Skip to main content

Sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional

Capítol 12

Sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional


Article 75

Sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional


Primer

Introducció

Les entitats del SISCAT tenen en llurs professionals el seu capital principal. En conseqüència, per tal d'aconseguir una major eficiència, eficàcia i qualitat en la prestació de serveis de les empreses incloses dins l'àmbit del Conveni col·lectiu i per aconseguir empreses amb visió de futur, que assoleixin l'estabilitat de llurs professionals i la viabilitat econòmica en un horitzó competitiu, cal dedicar una atenció especial a la gestió de persones.

En aquest sentit el marc d'incentivació, promoció i desenvolupament professional que es pacta ha de permetre que les entitats de l'àmbit del Conveni col·lectiu incorporin un model de gestió integrada de persones que s'ha de basar en el principi del reconeixement de la seva importància en l'organització.

El marc d'aplicació d'aquest sistema d'incentivació, promoció i desenvolupament professional recull

a. Elements d'incentivació per al desenvolupament de la tasca habitual i per a la configuració de polítiques salarials utilitzant instruments de millora de la formació en relació al lloc de treball i amb instruments de millora de la formació general.

b. Elements de promoció professional en el marc de l'empresa que permetin, a través de la corresponent avaluació, reconèixer l'aportació permanent que es vagi realitzant amb una traducció retributiva complementària.

c. Elements de desenvolupament professional en el marc de l'empresa que permetin també, a través de l'avaluació, reconèixer el valor afegit aportat per llurs professionals, dotar-se d'instruments de promoció dinàmica i projecció exterior amb una retribució complementària.

Dins aquest marc global, la direcció dels centres establiran mecanismes facilitadors per al desenvolupament d'aquest sistema.


Segon

Normes comunes per a tot el sistema i per a tots els grups professionals

a. Voluntarietat. El personal participarà voluntàriament en el sistema a partir de l'accés al nivell B i en els canvis de nivell, sense que, en cap cas, tingui caràcter obligatori per a la persona treballadora, en els terminis establerts a cada institució. El nivell A s'aplicarà automàticament i d'ofici per les empreses en el moment que la persona treballadora acumuli el temps mínim d'experiència necessària requerit a cada grup professional.

b. Avaluació. La persona treballadora serà avaluada cada vegada que demani un canvi de nivell en funció dels criteris que es puguin determinar a cada centre, en funció del seu compromís (participació i implicació amb els objectius de la seva institució), la competència professional i l'efectivitat de la pràctica professional i la formació continuada. Es valorarà de manera més alta els criteris basats en el compromís i mèrits assistencials.

A cada centre o institució s'establirà una Comissió d'avaluació amb caràcter paritari per a tots els grups professionals nomenada per la direcció del centre i el Comitè d'empresa. En el cas de la representació del personal, les persones nomenades seran necessàriament personal del grup 1.2 (quan s'avaluï al personal del grup 1.2) i personal del grup 2.2 (quan s'avaluï al personal del grup 2.2) i personal dels grups 3 al 7 (quan s'avaluï al personal d'aquests grups).

Aquesta comissió procurarà funcionar amb consens però en cas d'empat decidirà la direcció del centre, la qual vindrà obligada a raonar per escrit la seva decisió.

La previsió de que en cas d'empat decideixi la direcció de l'empresa fa referencia exclusivament a la funció d'avaluació de les persones candidates per a accedir i/o progressar en el nivell de SIPDP.

La comissió d'avaluació establirà a cada centre els criteris específics de l'avaluació d'acord amb el marc genèric definit en el Conveni.

Les persones integrants de la comissió tindran l'obligació de confidencialitat i de secret en relació als comentaris i les valoracions que puguin realitzar els diferents components de la comissió sobre les persones avaluades.

Cada comissió es dotarà del seu reglament de funcionament i la seva funció és l'avaluació de les persones candidates per accedir i/o progressar en els nivells del SIPDP i SIP.

La Comissió avaluadora tindrà competència per a revisar els nivells professional assolits, llevat dels que tenen la consideració de consolidables. Independentment del caràcter executiu de la decisió d'assignació a un determinat nivell, en el supòsit que la persona treballadora entengués que la decisió no s'ajusta a la legalitat o bé estigui motivada per raons discriminatòries prohibides podrà acudir a l'arbitratge de la Comissió paritària del conveni, o en el seu cas a la jurisdicció social.

c. Portabilitat

El nivell assolit de progrés en el SIPDP i el SIP en un determinat centre o nivell assistencial d'origen serà reconegut des del moment inicial de la seva contractació pels altres centres del mateix o altre nivell assistencial de destí quan contractin ex-novo a un/una professional d'acord amb els següents criteris:

1. Amb caràcter general el nivell de carrera assolit per la persona treballadora en un hospital d'un determinat nivell serà reconegut per tots els hospitals d'aquell mateix nivell i els hospitals de nivell inferior.

