Skip to main content

Condicions retributives

Capítol 4

Condicions retributives


Article 25

Salari base mensual

És la part de la retribució de la persona treballadora fixada per unitat de temps i en funció del seu grup professional, amb independència de la remuneració que correspongui per lloc de treball específic o qualsevol altra circumstància.

La seva quantia ve fixada a l'annex 3.


Article 26

Retribucions Conveni i jornada màxima

L'import de les retribucions pactades en aquest Conveni fan referència a la jornada anual establerta a l'article 19 o la considerada com a jornada màxima ordinària a cada empresa, si fos més avantatjosa. Pel que fa al personal que realitzi jornades inferiors, tindrà dret a cobrar els diferents conceptes salarials en proporció a la jornada realitzada.


Article 26.bis

Retribució vacances

Les vacances es retribuiran, amb la periodicitat que s'estigui aplicant a cada centre en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Conveni, incloent-hi els següents conceptes retributius:

a. Salari base mensual (article 25), plus de vinculació (article 29), plus nocturnitat (article 30), complement de responsabilitat, supervisió o comandament (article 31), complement per a l'atenció programada (article 33), complement adscripció al SIPDP i al SIP (article 33), complement de dispersió territorial (article 33) i nivell de SIPDP i SIP (article 75).

b. També s'inclourà l'onzena part del complement per a l'atenció continuada (article 33) i una onzena part dels imports percebuts en concepte de guàrdies presencials i guàrdies localitzables (article 35), plus dissabte, plus diumenge i plus festiu (article 32), excepte el plus festiu especial de l'article 32.5.


Article 27

Retribució graduats en odontologia

Els graduats i graduades en odontologia veuran equiparada la seva retribució al personal del grup professional 1.2 no especialista.


Article 28

Gratificacions extraordinàries de juny i desembre

28.1. El personal tindrà dret a la percepció de dues gratificacions extraordinàries que es rebran entre els dies 15 i 20 dels mesos de juny i desembre de cada any.

28.2. Cadascuna de les gratificacions extraordinàries serà l'import de la suma del salari base (article 25), plus vinculació (article 29), complement de responsabilitat, supervisió o comandament (article 31), plus nocturnitat (article 30), complement per a l'atenció programada (article 33) i complement d'adscripció al SIPDP i al SIP (article 33).

28.3. En l'àmbit de l'atenció primària de salut s'incorporarà a les pagues extres el concepte de dispersió territorial (article 33).

28.4. Les gratificacions extraordinàries es meritaran de data a data i en proporció al temps efectivament treballat.


Article 29

Plus de vinculació

29.1. Per cada any de prestació efectiva de serveis a l'empresa, el personal percebrà un plus de vinculació en la quantia que estableix l'annex 5 del present Conveni quan es realitzi la jornada pactada a l'article 19. Quan es contractin jornades inferiors es percebrà en la proporció que correspongui.

29.2. A partir del 20è any no es generarà més plus de vinculació, si bé es respectaran, a aquelles persones treballadores que a la signatura del VII Conveni Col·lectiu dels Hospitals de la XHUP i dels Centres d'Atenció Primària concertats tenen més de 20 anys d'antiguitat, les quantitats que tenen reconegudes en l'actualitat.

Als exclusius efectes de l'abonament del plus de de vinculació, el còmput del temps de prestació efectiva de serveis s'iniciarà el dia d'ingrés del personal a l'empresa, amb independència de la modalitat contractual convinguda.

S'entendrà que ha existit en tot cas prestació efectiva de serveis en els següents supòsits:

1. Suspensió del contracte en cas de naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment, de conformitat amb el Codi Civil o les lleis civils de les Comunitats Autònomes que ho regulin.

2. Suspensions del contracte per incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural d'un menor de nou mesos

3. Gaudiment dels permisos retribuïts (article 42 Conveni).

4. Gaudiment dels permisos establerts al Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors i resta de normativa que sigui d'aplicació.

5. Gaudiment dels dies de descans (article 24 Conveni).

6. Excedència especial per naixement o adopció legal de fill o en els supòsits de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment permanent o per cura de familiars (article 44 Conveni) i l'excedència especial per transició de gènere (article 44.bis Conveni).

