferior a 10 hores setmanals de mitjana en còmput anual.

2. El nombre d'hores complementàries que es poden pactar en contracte no pot excedir del 60% del nombre d'hores ordinàries objecte del contracte.

3. Les empreses només podran exigir la realització d'hores complementàries quan així s'hagi pactat expressament amb la persona treballadora de forma individual.

4. La persona treballadora haurà de conèixer el dia i l'hora de realització de les hores complementàries pactades, amb un preavís de 5 dies, llevat de peremptòria i imprevisible necessitat.

5. El pacte d'hores complementàries quedarà sense efectes per renúncia de la persona treballadora, mitjançant un preavís de quinze dies, un cop complert un any des de la seva celebració, quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

a. L'atenció de les responsabilitats familiars enunciades a l'article 37.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

b. Necessitats formatives, sempre que s'acrediti la incompatibilitat horària.

c. Incompatibilitat amb un altre contracte a temps parcial.

6. Sens perjudici del pacte d'hores complementàries, l'empresa podrà, en qualsevol moment, oferir a la persona treballadora la realització d'hores complementàries d'acceptació voluntària, sense que pugui excedir del 30% de les hores ordinàries objecte del contracte, i que no computaran a efectes dels percentatges d'hores complementàries pactades a què fa referència l'apartat anterior. En el benentès que la negativa de la persona treballadora a la realització d'aquestes hores no constituirà conducta laboral sancionable.

7. La suma d'hores ordinàries i complementàries (ja siguin les exigibles com les voluntàries) no pot excedir de la jornada màxima establerta en aquest Conveni.

8. La direcció del centre podrà distribuir les hores complementàries respectant les següents condicions:

8.1. Dins de cada any natural i primer trimestre de l'any següent, el total d'hores complementàries pactades podran ser distribuïdes per la direcció en funció de les necessitats del centre.

8.2. En cap cas es podran transferir més enllà del primer trimestre de l'any següent les hores complementàries no realitzades dins del corresponent any natural.

9. El personal a temps parcial que realitzi hores complementàries, voluntàries i obligatòries, podrà sol·licitar la consolidació, a la seva jornada de treball ordinària pactada, del 50% de la mitjana anual d'hores complementàries realitzades en un període de dos anys, comptats des de l'inici de la vigència del seu contracte, o en el seu cas, durant els últims dos anys anteriors a la sol·licitud de consolidació. L'empresa té l'obligació de consolidar aquesta jornada sol·licitada en un termini no superior al mes de la sol·licitud de la persona treballadora.

72.3. En la distribució de la jornada dels contractes indefinits a temps parcial, les empreses hauran de garantir, en tot cas, la fixació en calendari de la totalitat de la jornada ordinària contractada.

72.4. Mensualment, les empreses facilitaran informació al comitè d'empresa sobre la contractació a temps parcial i de la realització d'hores complementàries pel personal contractat a temps parcial.


Article 72 bis

El contracte fix discontinu

El contracte fix discontinu estacional i el de prestació intermitent es regiran pel que disposa l'article 16 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, o la normativa que resulti aplicable en cada moment, amb les següents particularitats:

a. El contracte serà per escrit i haurà de reflectir els elements essencials de l'activitat laboral: la durada del període d'activitat, la jornada i la seva distribució horària, dins d'un o diversos dels períodes en el contracte individual, sense perjudici de la seva concreció en el moment de la crida.

b. Ateses les peculiaritats de les activitats incloses en l'àmbit funcional del present Conveni es fa necessari regular la modalitat contractual de fix discontinu a jornada completa i a temps parcial en el sector de la sanitat concertada.

c. Les persones treballadores amb contracte fix discontinu, ja sigui estacional o de prestació intermitent, tinguin períodes d'execució certs, determinats o indeterminats, hauran de ser cridades en els períodes consignats en els respectius contractes individuals, assenyalant-se en cadascun d'ells les dades estimades d'inici i fi de la crida, podent-se de comú acord prorrogar el període originari fins uns dies després de la data fi assenyalada. Amb 5 dies d'antelació al període de crida, caldrà informar a la persona treballadora de la data certa en la que iniciarà l'activitat, als efectes que pugui planificar i conciliar la seva vida laboral i familiar.

d. Totes les persones treballadores amb contracte fix discontinu, independentment de la seva data d'ingrés en l'empresa com a tal, seran requerides per prestar serveis, dins del període o dels períodes establerts en el seu contracte, en funció de les càrregues de treball i en les jornades i/o horaris necessaris per a la cobertura d'aquestes.

A aquest efecte l'empresa confeccionarà el cens de crida de les persones treballadores amb contracte fix discontinu de cada centre de treball.

Per tant, la crida no es realitzarà alhora per a totes les persones treballadores, sinó de manera gradual i en funció de les necessitats de l'empresa i de l'activitat o funció. L'ordre de crida es regirà dins de cada grup professional i atesa la disponibilitat concertada al contracte de treball i segons els criteris establerts a cada centre de treball, que necessàriament haurà de respectar la preferència establerta a l'article 18.4 del Conveni.

e. La crida s'efectuarà mitjançant el correu electrònic de l'empresa consignat degudament al contracte individual i amb una antelació mínima de cinc dies a l'adreça de correu electrònic facilitada per la persona treballadora segons les dades aportades en la contractació electrònica o per qualsevol altre mitjà consensuat per les parts, que garanteixi que la notificació s'ha realitzat amb suficients garanties. Aquesta crida haurà concretar la data d'incorporació i la possible data fi, el centre de treball, el torn i l'horari. La persona treballadora és responsable d'informar a l'empresa de qualsevol canvi en les dades de contacte per a l'enviament de la citada comunicació.

f. En els casos de faltar a la convocatòria per causes degudament justificades davant l'empresa, notificades dins del termini i en la forma, conservaran el seu dret de crida fins el proper període de prestació de serveis segons el que s'hagi indicat en el seu contracte de treball.