2. Addicionalment cada hospital podrà establir una taula de portabilitat de forma que reconegui la carrera assolida a professionals provinents d'hospitals de nivell inferior si considera que l'exigència per a la seva obtenció la fan tributària de l'equiparació. Aquesta taula de portabilitat de cada centre serà pública però tindrà caràcter variable en funció de les circumstàncies i la inclusió o exclusió de centres que cada hospital determini tenen carreres equiparables.

3. A aquests efectes el centres monogràfics (nivell 7) tindran la consideració d'hospital de Nivell 5.

4. El nivell de carrera assolit en un centre d'atenció primària, en un centre sociosanitari o en un centre de salut mental serà reconegut per altres centres d'aquests mateixos nivells assistencials i/o complexitat que apliquen el Conveni. El nivell assolit en el SIPDP/SIP en qualsevol hospital del SISCAT o el sistema equivalent del Sistema Nacional de Salud, amb independència del seu nivell, serà reconegut pels centres d'atenció primària, centres sociosanitaris o centres de salut mental, llevat que aquests formin part d'una organització hospitalària i el seu model de SIPDP o SIP aplicat sigui el mateix que el de l'hospital, cas en el qual s'aplicarà el regim general establert als apartats precedents.

5. Els nivells d'estructura i complexitat dels hospitals del SISCAT són els que consten a la memòria justificativa respecte als paràmetres que han de regir la contractació de l'atenció hospitalària i especialitzada, que s'adjunta com annex 2 al present Conveni o, en el seu cas, les successives actualitzacions.

6. En el cas de professionals provinents de centres del Sistema Nacional de Salud d'altres comunitats autònomes, atès que no hi ha un sistema anàleg de classificació, el reconeixement del nivell de carrera es consensuarà entre les parts. En cas de discrepància s'elevarà a la Comissió paritària.

7. La portabilitat regulada en aquest article tindrà efectes per a les contractacions efectuades a partir de la signatura del Conveni.

En els casos en els que no es reconegui la portabilitat del nivell de carrera assolit al centre d'origen des del moment inicial de la contractació, l'accés a aquell nivell es podrà sol·licitar per la persona interessada als sis mesos de la seva incorporació.

d. A tot el personal que compleixi els requisits per a accedir a qualsevol nivell de la carrera se l'ha de reconèixer i retribuir, amb independència del tipus de contracte laboral que tingui (indefinit o temporal)

e. Permanència. Els nivells A, B i C són consolidables. L'assoliment del nivell D no significa la permanència definitiva en aquest nivell.

f. Retribució. S'establirà un complement retributiu específic per a cada nivell.

g. Prestació efectiva de serveis. S'ha de considerar la prestació efectiva de serveis desenvolupada durant tota la relació contractual, sense computar els períodes intermedis entre contractes, en els quals no s'ha desenvolupat prestació de serveis. Pel que fa al personal amb contracte a temps parcial, s'hauran de comptabilitzar tots el períodes contractats i treballats amb independència de la jornada que estigués fixada en el contracte.

Es considera que no interrompen la prestació de serveis a què fa referència el SIPDP i el SIP les situacions següents:

1. Els permisos retribuïts regulats a l'article 42 del Conveni.

2. L'excedència especial per naixement o adopció legal de fills o en els supòsits de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment permanent o cura de familiars de l'article 44 del Conveni i l'excedència especial per transició de gènere de l'article 44.bis del Conveni.

3. La situació d'incapacitat temporal.

4. La suspensió del contracte segons les causes dels següents articles del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors:

a. 45.d Naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment, de conformitat amb el Codi Civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que ho regulin, sempre que la seva durada no sigui inferior a un any, de menors de sis anys o de menors d'edat majors de sis anys amb discapacitat o que per les seves circumstàncies i experiències personals o per provenir de l'estranger, tinguin especials dificultats d'inserció social i familiar degudament acreditades pels serveis socials competents.

b. 45.e Risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural d'un menor de nou mesos.

c. 45.i Força major temporal

d. 45.j Causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

e. 45.l Exercici del dret de vaga

f. Decisió de la treballadora que es vegi obligada a deixar el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere o de violència sexual.

h) Absorció i compensació. Amb l'excepció a què es fa referència al paràgraf següent, els complements retributius que s'estableixen per a cada nivell absorbiran i compensaran les millores econòmiques superiors a les establertes en el Conveni col·lectiu que pugui tenir cada persona treballadora. Això amb independència de la denominació, origen, caràcter i quantia de dites millores i, fins i tot absorbiran complements de responsabilitat o comandament no lligats a llocs de treball de responsabilitat o comandament, que tinguessin com a objecte el reconeixement professional.