7. Excedència especial per a l'exercici de funcions sindicals (article 45 Conveni).

8. Excedència forçosa per nomenament de càrrec públic (article 46 Conveni).

9. Suspensió del contracte per força major temporal

10. Suspensió del contracte per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

11. Suspensió del contracte per exercici del dret de vaga.

12. Suspensió del contracte per la decisió de la treballadora que es vegi obligada a deixar el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere o de violència sexual.

13. Ús del crèdit sindical.

Per a la meritació de cada any de prestació efectiva es computaran els dies d'alta a l'empresa amb independència del percentatge de dedicació.

Si bé per regla general no es tindran en compte pel còmput del temps de prestació efectiva de serveis els períodes no treballats entre els diferents contractes de treball, s'exceptuen les persones treballadores fixes-discontínues que tindran dret a que el plus vinculació es calculi tenint en compte tota la durada de la relació laboral i no el temps de serveis efectivament prestats.

No es meritaran diferències retributives derivades de l'aplicació del nou règim establert en aquest article.

29.3. Premi de fidelització. El personal que presti serveis de forma efectiva a l'empresa durant 25 anys tindrà dret per una sola vegada en consolidar aquesta antiguitat, a un premi que consisteix en un mes de vacances addicional al que tindran dret a gaudir a partir d'aquell any, i que no es podrà substituir per una compensació en metàl·lic, excepte casos excepcionals, que hauran de ser autoritzats per la Comissió paritària del Conveni. En cas que sigui autoritzada, la compensació serà equivalent a l'import d'una mensualitat del salari base.

Totes les persones treballadores amb un temps de prestació efectiva de serveis a l'empresa de més de 10 anys, en cas que siguin objecte d'acomiadament declarat o reconegut com a improcedent, o per acomiadament objectiu, que determini l'extinció del seu contracte de treball, tindran dret a que se'ls hi compensi aquest premi en la part proporcional al temps transcorregut amb referència al mòdul de 25 anys, establert amb caràcter general.

En el cas de les persones jubilades parcialment, si la Comissió paritària amb caràcter excepcional autoritza el pagament del premi de fidelització en metàl·lic, s'aplicarà la següent proporcionalitat: es pagarà el 100% de l'import del premi reduint el període que hagi estat a temps parcial, en virtut de la jubilació parcial, en el percentatge de la reducció de jornada. Si el gaudiment del premi és en temps de vacances el període serà d'un mes complet.


Article 30

Plus nocturnitat

30.1. La quantitat mensual del plus nocturnitat ve fixada a l'annex 4.

30.2. Es retribuirà en proporció a les hores treballades en el període comprès entre les 22 i les 6 hores, tret que les hores de coincidència tinguin el caràcter d'extraordinàries o corresponguin a jornada complementària d'atenció continuada (guàrdies), cas en el que es retribuiran exclusivament a raó de les quantitats alçades convingudes, sense cap recàrrec. No obstant això, el personal adscrit al torn de nit que realitzi més de la meitat de la seva jornada en horari nocturn de 22 hores a 6 hores percebrà el plus nocturnitat per la totalitat de les hores treballades des de l'inici fins a la finalització del seu torn.


Article 31

Complement de responsabilitat, supervisió o comandament.

31.1. Es defineix com un complement funcional o de lloc de treball de caràcter no consolidable i destinat a remunerar les condicions particulars d'alguns llocs de treball de confiança, que realitzin tasques d'especial responsabilitat, comandament, supervisió o coordinació.

31.2. Aquest complement es percebrà mentre es desenvolupi la tasca corresponent d'especial responsabilitat, comandament, supervisió o coordinació i es deixarà de percebre quan es deixin d'exercitar, per qualsevol causa, les funcions esmentades.

