Skip to main content

Disposicions addicionals i transitòries

Disposició addicional primera

1. En el primer Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut, es van recuperar les taules salarials que estaven vigents al VII Conveni col·lectiu dels hospitals de la XHUP i dels centres d'atenció primària a data 31/12/2008, articulant-se en aquell moment el règim de funcionament i que caldrà continuar contemplant durant la vigència d'aquest Conveni, als efectes que cap persona treballadora pugui deixar de gaudir efectivament els increments salarials que es pacten per als exercicis 2021, 2022, 2023 i 2024.

En els centres que estiguin afectats pel Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic i/o pel Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, cap persona treballadora podrà cobrar una retribució, en còmput global i anual, superior a la que tenia dret a cobrar en aplicació del VII Conveni col·lectiu de la XHUP i/o I Conveni sociosanitari i salut mental, un cop deduït el 4'05%, amb l'objectiu de donar compliment al mandat de la norma bàsica.

Això no obstant, les entitats del sector públic afectades per l'esmentada deducció salarial del 4'05% o que continuïn aplicant la deducció inicial del 5%, que hagin acreditat equilibri pressupostari i financer l'exercici 2021, passaran a aplicar una deducció del 0'88 % amb l'objectiu de restablir el nivell de retribució que els i les professionals haurien d'haver assolit si les taules salarials del VII Conveni col·lectiu dels hospitals de la XHUP i dels centres d'atenció primària, en el període 2009-2010, s'haguessin incrementat acumuladament en el 3,3% que permetia la legislació pressupostària d'aquells dos exercicis. Aquesta minoració de la deducció s'haurà d'adequar en aquelles entitats que varen aplicar increments percentuals a compte conveni a les retribucions dels seus empleats imputades a aquell mateix període que s'hagin consolidat. La reducció de la deducció tindrà efectes des de l'1 de gener de 2022.

A aquests efectes, i en aplicació de la facultat establerta a l'article 26 bis.4 de la Llei 25/2009, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, en la redacció donada per l'article 1 del Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, i article 1.dos.b.4, paràgraf 3r del Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, que estableixen que la distribució de la reducció prevista del 5% entre els diferents conceptes retributius podrà ser alterada per la negociació col·lectiva, la deducció del 0,88 %, o la que escaigui, només es podrà aplicar contra la retribució variable per objectius (DPO), fins el límit equivalent al 0,88%, o del percentatge que escaigui, de la retribució anual global de la persona treballadora afectada, excepte aquelles que no meriten retribució variables per objectius (DPO).

En aquest darrer cas es negociarà entre empresa i representants de les persones treballadores a nivell de cada institució quines condicions laborals hauran de quedar afectades, sense que en cap cas es pugui afectar les taules salarials. La negociació dels criteris a aplicar haurà d'estar enllestida en un termini no superior als 2 mesos a partir de la signatura del Conveni.

Aquesta limitació només serà vigent mentre estigui en vigor la normativa bàsica a què s'ha fet esment en l'apartat anterior.

2. Es manté en aquest Conveni el concepte RVOG i fins el 31 de desembre de 2022, en els mateixos termes que es van pactar a l'acord parcial de data 19/12/2017, publicat al DOGC núm. 7585, de 23/03/2018.

3. Els increments retributius acordats fins el 31 de desembre de 2022 s'abonaran sota el concepte RVOG, amb la particularitat que, tal com va passar a l'exercici 2017, no resta subjecte a cap tipus de valoració o nivell mínim d'assoliment d'objectius, ni a equilibri pressupostari i financer, ni a cap altra condició de compliment.

A aquests increments no se'ls aplicarà la deducció del 5% ni del 4,05% ni del 0,88%, als efectes d'evitar una doble deducció.

4. A partir de l'1 de gener de 2023, desapareix el concepte de RVOG i el seu import queda integrat dins de cada concepte salarial. Les entitats afectades pel Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic i/o pel Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, realitzaran la minoració salarial del 0,88% (o del percentatge que escaigui), sobre les taules salarials vigents a l'any 2008. Els imports a deduir corresponents al 0,88% de cada concepte salarial queden recollits en els annexos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 de les taules salarials de 2023.


Disposició addicional segona

1. Els increments salarials per a cada any són els següents

a. Any 2021, amb efectes 1 de gener de 2021, un increment del 0,9% respecte a les taules salarials vigents a 31/12/2020.

Les taules salarials i annexos de l'any 2021 són les que consten a la Resolució EMT/1099/2022, d'11 d'abril, publicada al DOGC de data 28/04/2022, https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8656/1903277.pdf

b. Any 2022, amb efectes 1 de gener de 2022, un increment del 3,5% respecte a les taules salarials vigents a 31/12/2021.

c. Any 2023, amb efectes 1 de gener de 2023, un increment del 2,5% respecte a les taules salarials vigents a 31/12/2022.

