Skip to main content

Faltes, sancions i procediment sancionador

Capítol 8

Règim disciplinari


Article 60

Faltes

60.1. Es considerarà falta tot acte o omissió del personal que representi una infracció dels deures i funcions que tingui encomanats o resulti contrari al que preceptuen les disposicions legals vigents.

60.2. Les faltes o infraccions laborals del personal es classifiquen en lleus, menys greus, greus i molt greus.


Article 61

Graduació de les faltes

De conformitat amb la classificació que conté l'article anterior, i sense caràcter restrictiu, l'enumeració de les faltes és la següent:

61.1. Faltes lleus

a. Les de puntualitat injustificada en l'assistència al treball, superior a deu minuts i inferior a vint, que no causin perjudici irreparable.

b. La mera desatenció o descortesia amb les persones amb què es relacioni durant el servei.

c. No cursar al seu temps la baixa per malaltia, tret que es provés la impossibilitat d'haver-ho fet.

d. No comunicar a l'empresa el canvi de domicili en el termini màxim de cinc dies després d'haver-lo realitzat.

e. La inobservança intranscendent de normes o mesures reglamentàries i d'higiene.

61.2 Faltes menys greus

a. La reiteració o reincidència en la comissió de faltes lleus.

b. Absentar-se del treball durant la jornada laboral sense el permís necessari o causa justificada, sempre que no s'ocasioni perjudici irreparable. La prestació d'auxili a requeriment justificat d'un tercer que suposi l'abandonament del lloc de treball no serà motiu de sanció, sempre que sigui a les immediacions de centre o institució.

c. No posar cura en la prestació del servei amb la diligència que cal.

d. No comunicar a l'empresa les vicissituds familiars que puguin afectar les assegurances socials i plusos familiars dins els cinc dies següents a la seva producció.

e. La mera desobediència als superiors en qualsevol matèria del servei, sempre que la negativa no fos manifestada expressament, cas en què es qualificarà com a falta greu.

f. La imprudència en el treball respecte del que preveu qualsevol de les normes sobre seguretat i higiene, que no ocasioni accidents seriosos o danys al personal o elements de treball.

61.3. Faltes greus

a. La reiteració o reincidència en la comissió de faltes menys greus.

b. Faltar al treball un dia sense causa justificada.

c. Mantenir discussions injustificades o violentes durant el treball.

d. La simulació de malaltia o accident.

e. Falsejar les dades aportades a les declaracions formulades a qualsevol dels efectes legals per als quals se sol·licitin.

f. L'embriaguesa, sempre que no sigui habitual, cas en què es considerarà com a falta molt greu.

g. Les d'indiscreció, negligència o d'ètica professional, sempre que no motivin reclamació per part de tercers o impliquin perjudicis irreparables, cas en què es qualificaran com a faltes molt greus.

61.4. Faltes molt greus

a. Mereixen aquesta consideració totes les que preveu l'article 54 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i també l'abús d'autoritat per part dels caps.

b. La negativa del personal a temps parcial a la realització de les hores complementàries pactades sempre que s'haguessin complert els requisits i règim jurídic que, per aquesta institució, estableix el present Conveni col·lectiu.

c. L'assetjament sexual, entenent com a tal tota conducta de naturalesa sexual o qualsevol altre comportament basat en el sexe que afecti a la dignitat de la dona i l'home en el treball, inclosa la conducta de superiors i companys, sempre i quan aquesta conducta sigui no desitjada, no raonable i ofensiva pel subjecte passiu de la mateixa, o creï un entorn laboral intimidador, hostil o humiliant per a la persona que és objecte de la mateixa; o la negativa al sotmetiment d'una persona a aquesta conducta sigui utilitzada com a base per a una decisió que tingui efectes sobre l'accés d'aquesta persona a la formació professional o a l'ocupació, sobre la continuació de l'ocupació, sobre el salari o sobre qualsevol altra decisió relativa al contingut de la relació laboral.

d. L'assetjament moral o psicològic (mobbing), entenent com a tal el comportament negatiu entre companys o entre superiors i inferiors jeràrquics, a causa del qual la persona afectada és objecte d'una hostilitat extrema de forma sistemàtica i durant un temps perllongat, sigui quina sigui l'expressió de les situacions d'assetjament.


Article 62

Sancions

Les sancions que puguin imposar-se al personal que hagi incorregut en falta o faltes degudament comprovades seran les següents:

62.1 Per faltes lleus:

Amonestació verbal o per escrit; suspensió de sou i feina fins a dos dies.

62.2 Per faltes menys greus:

Suspensió de sou i feina de a 10 dies.

62.3 Per faltes greus:

Suspensió de sou i feina d'11 a 20 dies.

62.4 Per faltes molt greus:

Suspensió de sou i feina de 21 a 60 dies; trasllat de departament o servei per un període de 3 mesos fins a un any; inhabilitació per ascendir de categoria durant tres anys com a màxim; acomiadament.


Article 63

Procediment sancionador

63.1 Les sancions es comunicaran a la persona interessada per escrit i de les greus, se'n donarà coneixement al Comitè d'empresa o Delegat i Delegada de personal.

63.2 Per la imposició de sancions per falta molt greu s'instruirà expedient sumari. L'expedient s'iniciarà trametent a la persona treballadora un plec de càrrecs en què s'exposaran succintament els fets que se suposen constitutius de falta. Tot seguit s'enviarà al Comitè d'empresa o Delegats i Delegades de personal que, com la persona treballadora afectada, disposarà de cinc dies hàbils per manifestar, per escrit que trametrà a la direcció, el que consideri convenient per a l'aclariment dels fets.

La direcció, tancat el termini de cinc dies hàbils, encara que la persona treballadora afectada o els representants sindicals no hagin fet ús del seu dret a formular al·legacions escrites, podrà imposar a la persona treballadora la sanció que consideri procedent, d'acord amb la gravetat de la falta i el que s'ha pactat al present Conveni.

La sanció es comunicarà per escrit a la persona treballadora i tot seguit es traslladarà al comitè d'empresa o als Delegats i Delegades de personal.