La incapacitat temporal de la persona treballadora no serà un obstacle per a la seva contractació i alta en l'empresa durant el període que s'ha consignat en el contracte de treball com estimat, sempre que el professional contesti a la convocatòria i informi degudament de la situació per fer possible la seva contractació. No obstant, la persona treballadora podrà optar per justificar la seva impossibilitat d'incorporació a causa de la incapacitat temporal i conservar el dret de crida per al període següent.

Durant la vigència d'aquest Conveni la persona treballadora no perdrà el dret a ser cridada per al següent període assenyalat al contracte si justifica, en el termini de resposta a la crida, que està treballant per a una altra empresa o entitat. Si la negativa persisteix en les dos períodes següents de crida que consta en el contracte i pel mateix motiu (prestació de serveis per a un tercer), s'entendrà que desisteix del contracte.

g. Les persones treballadores amb contracte fix discontinu tindran els mateixos drets que les persones amb contractes de durada indefinida ordinària, sense perjudici de les particularitats específiques de la modalitat contractual en matèria de suspensió i extinció del contracte. Tals drets seran reconeguts de manera proporcional, en funció del temps efectivament treballat, quan siguin de contingut econòmic, com les indemnitzacions derivades de la finalització del contracte, o correspongui en atenció a la seva naturalesa i/o jornada.

h. Les persones amb contractes fixos discontinus podran exercir les accions que procedeixin en cas d'incompliments relacionats amb la crida, iniciant-se el termini per a la interposició de la demanda des del moment que la coneguessin o des del moment que es produeixi la falta d'aquest, segons les dades i compromisos assolits en cadascun des contractes individuals de treball.

i. L'empresa, per centre de treball, haurà de traslladar a la representació legal de les persones treballadores dels citats centres, un calendari amb les previsions de crida anual, presentat amb la suficient antelació, a l'inici de cada any natural, o en el seu cas, semestral. Així mateix, haurà de traslladar les dades de les altes efectives de les persones amb contracte fix discontinu una vegada es produeixin.

j. L'empresa haurà d'informar les persones amb contracte fix discontinu i a la representació legal de les persones treballadores sobre l'existència de llocs de treball vacants de caràcter fix ordinari, de manera que aquelles puguin formular sol·licituds de conversió voluntària, de conformitat amb els procediments que s'estableixin a l'empresa.

k. La Comissió d'ocupació analitzarà l'aplicació pràctica de la figura del contracte fix discontinu per a proposar millores en la seva regulació a instància de qualsevol de les parts.


Article 73

Procediment d'acollida

Als efectes d'afavorir la més ràpida i correcta integració de les persones treballadores nou-contractades, cada institució o centre afectat per aquest Conveni elaborarà un protocol d'acollida adreçat al personal de nova incorporació que haurà de contemplar un manual d'acollida que, entre altres aspectes de caràcter intern, haurà d'incloure informació sobre:

1. Informació i distribució física dels edificis, indicant els principals serveis i instal·lacions en el lloc de treball.

2. Documentació relativa a la normativa interna general de prevenció de riscos laborals aprovada en el centre de treball.

3. Organigrama del centre.

4. Informació específica de les funcions a desenvolupar:

5. Descripció enunciativa i no limitativa de les funcions en el lloc de treball.

6. Manual de procediments, si n'hi ha.

7. Recull de procediments operatius, si hi són, a utilitzar per a les persones treballadores per a un correcte desenvolupament de les seves funcions (protocols, plans de cures, etc.).

8. Relació dels grups de treball i comissions en funcionament en cada servei o àrea de referència.

9. Recull de la normativa de funcionament intern (horaris, fulls informatius, etc.).

10. Informació específica de prevenció de riscos laborals relativa al seu grup professional.

El manual d'acollida podria ser substituït per qualsevol altre instrument de base tecnològica que assoleixi els mateixos objectius.

Informació sobre el tractament de les dades personals de les persones treballadores.

L'empresa informarà a les persones treballadores:

1. De l'existència del fitxer en el que quedaran recollides les seves dades personals.

2. De l'obligatorietat de facilitar-les i mantenir-les actualitzades.

3. De les conseqüències disciplinàries que pot comportar la falsedat de les dades subministrades.

4. De la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i transportabilitat en cas de canvi d'empresa.

5. Del responsable del fitxer.

6. La informació que es facilitarà en el moment de la contractació no eximeix a l'empresa de sol·licitar el consentiment exprés de la persona treballadora quan pretengui donar un tractament a les dades no relacionat amb la prestació laboral.

El procés d'acollida inclourà la transmissió de tota la informació que s'estableixi com a necessària, amb la finalitat que les persones treballadores tinguin coneixement de les característiques pròpies de la prestació de serveis en el sistema sanitari de responsabilitat pública de Catalunya, de la cultura i valors propis de la institució, la seva estructura i organització, i també la relativa a les seves condicions laborals i professionals.