Únicament no seran absorbibles les millores que pugui tenir la persona treballadora referides a aquells complements salarials tipificats en el Conveni que retribueixin condicions especials de lloc de treball i que són: plus dissabte, plus diumenge, plus festiu, plus festiu especial, plus nocturnitat, complement de responsabilitat, supervisió o comandament, guàrdies presencials i guàrdies localitzables i aquelles altres millores de complements retributius que hagin estat pactades col·lectivament per escrit amb el Comitè d'empresa.

i. El sistema de promoció, incentivació i desenvolupament pactat en aquest document no serà d'aplicació en aquells centres que en tinguin establert un altre amb un mínim de dos anys d'antiguitat.

j. El sistema tindrà caràcter genèric adaptant-se a la cultura organitzativa de cada centre i al sistema d'incentivació, promoció i desenvolupament professional ja existents.

k. En cas de canvis ascendents de grup professional, la persona mantindrà el complement retributiu corresponent al nivell assolit en el grup professional de procedència fins que assoleixi en el nou grup professional un determinat nivell que permeti igualar o superar el complement retributiu assolit en el grup professional de procedència.


Tercer

Sistema d'incentivació, promoció i desenvolupament del grup 1 i 2

1.1. Avaluació

L'avaluació tindrà en compte, depenent de la tipologia i la cultura de cada centre els següents àmbits en relació als objectius de la institució:

a. Activitat assistencial.

b. Aportacions des de la participació i la implicació.

c. Aptituds.

d. Formació continuada.

e. Docència i/o investigació.

Els mèrits assistencials i les aportacions des de la participació i la implicació representaran percentualment la part més destacada de l'avaluació.

1.2. Estructura per nivells

S'establiran 4 nivells amb una denominació específica i una permanència mínima, que permeti al personal dels grups 1.2 i 2.2 ésser identificat tant en l'àmbit de llur institució com en l'àmbit social, professional i científic. Els nivells en cap cas suposaran una vinculació a llocs de treball. Es reconeixerà l'excel·lència amb un quart nivell (D).

1.3. Àmbit personal

1.3.1 Personal del grup 1.2

Podrà participar en el sistema, amb els requisits que es puguin establir, tot el personal del grup 1.2. del Conveni col·lectiu (metgesses i metges, biòlegs i biòlogues, farmacèutiques i farmacèutics, psicòlegs i psicòlogues, odontòlogues i odontòlegs...) de Nivell III i Nivell II amb una experiència en qualsevol institució del SISCAT (Institut Català de la Salut, empreses públiques i consorcis i resta d'entitats concertades) i/o del Sistema Nacional de Salut de cinc o més anys en una mateixa tasca o servei, en el cas del personal sense titulació d'especialista.

S'inclou expressament el personal de reforç contractat específicament per desenvolupar les seves funcions en mòduls d'atenció continuada que no puguin ser realitzats pel personal de la plantilla ordinària que habitualment dona cobertura a l'atenció programada.

1.3.2. Personal del grup 2.2

Podrà participar en el sistema, amb els requisits que es puguin establir, tot el personal del grup 2. 2 del Conveni col·lectiu (infermeres i infermers, llevadores, fisioterapeutes, treballadores i treballadors socials, dietistes, optometristes...)

S'inclou expressament el personal de reforç contractat específicament per desenvolupar les seves funcions en mòduls d'atenció continuada que no puguin ser realitzats pel personal de la plantilla ordinària que habitualment dona cobertura a l'atenció programada.

2. Components bàsics del sistema.

2.1. Accés general.

Atesa la voluntarietat d'aquest, l'accés a cada nivell serà sol·licitat pel personal en els terminis establerts a cada institució, excepte el nivell A, que s'acreditarà de manera automàtica sense que sigui necessari haver de sol·licitar l'accés.

En el moment de la sol·licitud, el personal dels grups 1.2 i 2.2, caldrà que reuneixi els requisits adients per a cada nivell i superar les avaluacions que es determinin.

L'accés al nivell corresponent a cada institució per als nous ingressos que no ostentin algun nivell de SIPDP es podrà sol·licitar per la persona interessada als dotze mesos de la seva incorporació.

