Skip to main content

DPO

Article 36

Retribució variable en funció dels objectius (DPO)

36.1 Retribució variable en funció dels objectius per als professionals dels grups 1,2 i 3 nivell II.

Consisteix en un sistema de retribució variable per al col·lectiu de professionals indicats, vinculat al compliment d'objectius, que es configura com un instrument de gestió, incentivació i motivació contínua dins de les organitzacions.

Es basarà en l'explicitació dels objectius i l'avaluació continuada del seu compliment, pretenent que cada professional orienti la seva activitat als objectius estratègics de l'organització, així com desenvolupar una cultura organitzativa orientada cap a la millora dels processos i dels resultats.

Aquest complement variable, no consolidable, retribuirà la consecució dels objectius fixats en funció del seu grau de compliment. Tindran dret a la incorporació en el sistema de retribució variable en funció dels objectius (DPO) tots aquells i aquelles professionals amb una prestació de serveis o duració de contracte mínima de sis mesos en l'any natural que es tracti, sempre que reuneixin els requisits de caràcter general que s'estipulen en aquest article.

Els objectius a complir s'establiran periòdicament per acord entre la direcció del centre i les persones responsables de cada unitat assistencial i els i les professionals durant el primer trimestre de l'any en curs i s'abonaran durant el primer trimestre de l'any següent.

En cas que no s'hagin fixat per causes imputables a l'empresa en aquest termini, s'hauran de fixar uns objectius proporcionals i assolibles en el període restant.

Així mateix, en cas que no es fixin durant l'any en curs, es produiran els efectes com si s'haguessin assolit en la seva totalitat.

Entre els objectius a complir s'inclouran, necessàriament, la implicació efectiva de la persona treballadora en la política de prevenció de riscos laborals. Tot i reconèixer que la determinació dels objectius globals de cada institució forma part de la competència irrenunciable dels seus òrgans de govern i direcció en relació amb la seva situació en el sistema sanitari i amb les directrius que el Pla de Salut determini per al seu àmbit, d'aquests s'informarà a la representació legal de les persones treballadores, i s'estableixen els següents criteris generals orientadors en aquesta matèria:

1. En relació al tipus d'objectius, aquests podran ser

a. Relacionats amb resultats clínics, assistencials i d'eficiència

b. Del servei o unitat assistencial.

c. Individuals.

En tot cas hauran de ser assolibles i en la seva ponderació hauran de tenir més pes els individuals, que hauran d'estar relacionats amb les funcions que desenvolupen els i les professionals.

2. En relació a l'avaluació: 

Els objectius es mesuraran mitjançant indicadors determinats prèviament i que permetin mesurar els aspectes quantitatius i qualitatius que es determinin.

Es determinarà en el moment de la fixació el pes de cada objectiu en la determinació total de l'avaluació.

3. En relació a la determinació de la retribució

Sense perjudici d'allò establert a la Disposició transitòria primera del present Conveni col·lectiu, s'establirà a cada centre el nivell d'assoliment que permeti acreditar el 100 % de la retribució individual.

S'estableix el 35% com el nivell mínim d'assoliment dels objectius establerts, a partir del qual es pot percebre proporcionalment la retribució variable individual prevista. Aquest percentatge s'aplica sobre el total d'objectius i no sobre cadascun dels objectius fixats.

La retribució reconeguda en un exercici no pressuposa cap dret per a exercicis següents.

L'import màxim a assolir individualment serà l'establert a l'annex 7.

36.2. Retribució variable en funció dels objectius per als professionals dels grups 3 al 7 (excepte el grup 3 nivell II).

S'estableix un sistema de retribució variable per al personal de plantilla dels grups 3 al 7, excepte el grup 3 nivell II, que consistirà en una paga quin import ve fixat a l'annex 7 i que es percebrà en el mes de març de cada any, sempre i quan la persona treballadora hagi assolit  els següents objectius:

1. Un objectiu de caràcter individual. Pel que fa a aquest objectiu, serà d'aplicació l'establert al punt 36.1.

2. La corresponsabilització en la correcta utilització dels equips de protecció individuals i en l'aplicació de les mesures que, en matèria de prevenció de riscs laborals, hagi implantat l'empresa en el centre de treball on presti els seus serveis i per a la qual hagi rebut l'oportuna formació o informació. 

S'entendrà que no s'ha complert l'objectiu vinculat a la prevenció de riscs laborals quan la persona treballadora hagi estat amonestada per escrit o sancionada per l'incompliment dels seus deures en aquesta matèria.  