Addicionalment l'any 2023, si la suma de la variació de l'IPC harmonitzat de l'any 2022 i de l'IPC harmonitzat avançat del mes de setembre de 2023 superés el 6%, corresponent a l'increment retributiu fix acumulat de 2022 i 2023, s'aplicarà un increment retributiu addicional màxim del 0,5%.

Aquest possible increment addicional de l'any 2023, de caràcter consolidable, tindria efectes des de l'1 de gener del 2023.

A més, si l'increment del PIB nominal de 2023 fos igual o superior a l'estimat pel Govern de l'Estat en el quadre macroeconòmic que acompanya a la Llei de pressupostos generals de l'Estat, s'aplicarà un increment retributiu complementari del 0,5%. Aquest possible increment retributiu complementari de l'any 2023, de caràcter consolidable, tindria efectes des de l'1 de gener del 2023.

d. Any 2024, increment del 2% respecte a les taules salarials vigents a 31/12/2023.

Addicionalment per a l'any 2024, si la suma de la variació de l'IPC harmonitzat dels anys 2022, 2023 i 2024 supera l'increment retributiu fix acumulat de 2022, 2023 i 2024, s'aplicarà un increment retributiu addicional i consolidable del 0,5%. Aquest increment addicional tindria efectes des de l'1 de gener del 2024.

2. Desvinculació del cobrament de la retribució variable en funció dels objectius (DPO) de l'equilibri pressupostari i financer de les empreses.

Des de l'1 de gener de 2023 queda suprimit íntegrament el redactat de l'article 36.3 del II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (SISCAT).

3. Reducció de la minoració salarial del 4,05% al 0,88%.

S'aplicaran els acords de la Comissió de retribucions i despeses de personal de data 22 de juliol de 2022 i 5 de desembre de 2022, des de la data que indiqui aquesta Comissió.

4. Retribució mínima garantida IIR

S'aplicarà la retribució mínima garantida establerta per a la infermera i l'infermer resident en formació que sigui aprovada a l'Acord del Govern amb les actualitzacions i data d'efectes que s'estableixin. En cas que la retribució que la persona estigui cobrant sigui superior a la que sigui aprovada en el corresponent Acord de Govern, l'entitat respectarà aquesta retribució superior.

5. Retribució variable en funció dels objectius (DPO) del grup professional 1.2

L'import màxim de la retribució variable en funció dels objectius de l'any 2023 (que s'abona durant el primer trimestre de l'any 2024) per al grup professional 1.2 serà de 6.313,78 euros.

Sobre aquests imports s'aplicaran els increments salarials corresponents als anys 2023 i 2024 recollits al punt 1.

6. Jornada complementària d'atenció continuada (guàrdies presencials) i guàrdies localitzables.

A partir de l'1 de gener de 2023 la jornada complementària d'atenció continuada (guàrdies presencials) i les guàrdies localitzables del grup professional 1.2. es retribuiran segons les quanties següents (preu hora):


Preu/hora guàrdia presencial

Dia feiner

Cap de setmana i festius

Sense nivell SIPDP/nivell A

34,16

37,26

Nivell B, C i D

36,23

39,33

Preu/hora guàrdia localitzable

Dia feiner

Cap de setmana i festius

Sense nivell SIPDP/nivell A

13,67

14,90

Nivell B, C i D

14,49

15,69Sobre aquests imports s'aplicaran els increments salarials corresponents als anys 2023 i 2024 recollits al punt 1.

7. Equiparació del salari base del grup professional 2.2 al salari base del grup professional 4.

Per tal d'assolir l'equiparació del salari base del grup professional 2.2 al salari base del grup professional 4, s'aplicarà l'establert als següents punts:

a. A partir de l'1 de gener de 2023, es traspassarà la quantitat de 1.300 euros de la retribució variable per objectius (DPO) del grup professional 2.2 al seu salari base.

b. A partir de l'1 de gener de 2023 el salari base del grup 2.2 serà de 33.882,98 euros i la diferència entre la part de la DPO que s'ha traspassat al salari base i el nou salari base (1.208,84 euros) s'abonarà ex novo per l'empresa. Sobre aquest import (33.882,98 euros) s'aplicarà l'increment salarial corresponent a l'any 2023 recollit al punt 1.

c. A partir de l'1 de gener de 2024 el salari base del grup 2.2 tindrà el mateix import que el salari base del grup 4. La diferència entre el salari base de 2023 i 2024 del grup 2.2 s'abonarà ex novo per l'empresa. Sobre aquest imports s'aplicarà l'increment salarial corresponent a l'any 2024 recollit al punt 1.