2.2. Característiques dels nivells.

2.2.1 Personal grup 1.2

Els nivells es denominaran: A, B, C i D.

La permanència mínima per nivell s'estableix en:

a. 1 any amb títol d'especialista o 5 anys d'experiència en qualsevol institució del SISCAT (Institut Català de la Salut, empreses públiques i consorcis i resta d'entitats concertades) i/o del Sistema Nacional de Salut, per a accedir al nivell A.

b. 6 anys de permanència en el nivell A per accedir al nivell B.

c. 7 anys de permanència en el nivell B per accedir al nivell C.

d. 9 anys de permanència en el nivell C per accedir al nivell D.

2.2.2 Personal grup 2.2

Els nivells es denominaran A, B, C i D.

La permanència mínima per nivell s'estableix en

a. 6 anys d'experiència en qualsevol institució del SISCAT ((Institut Català de la Salut, empreses públiques i consorcis i resta d'entitats concertades) i/o del Sistema Nacional de Salut, per a accedir al nivell A.

b. 6 anys de permanència en el nivell A per accedir al nivell B.

c. 7 anys de permanència en el nivell B per accedir al nivell C.

d. 9 anys de permanència en el nivell C per accedir al nivell D.

No obstant l'anterior, l'ostentació d'una especialitat d'infermeria, s'ocupi o no un lloc de treball reservat a un/a especialista, donarà dret, sempre que es compleixin la resta de requisits que estableix el Conveni:

a. A l'accés automàtic al nivell A del SIPDP, sense necessitat d'haver de sol·licitar l'accés, pel transcurs d'un any de prestació efectiva de serveis ininterrompuda en la institució en la qual la infermera o l'infermer especialista estiguin contractats.

b. Per a aquelles i aquells professionals que ja tinguin acreditat un determinat nivell en el moment d'obtenir l'especialitat, la permanència per a accedir als següents nivells es rebaixarà en un any. Aquesta facultat és independent del moment en què s'obtingui l'especialitat, però només es podrà utilitzar-la una sola vegada per especialitat.

2.2.3 Permanència en el nivell per als grups 1.2 i 2.2.

La permanència o no en el nivell es produirà:

Per avaluació ordinària a la finalització del període mínim de permanència.

Per avaluació excepcional, sol·licitada per l'empresa o per la representació unitària de les persones treballadores.

2.3. Requisits d'accés per a cada nivell

2.3.1 Personal grup 1.2

A. Per al nivell A

Estar en possessió del títol d'especialista o acreditar cinc o més anys d'experiència en qualsevol institució del SISCAT (Institut Català de la Salut, empreses públiques i consorcis i resta d'entitats concertades) i/o del Sistema Nacional de Salut.

a. Portar un mínim d'un any de prestació efectiva de serveis en el centre avaluador, en el cas que no acreditin el nivell A concedit per un altre centre amb anterioritat.

B. Per al nivell B, C i D.

a. Tindrà accés el personal especialista titulat que acrediti la permanència mínima per nivell establerta en el punt 2.2.1. A aquests efectes, quedaran equiparats i equiparades com a especialistes titulats, els biòlegs i les biòlogues que hagin obtingut la qualificació de biòlegs especialistes en anàlisis clíniques, títol aprovat per la Junta General del Col·legi Oficial de Biòlegs en data 26 de setembre del 1992.

Excepcionalment i, per causes raonades, podrà exonerar-se del requisit de permanència mínima, per als nivell B i C.

2.3.2 Personal grup 2.2

A. Per al nivell A

a. Acreditar 6 anys d'experiència en qualsevol institució del SISCAT (Institut Català de la Salut, empreses públiques i consorcis i resta d'entitats concertades) i/o del Sistema Nacional de Salut.

b. Portar un mínim d'un any de prestació efectiva de serveis en el centre avaluador, en el cas que no acreditin el nivell A concedit per un altre centre amb anterioritat.

B. Per als nivells B, C i D.

a. Tindrà accés el personal del grup 2.2 que acrediti la permanència mínima per nivell establerta en el punt 2.2.2. Excepcionalment i, per causes raonades, podrà exonerar-se del requisit de permanència mínima, per als nivells B i C.

2.4. Retribució

Cada nivell, per jornada completa, serà retribuït amb un complement de caràcter anual abonat en dotze mensualitats segons taules de l'annex 8. Les jornades inferiors seran retribuïdes proporcionalment.

L'aplicació d'aquest sistema de nivells dins dels grups professionals 1.2 i 2.2 deroga qualsevol altra denominació i sistema de nivells que poguessin existir als centres afectats per aquest conveni.