Cadascun d'aquests dos objectius tindrà la següent ponderació respecte a la meritació de la retribució variable:

a. Objectiu de caràcter individual: 50%

b. Corresponsabilització en la prevenció de riscs laborals: 50%

Per a tenir dret a la percepció de la retribució variable s'han d'haver prestat serveis durant un mínim de sis mesos durant l'any natural.

La percepció d'aquests imports serà sempre proporcional al percentatge de jornada contractada.

S'adjunta en l'annex 7 una taula amb els imports màxims per lloc de treball que correspondrien a l'assoliment del 100% dels objectius.

36.3. Vinculació a l'equilibri pressupostari i financer

Exclusivament per als anys 2021 i 2022 es manté el redactat de l'article 36 del II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

36.4 Complement de productivitat associat al règim d'especial dedicació voluntària de les infermeres i infermers del grup professional 2.2

Atesa la falta d'infermeres i la necessitat de millorar la productivitat dels centres, es considera necessari establir un mecanisme que permeti a aquestes professionals incrementar la seva dedicació de manera voluntària al centre de treball en el qual ja desenvolupen la jornada completa establerta a l'article 19 (o la pactada a cada centre) i amb el límit de 150 hores, que és inferior a la jornada màxima de treball legalment establerta en el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors. En conseqüència, les hores resultants d'aquest règim d'especial dedicació voluntària no tindran la consideració de jornada extraordinària en tant que en còmput anual no excedeixen de la jornada màxima legal establerta en el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

Amb aquest mecanisme s'aconsegueix una millora de l'eficiència i de la productivitat tant a nivell de centre com a nivell sectorial, en quan aquestes professionals podran focalitzar voluntàriament la seva dedicació en el propi centre on habitualment presten serveis, minimitzant en la mesura del possible la pluriactivitat i pluriocupació. Amb aquest mecanisme s'evitaran una quantitat important de desplaçaments entre centres, amb estalvis de temps, de cost, i fins i tot millora de la prevenció de riscos laborals, i amb una possibilitat molt més intensa d'aconseguir la necessària conciliació de la vida laboral, familiar i personal. Tot això, a més, amb el reforçament del sentiment de pertinença al centre i la millora de la qualitat i coordinació assistencial.

Les infermeres i els infermers que estiguin interessades en realitzar el règim d'especial dedicació voluntària remetran un correu electrònic a la direcció de persones o recursos humans, manifestant quina és la seva disponibilitat a fi i efecte que l'empresa pugui planificar les cobertures corresponents. De la mateixa manera, les professionals que deixin d'estar interessades podran comunicar la seva renúncia lliurement amb 5 dies de preavís, excepte si ja ha estat objecte de planificació. En aquest cas s'exigirà un preavís de 15 dies per a facilitar la gestió de la cobertura, moment a partir del qual quedarien automàticament fora del sistema de productivitat voluntària sense cap conseqüència negativa, ni cap restricció per tornar-se a inscriure's al mateix si és del seu interès.

A partir de la signatura del present Conveni, i exclusivament durant la vigència del mateix, i mentre hi hagi dèficit de personal, les entitats estaran facultades per a desenvolupar una oferta de règim d'especial dedicació voluntària, per proposar a les infermeres del grup 2.2, que no obstant haurà de respectar els següents paràmetres:

a. Amb caràcter previ a l'oferta per part de l'entitat, caldrà garantir que no hi ha cap persona treballadora a temps parcial, del mateix grup professional, que hagi sol·licitat una ampliació de jornada, i que sigui compatible (per funcions, horari, ...) per cobrir les hores ofertes.

b. L'acceptació per part de la persona treballadora serà sempre voluntària i aquesta podrà renunciar amb el preavís esmentat en els antecedents.

c. L'oferiment d'hores a realitzar podrà ser fins a completar el màxim de 150 hores a l'any. En cas que l'oferta a una persona treballadora superi el nombre de 100 hores anuals, caldrà prèviament acord amb la representació legal de les persones treballadores.

d. Només es pot oferir a persones treballadores a jornada completa (jornada ordinària establerta a l'article 19 del Conveni o la pactada a cada centre).

e. En cap cas es podran planificar hores del règim d'especial dedicació voluntària en el període de vacances de la persona treballadora, ni aquestes hores podran formar part de les ofertes de treball, dels contractes o de les ofertes públiques d'ocupació ni imposar-les per via de l'article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors. Tampoc podran comportar un canvi de jornada a 12 hores i s'hauran de respectar els descansos mínims previstos a la legislació vigent.

f. El llistat d'hores efectuades es lliurarà trimestralment a la representació legal de les persones treballadores. En el llistat hi constarà el nom i cognoms de la persona i el nombre d'hores que ha realitzat distribuïdes per a cada torn de treball.