31.3. Les quanties d'aquest complement venen fixades a l'annex 6.


Article 32

Plus dissabte, plus diumenge i plus festiu

32.1. Plus dissabte

Per cada hora de dissabte que es treballi, a més del salari ordinari, es rebrà la quantitat prevista a l'annex 10. Les quantitats que es percebin per aquest concepte es recolliran al rebut de salaris sota el concepte de plus dissabte. Quan un festiu treballat coincideixi en dissabte el plus festiu absorbirà el plus dissabte. El plus dissabte és incompatible amb les guàrdies i les hores extraordinàries

32.2. Plus diumenge

Per cada hora de diumenge que es treballi, a més del salari ordinari, es percebran les quantitats previstes a l'annex 10. Les quantitats que es percebin per aquest concepte es recolliran al rebut de salaris sota el concepte de plus diumenge. Aquesta retribució serà incompatible amb les guàrdies i amb les hores extraordinàries.

32.3. Plus festiu

Per cada hora de festiu intersetmanal oficial en què, perquè es té descans compensatori, no es percebin les hores treballades amb el recàrrec establert en el paràgraf següent, hom percebrà, a més del salari ordinari, les quantitats previstes a l'annex 10. El festiu considerat com a recuperable també s'ha de remunerar amb el plus festiu.

Les quantitats que es percebin per aquest concepte es recolliran al rebut de salaris sota el concepte de plus festiu. Aquesta retribució serà incompatible amb les guàrdies i amb les hores extraordinàries.

32.4. Ateses les característiques dels centres o institucions sanitàries, on es presten serveis tots els dies de l'any, les hores treballades en dia festiu intersetmanal oficial que no tingui descans compensatori, s'abonaran amb un increment del 75% sobre el valor retributiu resultant de dividir el salari base entre la jornada de la persona treballadora.

32.5. Plus festius especials

Per la seva especial significació, es consideren festius especials, Nadal i Cap d'any. A aquell personal que li toqui treballar des de l'inici del torn de nit del dia 24 al 25 fins la finalització del torn de tarda del dia 25 i des de l'inici del torn de nit del dia 31 a l'1 fins la finalització del torn de tarda del dia 1, tindrà un increment del 100% del plus festiu per les hores treballades en aquests períodes.

En atenció a les característiques dels festius especials (Nadal i Cap d'any), el personal que presti serveis en jornada ordinària en aquestes dates (independentment del dia en que caiguin) rebrà una quantitat alçada bruta prevista a l'annex 10, addicional al plus regulat en el paràgraf anterior, per dia treballat, igual per a tots els grups professionals. Aquesta quantitat es percebrà també quan aquest festiu sigui considerat com a recuperable.

El personal que hagi de treballar en dia festiu especial i que no gaudeixi de dia compensatori, d'acord amb el que estableix aquest article del Conveni col·lectiu d'aplicació, haurà de rebre la retribució següent:

a) Valor retributiu resultant de dividir el salari base entre la jornada de la persona treballadora, més

b) 75% del valor retributiu anterior, més

c) El doble del plus festiu que li correspongui, d'acord amb el que estableix l'article 32.3.


Article 33

Retribució anual complementària

33.1. Retribució anual complementària del personal del grup professional 1.2.

Percebran aquesta retribució, proporcionalment a la seva jornada, tot el personal del grup professional 1.2 amb més d'un any de prestació efectiva de serveis a l'empresa, excepte el complement de dispersió territorial recollit al punt 4 que es percebrà des de l'inici en què es realitzi l'atenció domiciliària en l'àmbit de l'atenció primària.

S'inclou el personal de reforç contractat específicament per a desenvolupar les seves funcions en mòduls d'atenció continuada que no puguin ser realitzats pel personal de la plantilla ordinària que habitualment dona cobertura a l'atenció programada.

La retribució anual complementària inclou 4 complements amb els imports que s'indiquen en l'annex 13 i en l'annex 14. Cada un d'aquests 4 complements es percebrà si es reuneixen els requisits que s'indiquen a continuació:

1. Complement per a l'atenció programada.

El percebrà tot el personal del grup professional 1.2 amb més d'un any de prestació efectiva de serveis a l'empresa.

2. Complement d'adscripció al SIPDP.

El percebrà de manera automàtica tot el personal del grup professional 1.2 que estigui inclòs en qualsevol nivell del SIPDP.

