Skip to main content

Acció sindical

Capítol 7

Acció sindical


Article 57

Comitès d'empresa i Delegats i Delegades de personal

57.1. La representació col·lectiva de les persones treballadores s'efectuarà a través dels Comitès d'empresa o, si s'escau, dels delegats i delegades de personal que seran elegits segons estableixin les lleis.

57.2. Els seus drets, obligacions i garanties es regiran pel que estableixi el títol II del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors i entre les seves competències se'ls reconeixen les següents:

a. Ésser informats per la direcció sobre l'evolució professional i econòmica del sector sanitari, situació del centre, evolució probable de l'ocupació, concerts amb el Servei Català de la Salut, etc.

b. Conèixer el balanç, compte de resultats i la memòria de l'exercici comptable i, en cas que l'empresa revesteixi la forma de societat per accions o participacions, ésser informats dels altres documents que es donin a conèixer als socis.

c. Participar en la implantació i gestió del fons social en el cas que l'empresa, d'acord amb el comitè, decideixi fer-ho.

d. Conèixer els models de contracte de treball escrit que s'utilitzin a l'empresa i també els documents que justifiquin la terminació de la relació laboral, així com a rebre la còpia bàsica i notificació de les pròrrogues dels contractes i tot allò que exigeixi la llei.

e. Dret a acumular en un o diversos membres del Comitè d'empresa o Delegats de personal i delegats sindicals que siguin d'una mateixa secció sindical o sindicat, el sobrant d'hores sindicals no emprades pels altres representants dels treballador/es, del seu crèdit disponible. Si un membre del Comitè d'empresa és, al mateix temps, Delegat o Delegada sindical podrà acumular les respectives hores sindicals que li pertocarien per cadascun dels esmentats càrrecs. En tot cas es procurarà que l'ús del crèdit horari no comporti la desatenció del servei.

f. Les hores emprades pels Comitès d'empresa o Delegats i Delegades de personal, en reunions convocades per la direcció d'empresa, seran en qualsevol cas retribuïdes, sense ésser computades dintre del crèdit d'hores sindicals.

g. Els i les representants sindicals que participin a la Comissió negociadora del present Conveni col·lectiu tindran dret a la concessió dels permisos retribuïts que siguin necessaris per a l'exercici adequat de la seva tasca com a negociadors.

h. L'empresa no podrà denegar una sortida sindical, del seu lloc de treball quan el/la representant sindical l'hagi sol·licitada amb una antelació que com a mínim haurà d'ésser dins la seva jornada laboral anterior a la sortida. En el cas que el/la representant sindical hagi esgotat el seu crèdit mensual d'hores sindicals retribuïdes, les que sobrepassin seran sense dret a retribució.

i. Als Delegats i Delegades de personal i membres del Comitè d'empresa se'ls reconeix el dret d'expressar amb absoluta llibertat les seves opinions en matèries concernents a l'esfera de la representació sindical, com també la llibertat en l'exercici del càrrec, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

j. Els Comitès d'empresa i Delegats i Delegades de personal, seran informats, abans de la decisió empresarial definitiva, de les activitats que hagin de ser objecte de subcontractació.

k. En relació a la retribució variable per objectius (DPO), els delegades i delegades sindicals, de prevenció, de personal i els membres del comitè d'empresa, que per raons de l'exercici del seu càrrec, no puguin assolir els objectius establerts, tindran garantit el cobrament de la mitjana del percentatge d'assoliment d'objectius del lloc de treball al qual pertanyin.


Article 58

Seccions sindicals

58.1. A les empreses amb plantilla superior a 150 persones treballadores es podran constituir seccions sindicals i nomenar delegats i delegades sindicals, que es regiran d'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, amb els drets i competències continguts a la mateixa llei.

58.2. Per facilitar la participació dels sindicats signants en les diferents comissions que han estat establertes en aquest Conveni, el seguiment de la implantació de les noves condicions laborals i retributives pactades, aquests sindicats signants podran designar, cadascun d'ells, fins a 4 delegats o delegades sindicals sectorials sempre que aquest cost social per a les empreses afectades sigui compensat degudament en la seva concertació pel Servei Català de la Salut i no repercuteixi directament en els seus comptes d'explotació.

Aquests Delegats i Delegades, tindran la consideració de delegats i delegades sindicals sectorials i gaudiran de totes les garanties sindicals establertes legalment i convencionalment.

La identitat de les persones que hagin de realitzar les funcions de Delegat o Delegada sindical sectorial s'haurà de comunicar a la direcció del centre en que presta els seus serveis, i a les direccions de les associacions empresarials signants.


Article 59

Retenció de la quota sindical

59.1. A petició escrita dels delegats i delegades sindicals, o directament dels sindicats, l'empresa descomptarà en el rebut mensual de salaris del personal afiliat, l'import de la quota sindical fixada pel sindicat.

59.2. Per procedir a efectuar la retenció mensual, en serà un requisit imprescindible que el personal ho autoritzi mitjançant un escrit dirigit a la direcció de l'empresa, en què s'especificarà el sindicat al qual se n'ha de fer lliurament, l'import de la quota mensual, i també l'especificació que el seu import sigui lliurat al delegat o delegada sindical de l'empresa, o bé directament al sindicat.

59.3. Les quotes sindicals recaptades per l'empresa seran lliurades al Delegat o Delegada sindical o al sindicat dintre dels quinze dies naturals següents a la data en què s'hagi practicat la retenció.

59.4. La sol·licitud i manera per a la retenció de la quota sindical s'efectuarà per períodes d'un any natural, encara que el descompte es faci mensualment. En el cas que el personal afiliat no desitgi que se li segueixi practicant el descompte de la quota abans que finalitzi l'any, haurà de comunicar-ho per escrit a la direcció amb quinze dies d'antelació.