Skip to main content

Condicions i procediments per a la no aplicació de les condicions establertes en el conveni

Capítol 11

Condicions i procediments per a la no aplicació de les condicions establertes en el Conveni


Article 74

Procediment per a la no aplicació de les condicions establertes en el Conveni

La inaplicació de les condicions de treball previstes en el present Conveni col·lectiu s'haurà d'articular en funció del que estableixi la normativa vigent en cada moment, que actualment ve contemplada a l'article 82.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, respectant les prescripcions que al respecte venen assenyalades en el present Conveni i en concret les que s'estableixen a l'article 13.1.4 del present Conveni, en relació a les funcions de la comissió paritària respecte a aquesta matèria.