3. Complement per a l'atenció continuada

El percebrà proporcionalment aquell personal del grup professional 1.2 que, a més de la seva jornada ordinària, realitzi una jornada complementària d'atenció continuada (guàrdies de presència física) igual o superior al 75 % de la màxima jornada complementària d'atenció continuada exigible. L'import complet d'aquest plus, que es percebrà una sola vegada a l'any dins el primer trimestre natural, el percebrà aquell personal facultatiu que a l'any natural anterior hagi realitzat la màxima jornada complementària d'atenció continuada exigible.

4. Complement de dispersió territorial

El complement de dispersió territorial és el complement que retribueix les diferents característiques de l'àmbit territorial on el personal del grup professional 1.2 d'atenció primària ha de desenvolupar la seva activitat d'atenció domiciliària. Aquest complement tindrà quatre nivells (T1, T2, T3 i T4). L'import establert compensa tant la dispersió territorial com les despeses que se'n deriven per al personal per, en el seu cas, ús de vehicle propi per a realitzar els desplaçaments des del centre d'atenció primària als domicilis dels pacients. El seu import ve fixat a l'annex 14.

33.2. Retribució anual complementària del personal del grup 2.2

1. Complement d'adscripció al SIPDP del grup 2.2

Aquest complement el percebrà de forma automàtica el personal d'aquest grup professional a partir del primer any de prestació efectiva de serveis. El seu import ve fixat a l'annex 13 i es percebrà en 14 mensualitats, sense que pugui ser absorbit pels imports estipulats en l'annex 8 per cada nivell de desenvolupament.

2. Complement de dispersió territorial

El complement de dispersió territorial és el complement que retribueix les diferents característiques de l'àmbit territorial on el personal del grup professional 2.2 d'atenció primària ha de desenvolupar la seva activitat d'atenció domiciliària. Aquest complement tindrà quatre nivells (T1, T2, T3 i T4). L'import establert compensa tant la dispersió territorial com les despeses que se'n deriven per al personal per, en el seu cas, ús de vehicle propi per a realitzar els desplaçaments des del centre d'atenció primària als domicilis dels pacients. El seu import ve fixat a l'annex 14.

33.3 Complement d'adscripció al SIP dels grups 3 al 7

A partir de l'1 de gener de 2023, aquest complement el percebrà de forma automàtica el personal d'aquests grups professionals que acrediti almenys un any de prestació efectiva de serveis. El seu import ve fixat a l'annex 13 i es percebrà en 14 mensualitats, sense que pugui ser absorbit pels imports estipulats en l'annex 9 per cada nivell de desenvolupament.


Article 34

Hores extraordinàries

34.1. En els centres de l'àmbit d'aquest Conveni, les hores extraordinàries es realitzaran per a la cobertura d'eventualitats extraordinàries.

34.2. Són hores extraordinàries les que sobrepassin la jornada anual pactada en aquest Conveni i en el cas de realització voluntària del règim d'especial dedicació regulat a l'article 36.4, les hores que l'excedeixin.

34.3. Les hores extraordinàries es retribuiran amb un valor no inferior al valor de l'hora ordinària.

34.4. L'empresa i el personal afectat pel present Conveni hauran de tenir present el límit legalment establert de 80 hores extraordinàries anuals per persona treballadora.


Article 35. Jornada complementària d'atenció continuada (guàrdies presencials) i guàrdies localitzables.

Es retribuiran segons les quanties establertes a l'annex 11 i l'annex 12.

Pel que fa al preu/hora de la jornada complementària d'atenció continuada del personal en règim de formació pel sistema de residència serà l'establert als annexos 11 i 12 del present conveni, segons l'esglaonat següent:

a) Per al personal resident de primer any, el 50% del preu de l'hora de jornada complementària d'atenció continuada d'un metge adjunt sense nivell o de nivell A o en el seu cas de la infermera o llevadora.

b) Per al personal resident de segon any, el 60% del preu de l'hora de jornada complementària d'atenció continuada d'un metge adjunt sense nivell o de nivell A o en el seu cas de la infermera o llevadora.

c) Per al personal resident de tercer any, el 70% del preu de l'hora de jornada complementària d'atenció continuada d'un metge adjunt sense nivell o de nivell A.

d) Per al personal resident de quart i cinquè any el 75% del preu de l'hora de jornada complementària d'atenció continuada d'un metge adjunt sense nivell o de nivell A.