Skip to main content

Organització del treball, classificació professional, ingressos, cessaments, canvi de lloc de treball

Capítol 2

Organització del treball, classificació professional, ingressos, cessaments, canvi de lloc de treball


Article 14

Organització del treball

L'organització pràctica del treball, pel que fa a les normes que conté el present Conveni i amb les limitacions establertes per les lleis, és facultat exclusiva de la direcció, sens perjudici del deure d'informació que té envers el Comitè d'empresa o, si s'escau, envers la representació legal i sindical de les persones treballadores.

Les empreses incloses en l'àmbit funcional del present Conveni col·lectiu podran aplicar les previsions dels articles 8.2 i 9.4 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.


Article 15

Grups professionals i llocs de treball

A partir de l'1 de gener de 2023, el personal afectat pel present Conveni s'integrarà en un dels set grups professionals i en els llocs de treball i nivells o equivalents, que s'assenyalen a continuació:


Grup professional

Lloc de treball

Grup 1 Personal sanitari

1. 1 Professionals en formació

1. 2. Professionals en plantilla


Metge i metgessa, farmacèutic i farmacèutica, biòleg i biòloga, químic i química, físic i física, psicòleg i psicòloga.

Nivell I. Professional que segueix el primer any d'un programa de formació especialitzada en Ciències de la Salut mitjançant el sistema de residència.

Nivell II. Professional que segueix el segon any d'un programa de formació especialitzada en Ciències de la Salut mitjançant el sistema de residència.

Nivell III i successius. Professional que segueix el tercer, quart i cinquè any d'un programa de formació especialitzada en Ciències de la Salut mitjançant el sistema de residència.


Metge i metgessa, farmacèutic i farmacèutica, biòleg i biòloga, químic i química, físic i física, psicòleg i psicòloga.

Nivell I. Professional que sense tenir titulació d'especialista pot acreditar una experiència post llicenciatura/postgrau que no arriba a 5 anys.

Nivell II. Professional que sense tenir titulació d'especialista pot acreditar una experiència post llicenciatura/postgrau que supera els 5 anys, sense arribar als 10 anys.

Nivell III. Professional amb titulació d'especialista o que sense tenir-la pot acreditar una experiència post llicenciatura/postgrau que supera els 10 anys.

Grup 2 Personal sanitari

2. 1. Professionals en formació
2. 2 Professionals en plantillaInfermera i infermer, llevadora i llevador.

Nivell I. Professional que segueix el primer any d'un programa de formació especialitzada en Ciències de la Salut mitjançant el sistema de residència.

Nivell II. Professional que segueix el segon any d'un programa de formació especialitzada en Ciències de la Salut mitjançant el sistema de residència.


Infermera i infermer, llevadora i llevador, fisioterapeuta, treballadora i treballador social, terapeuta ocupacional, educadora i educador social, logopeda, optometrista.

Grup 3 Personal sanitari

3.1. Formació professional de grau mitjà

3.2. Formació professional de grau superiorTècnica i tècnic en cures auxiliars d'Infermeria, tècnica i tècnic en farmàcia, cuidadora i cuidador psiquiàtric.


Tècnica i tècnic superior, puericultora.


Grup 4 Personal de gestió i serveis Advocada i advocat, economista, enginyera i enginyer, informàtica i informàtic

Grup 5 Personal de gestió i serveis

Aparellador i aparelladora, mestre i mestra, enginyer tècnic i enginyera tècnica, graduat i graduada social, pèrit.

Grup 6 Personal de gestió i serveis

6.1. Funció administrativa6.2. Funció oficis i serveis diversos


Nivell 1. Auxiliar administratiu i auxiliar administrativa.

Nivell 2. Oficial administrativa i oficial administratiu.


Nivell 1. Auxiliar d'oficis, auxiliar de serveis, conserge, porter, ordenança, telefonista..

Nivell 2. Oficial d'oficis, oficial de serveis.

Grup 7 Personal sanitari/gestió i serveis

Portalliteres, mosso i mossa (sanitari, d'oficis o de serveis), peó (sanitari, d'oficis o de serveis), netejadora i netejador.L'adscripció del personal a qualsevol dels grups professionals anteriors s'indicarà en els rebuts de salaris i es realitzarà sens perjudici d'establir, a cadascun dels grups, els nivells que es considerin convenients d'acord amb els usos i costums de cada centre o institució inclosos en aquest Conveni.

El contingut funcional dels diferents llocs de treball és el que es detalla a l'annex 1 del Conveni, de manera succinta i no excloent.

La classificació professional establerta en aquest Conveni serà objecte de revisió per la Comissió negociadora per a la seva adequació, si escau, quan la Comissió de Recursos Humans del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut publiqui la seva classificació. Tot això sens perjudici del que diu la disposició addicional quarta del present Conveni.


Article 16

Ingressos

16.1. Els ingressos de personal, qualsevulla que sigui la modalitat contractual emprada, es consideraran fets a tall de prova i el seu termini no serà superior als períodes següents:

a) Grups 1 i 2 : 4 mesos

b) Resta de grups: 1 mes

16.2. Com a excepció a la regla anterior, en els contractes temporals que tinguin, des de l' inici, una data certa de finalització, el període de prova no podrà ser superior a un terç del període total pactat.

16.3. El període de prova s'haurà de pactar per escrit i, durant aquest, hom podrà rescindir el contracte sense obligació d'avisar prèviament ni indemnitzar.


Article 17

Cessaments

17.1. El personal que cessi voluntàriament haurà de comunicar-ho per escrit a la direcció; en aquest sentit s'estableixen els terminis de preavís següents:

a. Grups 1 i 2: 1 mes

b. Resta del personal: 2 setmanes

17.2. A qui incompleixi els terminis de preavís convinguts, l'empresa li podrà deduir de la liquidació de parts proporcionals i salaris pendents, l'equivalent diari de la seva retribució per cada dia no donat pel preavís pactat.


Article 18

Canvi de lloc de treball. Canvi de torn. Ascensos

18.1. La direcció està facultada per a acordar els canvis de lloc de treball que calguin, sense altres limitacions que les exigides per les titulacions acadèmiques o professionals necessàries per a exigir la prestació laboral i la pertinença al grup professional, segons queden establerts a l'article 15 del present Conveni.

18.2. Quan el canvi comporti una modificació substancial de les condicions de treball, hom s'ajustarà al que disposa l'article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

18.3. A igualtat de condicions i aptituds, s'estableix la preferència en l'antiguitat en el grup professional per al canvi de torn, sempre respectant, però, les preferències establertes en preceptes de dret necessari (exemple: estudis).

18.4. Per a cobrir les vacants que es produeixin als diferents grups professionals que no impliquin funcions de direcció, comandament o supervisió, tindrà preferència en igualtat de condicions, el personal de l'empresa degudament capacitat, segons exigeixi la necessitat de la vacant a cobrir, i aplicant el criteri d'antiguitat en aquesta capacitació, i tot això independentment del grup de procedència.