Com a compensació per a incentivar el règim d'especial dedicació voluntària s'estableix el present complement de productivitat que estarà compost per la suma dels següents conceptes

1. Preu hora del règim d'especial dedicació voluntària que es calcularà per a cada cas com s'estableix als apartats següents i excloent-hi el plus dissabte, el plus diumenge, el plus festiu i el plus festiu especial:

a. El preu de cada hora del règim d'especial dedicació voluntària de la infermera o infermer que treballa de manera habitual al torn de matí o tarda i que faci dedicació especial voluntària al torn de nit s'obtindrà dividint la suma del seu salari base, plus vinculació, complement d'adscripció al SIPDP, complement SIPDP, complement de dispersió territorial, complement de responsabilitat i altres millores voluntàries per la jornada anual nocturna establerta a l'article 19 del Conveni i s'incrementarà amb el plus de nocturnitat establert a l'article 30 del Conveni.

b. El preu de cada hora del règim d'especial dedicació voluntària de la infermera o infermer que treballa de manera habitual al torn de nit i que faci dedicació especial voluntària al torn de matí o de tarda s'obtindrà dividint la suma del seu salari base, plus vinculació, complement d'adscripció al SIPDP, complement SIPDP, complement de dispersió territorial, complement de responsabilitat i altres millores voluntàries per la jornada anual diürna establerta a l'article 19 del Conveni. En aquest cas, tractant-se d'una jornada diürna, no correspondrà l'abonament del plus nocturnitat.

c. El preu de cada hora del règim d'especial dedicació voluntària de la infermera o infermer que treballa de manera habitual al torn de nit i que faci dedicació especial voluntària també al torn de nit s'obtindrà dividint la suma del seu salari base, plus vinculació, complement d'adscripció al SIPDP, complement SIPDP, complement de dispersió territorial, complement de responsabilitat i altres millores voluntàries per la jornada anual nocturna establerta a l'article 19 del Conveni i s'incrementarà amb el plus de nocturnitat establert a l'article 30 del Conveni.

d. El preu de cada hora del règim d'especial dedicació voluntària de la infermera o infermer que treballa de manera habitual al torn de matí o tarda que faci dedicació especial voluntària també al torn de matí o tarda s'obtindrà dividint la suma del seu salari base, plus vinculació, complement d'adscripció al SIPDP, complement SIPDP, complement de dispersió territorial, complement de responsabilitat i altres millores voluntàries per la jornada anual diürna establerta a l'article 19 del Conveni.

2. Addicionalment, es percebrà com a mínim un complement equivalent:

a. Al 30% del preu de l'hora del règim d'especial dedicació voluntària definit a l'apartat anterior quan es tracti de les primeres 75 hores.

b. Al 50% del preu de l'hora del règim d'especial dedicació voluntària definit a l'apartat anterior quan es tracti de les 76 hores i fins les 150 hores.

3. Només en el cas que aquestes hores es treballin efectivament en dissabte, diumenge, festiu i/o festiu especial, es percebran els plusos establerts a l'article 32 del Conveni col·lectiu.

En cap cas es podran abonar aquestes hores a un preu inferior a la mitjana del que s'estigui abonant per hores extres en els centres durant l'any natural anterior si existeix un pacte amb la representació legal de les persones treballadores de retribució específica que superi el preu aquí establert.

L'abonament del complement de productivitat es farà efectiu a mes vençut o com a màxim el mes següent a la seva realització sota el concepte complement productivitat.

Per acord de la Comissió negociadora es podran incorporar a aquest sistema altres col·lectius quan s'evidenciï una manca de professionals que justifiqui aquesta ampliació i el seu corresponent incentiu. En aquest cas serà necessari establir de forma expressa les següents circumstàncies:

1. Col·lectiu afectat.

2. Justificació de la manca de professionals que habilita aquesta ampliació.

3. Dinàmica del complement per a aquest col·lectiu.

4. Període temporal concret en què estarà vigent aquesta ampliació.

En el mateix sentit, la comissió negociadora podrà decidir finalitzar la incorporació a aquest sistema d'algun col·lectiu, quan s'evidenciï que ha finalitzat la manca de professionals que ho justificava.