En tot cas es continuarà respectant la diferència retributiva que el Conveni estableix en relació a les llevadores.

8. Complement de productivitat associat al règim d'especial dedicació voluntària de les infermeres i infermers del grup professional 2.2 (article 36.4)

La compensació ve determinada en l'article 36.4.

Sobre aquests imports s'aplicaran els increments salarials corresponents als anys 2023 i 2024 recollits al punt 1.

9. Plus dissabte, diumenge, festiu i festiu especial

A partir de l'1 de gener de 2023, s'aplicaran els següents increments sobre el preu hora de 2022 de cada plus:

a. Plus dissabte: 5%

b. Plus diumenge: 5%

c. Plus festiu: 20%

d. Plus festiu especial: 25%

Sobre aquests imports s'aplicaran els increments salarials corresponents als anys 2023 i 2024 recollits al punt 1.

10. Complement d'adscripció al SIP per als grups professionals del 3 al 7.

A partir de l'1 de gener de 2023 s'estableix un complement d'adscripció al SIP per al personal dels grups professionals del 3 al 7 de 490 euros anuals (es percebrà per 14 pagues).

Sobre aquest import s'aplicaran els increments salarials corresponents als anys 2023 i 2024 recollits al punt 1.

11. Nou nivell D de SIP (carrera professional) per als grups professionals del 3 a 7.

A partir de l'1 de gener de 2023 s'estableix un quart nivell D de SIP per als grups professionals del 3 al 7 quin import serà el 12% del salari base de cada grup professional.

Sobre aquest import s'aplicaran els increments salarials corresponents als anys 2023 i 2024 recollits al punt 1.

12. Retribució variable per objectius (DPO) per als grups professionals 3, 6 i 7.

A partir de l'1 de gener de 2023, la retribució variable per objectius (DPO) dels grups professionals 3, 6 i 7 s'incrementarà en el 20% i a partir de l'1 de gener de 2024 s'incrementarà en el 5%.

Sobre aquests nous imports s'aplicaran els increments salarials corresponents als anys 2023 i 2024 recollits al punt 1.


Disposició addicional tercera

Amb l'ànim de millorar la qualitat i garantia del contínuum assistencial i de seguretat del pacient, en cada centre existirà una comissió per tractar la casuística del solapament en els canvis de torns dels professionals d'infermeria que ocupin llocs de treball de serveis continuats (UCI, planta, urgències, ...). Es recomana que el temps sigui l' adequat en cada institució i dispositiu.

Aquesta comissió tindrà caràcter paritari nomenada per la direcció del centre i el Comitè d'empresa. Mentre aquesta comissió de centre o d'institució no finalitzi la seva tasca, els centres no podran alterar el règim de solapament que tinguin instaurat.

Qualsevol alteració unilateral del règim de solapament precisarà que, abans de ser instaurada, sigui fiscalitzada per la Comissió paritària sectorial del present Conveni, als efectes que aquesta pugui comprovar si, segons el seu criteri, es donen les causes motivadores d'aquesta alteració.

A la comissió participaran les persones membres que determinin les parts (sense limitar-ho al grup 2).


Disposició addicional quarta

Durant la vigència d'aquest Conveni es mantenen les següents comissions sectorials regulades en els anteriors Convenis

a. Comissió sectorial de la professió mèdica.

b. Comissió sectorial de la professió infermera.

c. Comissió sectorial de classificació professional, que continuarà amb els treballs iniciats amb l'objecte d' assolir un acord per a establir la nova classificació professional.

d. Comissió sectorial de formació continua, segons s'estableix a l'article 64.

e. Comissió sectorial de salut laboral, segons s'estableix a l'article 66

f. Comissió sectorial d'igualtat, segons s'estableix a l'article 78.

g. Comissió sectorial d'ocupació.


Disposició addicional cinquena

Es constitueix una comissió entre els signants del Conveni, de caràcter paritària, per a desenvolupar la carrera professional en els casos que no existeixi l'especialitat, o en el cas que estigui pendent d'homologació sempre que, en aquest darrer cas, el o la professional hagi obtingut informe proposta del comitè d'avaluació en el tràmit d'homologació del títol regulat a l'article 8.b), c) o d) del Reial Decret 459/2010, de 16 d'abril, pel qual es regulen les condicions per al reconeixement d'efectes professionals a títols estrangers d'especialista en Ciències de la Salut, obtinguts en estats no membres de la Unió Europea.