Quart

Sistema d'incentivació i promoció dels grups 3,. 4, 5, 6 i 7

S'estableix un sistema d'incentivació i promoció per als grups 3, 4, 5, 6 i 7, amb els següents nivells i requisits:

1. Nivells

Nivell A: S'accedirà automàticament, sense necessitat d'haver de sol·licitar l'accés, si la persona acredita 6 anys d'experiència en qualsevol institució del SISCAT (Institut Català de la Salut, empreses públiques i consorcis i resta d'entitats concertades) i/o del Sistema Nacional de Salut. La retribució serà en funció del contracte vigent en el moment del reconeixement.

Nivell B: per a accedir a aquest segon nivell la persona treballadora haurà de complir els requisits següents

a. Sol·licitud de la persona interessada.

b. 6 anys de permanència en el nivell A

c. Acreditar la realització, amb aprofitament, d'un mínim d'hores de formació continuada relacionada amb el lloc de treball i/o en matèria de seguretat i salut laboral, plans d'igualtat, participació en comitès de redacció de protocols i guies clíniques i realització d'activitats docents:

Grups 3, 4, 5 i 6.1: 100 hores.

Grups 6.2 i 7: 50 hores.

La formació haurà d'haver estat realitzada durant el temps de permanència en el nivell A i comptarà tant la promoguda per l'empresa com la realitzada per la persona treballadora pel seu compte, sempre i quan aquesta última hagi estat cursada en centre de formació homologat oficialment, impartida per una entitat patronal sanitària, en una universitat, en un col·legi professional i la impartida pels centres col·laboradors acreditats i subvencionats pels acords estatals o autonòmics per a la formació continua, i tingui relació directa amb el seu lloc de treball i/o en matèria de seguretat i salut laboral i/o en matèria d'igualtat. La formació realitzada fora de l'empresa s'haurà de justificar mitjançant certificació del centre formador o de la unitat docent en la que consti la matèria objecte del curs, el nombre d'hores lectives i, en el seu cas, de pràctiques, el contingut curricular del curs. La formació podrà ser realitzada tant de manera presencial com a distància, sense que existeixi cap impediment per al reconeixement de les hores de formació del curs, sempre que la formació sigui impartida i certificada per una entitat o institució amb els requeriments establerts a l'anterior paràgraf.

Nivell C: els requisits d'accés a aquest nivell seran els següents:

a. Sol·licitud de la persona interessada.

b. Estar en possessió del títol acadèmic o certificat de professionalitat requerit en el seu lloc de treball, que habiliti per a realitzar les funcions pròpies del lloc de treball que ocupi.

c. 7 anys de permanència en el nivell B.

d. Acreditar la realització durant el període de permanència en el nivell B, amb aprofitament, d'un mínim d'hores de formació continuada i/o en matèria de seguretat i salut laboral i/o en matèria d'igualtat. Els requisits de la formació realitzada fora de l'empresa i de la seva acreditació seran els mateixos que els establerts per al nivell B.

Grups 3, 4, 5 i 6.1: 100 hores.

Grups 6.2 i 7: 80 hores.

Nivell D: Els requisits d'accés a aquest nivell seran els següents:

a. Sol·licitud de la persona interessada.

b. Estar en possessió del títol acadèmic o certificat de professionalitat requerit en el seu lloc de treball, que habiliti per a realitzar les funcions pròpies del lloc de treball que ocupi.

c. 9 anys de permanència en el nivell C.

d. Acreditar la realització durant el període de permanència en el nivell C, amb aprofitament, d'un mínim d'hores de formació continuada i/o en matèria de seguretat i salut laboral i/o en matèria d'igualtat. Els requisits de la formació realitzada fora de l'empresa i de la seva acreditació seran els mateixos que els establerts per al nivell B.

Grups 3, 4, 5 i 6.1: 120 hores.

Grups 6.2 i 7: 100 hores.

Amb caràcter exclusiu per a aquells professionals que no disposin del títol requerit per a l'exercici de les funcions del grup professional, s'acceptaran que les hores de formació exigides per a cada nivell incloguin les necessàries per a la consecució del títol reglat habilitant o el certificat de professionalitat. Aquestes hores només es podran comptabilitzar per una sola vegada en cada nivell.

2. Retribucions

Cada nivell del SIP, per jornada ordinària completa, serà retribuït amb el següent complement de caràcter anual, abonat en 12 mensualitats.

Nivell A: 5 per cent del salari base

Nivell B: 8 per cent del salari base

Nivell C: 10 per cent del salari base

Nivell D: 12 per cent del salari base

Els percentatges de cada nivell absorbeixen els dels anteriors. No són, per tant, acumulables.