Skip to main content

Drets laborals

Capítol 13


Article 76

Drets laborals de les treballadores víctimes de la violència de gènere i/o víctimes de violències sexuals

Les persones treballadores que tinguin la consideració de víctimes de violència de gènere i/o víctimes de violències sexuals tenen dret:

a. A la reducció de la seva jornada amb disminució proporcional del salari o a la reordenació del temps de treball, a través de l'adaptació de l'horari, de l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes d'ordenació del temps de treball que s'utilitzen a l'empresa, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral. També tindran dret a realitzar el seu treball totalment o parcialment a distància o a deixar de fer-ho si aquest fos el sistema establert, sempre en ambdós casos que aquesta modalitat de prestació de serveis sigui compatible amb el lloc i les funcions desenvolupades per la persona. La concreció horària de la reducció correspondrà a la treballadora i, en cas de desacord amb l'empresa, les discrepàncies seran resoltes pel procediment establert a l'article 139 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

b. Dret preferent a ocupar un altre lloc de treball, del mateix grup professional o categoria equivalent, que l'empresa tingui vacant en qualsevol altre dels seus centres de treball, quan es vegin obligades a abandonar el lloc de treball a la localitat on prestaven els seus serveis, per fer-ne efectiva la protecció o el seu dret a l'assistència social integral.

En aquests supòsits, l'empresa està obligada a comunicar a les persones treballadores les vacants existents en aquest moment o les que es puguin produir en el futur.

El trasllat o el canvi de centre de treball tindrà una durada inicial entre sis i dotze mesos, durant els quals l'empresa tindrà l'obligació de reservar el lloc de treball que ocupaven anteriorment les persones treballadores.

Acabat aquest període, les persones treballadores podran optar entre la tornada al seu lloc de treball anterior, la continuïtat en el nou, decaient en aquest cas l'obligació de reserva, o l'extinció del contracte, percebent una indemnització de vint dies de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any i amb un màxim de dotze mensualitats.

c. A la suspensió del seu contracte de treball quan es vegi obligada a abandonar el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima d'aquesta classe de violència, per un període d'una durada no superior a sis mesos, tret que el jutge prorrogui la suspensió, una o vàries vegades, amb els límits establerts per la normativa.

d. A declarar extingit el seu contracte de treball quan la treballadora es vegi obligada a abandonar definitivament el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima d'aquesta classe de violència. Les baixes laborals motivades per la situació física o psicològica derivada de la violència de gènere, acreditada pels serveis socials d'atenció o pels serveis de salut no es computaran com faltes d'assistència a l'efecte d'absentisme laboral.

Les situacions de violència de gènere i violències sexuals exercides sobre les treballadores que donen lloc als drets laborals regulats en aquest article s'acreditaran mitjançant un informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats en igualtat i contra la violència de gènere, o dels serveis d'acollida destinats a les víctimes de violències sexuals de l'administració pública competent, o per qualsevol altre títol, o de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, en els casos objecte d'actuació inspectora; per sentència recaiguda en l'ordre jurisdiccional social o per qualsevol altre títol, sempre que això estigui previst a les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulin l'accés a cadascun dels drets i recursos, d'acord amb el que disposa l'article 37 de la Llei Orgànica 10/2022 de 6 de setembre de garantia integral de la llibertat sexual.

Les dades personals, tant de les víctimes com de terceres persones, contingudes en els documents esmentats seran tractades amb les garanties establertes a la normativa de protecció de dades personals.


Article 77

Drets de les persones treballadores víctimes de violència en el lloc de treball

Sense perjudici de les mesures preventives que s'adoptin per tal d'evitar situacions de violència en el lloc de treball contra el personal provocades pels pacients o usuaris dels serveis o pels seus familiars o persones vinculades, el personal víctima d'episodis de violència en el lloc de treball té dret a rebre suport jurídic i, si s'escau, psicològic a càrrec de l'empresa. Això no obstant, l'assessorament i defensa jurídica quan estiguin coberts per una pòlissa de defensa jurídica subscrita per la persona treballadora o pel seu col·legi professional, aniran a càrrec d'aquesta pòlissa.

Les empreses elaboraran un protocol d'actuacions davant els episodis de violència o d'existència de risc que es puguin produir i donaran difusió del protocol a tot el seu personal. Aquest protocol haurà de contemplar els canals de comunicació dels episodis violents i el sistema de registre de les incidències. Els Comitès de seguretat i salut laboral, o comissions multidisciplinars creades específicament en cada centre per a la prevenció de la violència en el lloc de treball, han d'identificar els riscs o amenaces potencials dels llocs de treball, i dels pacients/usuaris, i encarregar-se de la seva avaluació i de proposar a la gerència la cartera de mesures per a reduir els riscs d'agressió.