Disposició addicional sisena

Les parts, conscients de la pròxima constitució d'una taula d'harmonització en l'àmbit dels professionals del SISCAT que ha estat anunciada per les autoritats sanitàries, procediran a consensuar les prioritats per als professionals afectats per aquest Conveni col·lectiu, i en particular per als professionals que presten serveis en el torn de nit, així com per al tractament dels diferents nivells de SIPDP i SIP.


Disposició addicional setena

En relació a la modalitat contractual de fix-discontinu, i atès que aquesta modalitat no ha estat gairebé utilitzada fins ara en l'àmbit funcional d'aquest Conveni, les parts signants acorden que les convocatòries d'estabilització realitzades a l'empara de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el sector públic, no podran oferir aquesta modalitat contractual.


Disposició addicional vuitena

Les referències que fa el Conveni a la condició de fix són exclusivament per a les entitats de titularitat privada. A les empreses públiques i consorcis caldrà aplicar els principis d'accés a l'ocupació pública de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.Disposició transitòria primera

Fins el 9 de març de 2022 continuaran suspesos els efectes econòmics derivats de la progressió en el SIPDP (grups professionals 1.2 i 2.2) dels nivells C a D, del pla de carrera professional. Aquesta suspensió del nivell D no generarà efectes econòmics retroactius. A partir de la data indicada quedarà sense efectes dita suspensió.


Disposició transitòria segona

Els centres que no tinguin implementat el nivell D de SIPDP per als grups professionals 1.2 i 2.2 disposen d'un termini de 6 mesos des de la signatura del Conveni col·lectiu per a la seva implementació. En el cas que no estigui implementat dins aquest termini, només es tindrà en compte la permanència de 9 anys en el nivell C per a poder accedir al nivell D, fins la definició dels criteris. Un cop definits els criteris del nivell D s'establirà un període de 2 anys de carència per a l'avaluació i exigència dels nous criteris per a aquelles persones que hagin accedit al nivell D pel mer transcurs del temps.

Per a les persones que ja van assolir el nivell D sense efectes retributius en aplicació de l'establert en els anteriors Convenis col·lectius, el termini per a comptabilitzar la reavaluació, si escau, d'aquest nivell, començarà el dia 9 març de 2022, data en la qual es va assolir l'acord parcial.


Disposició transitòria tercera

En els centres que estiguin afectats pel Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic i/o pel Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, i mentre aquestes normes segueixin tenint impacte efectiu, a partir de l'1/01/2023 no s'exigirà cap condició/requisit per al seu abonament exclusivament respecte de l'import de la retribució variable en funció d'objectius (DPO) que resulta afectat per l'aplicació de la disposició addicional primera del present Conveni (0,88% de les taules salarials de cada persona treballadora a partir de l'1/01/2022). En els centres del sector públic que resulta d'aplicació aquesta disposició, els criteris i condicions previstes per la meritació i abonament de la retribució variable únicament s'aplicaran sobre la part de la retribució de DPO o variable que excedeixi de l'esmentat 0,88% a partir de l'1/01/2022 i del 4,05% anteriorment.


Disposició transitòria quarta

La compensació econòmica establerta a l'article 37 del Conveni per a la utilització del vehicle propi, s'incrementarà automàticament quan la normativa actualitzi l'import fiscalment exempt, i fins el màxim establert per al personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.


Disposició transitòria cinquena

Els compromisos econòmics recollits a la disposició addicional segona d'aquest Conveni es formalitzaran una vegada siguin aprovades anualment per part del CatSalut les tarifes o els mecanismes corresponents que permetin l'aplicació dels aspectes retributius a què fa referència l'escenari global aprovat pel Consell de Direcció del CatSalut en data 28 de desembre de 2022.

Una vegada es publiquin les tarifes i/o altres mecanismes, la comissió paritària procedirà a la signatura de les taules salarials anuals, indicant la data màxima d'aplicació de les mateixes.


Disposició transitòria sisena

L'aplicació pràctica dels increments salarials que s'han acordat en el present Conveni col·lectiu per a l'any 2023 es farà com a màxim en la nòmina del mes de febrer de 2023.

Pel que fa als endarreriments corresponents als increments salarials dels exercicis 2022 i 2023, s'abonaran durant el primer trimestre de l'any 2023.


Disposició transitòria setena

Durant tot l'any 2023 el personal dels grups professionals del 3 al 7 que acreditin una permanència en el nivell C del SIP de 9 anys i que no puguin acreditar la realització, durant la permanència en el nivell C del SIP, de les 120 hores o 100 hores de formació, podran accedir-hi al nivell D del SIP i disposaran d'un període de carència de 2 anys per a poder realitzar aquesta formació durant el qual es cobrarà la quantitat corresponent al nivell D.