Skip to main content

Disposicions generals

Capítol 1

Disposicions generals


Article 1

Parts que el concerten i àmbit funcional

1.1. El present Conveni ha estat concertat per les organitzacions empresarials i sindicals que a continuació es relacionen, que ostenten la legitimació necessària establerta a l'article 87 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

Per part de les representacions sindicals: CCOO, UGT i SATSE.

Per part de les representacions patronals: Unió Catalana d'Hospitals (La Unió), Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS) i Associació Catalana d'Entitats de la Salut (ACES).

1.2. El present Conveni serà d'aplicació:

a. Als centres sociosanitaris i als centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut, sempre que no tinguin Conveni col·lectiu propi i que acreditin uns ingressos habituals i continuats superiors al 50% de la seva facturació provinents de l'activitat concertada i/o contractada amb el Servei Català de la Salut.

b. Als hospitals d'aguts que formen part de la xarxa d'internament del SISCAT, i als centres d'atenció primària, concertats amb el Servei Català de la Salut, i que no tinguin Conveni col·lectiu propi.


Article 2

Àmbit personal

2.1. Queden compresos dins l'àmbit del Conveni totes les persones treballadores que prestin llurs serveis als centres o institucions als quals sigui d'aplicació.

2.2. El personal en règim de formació pel sistema de residència regularà la seva relació laboral especial pel que disposa el Reial Decret 1146/2006, de 6 d'octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a la formació d'especialistes en ciències de la salut, d'acord amb el que estableixen els programes nacionals per a cada especialitat.

Les condicions de treball del personal en formació pel sistema de residència seran les corresponents al seu grup professional i les seves retribucions seran les establertes a les taules salarials. En tot cas queden exclosos de la seva retribució els següents conceptes salarials: complement de responsabilitat, supervisió o comandament (article 31), complement d'atenció programada (article 33), complement d'adscripció al SIPDP (article 33), complement d'adscripció al SIP (article 33), complement d'atenció continuada (article 33) , complement de dispersió territorial (article 33), la retribució variable en funció d'objectius (article 36), complement de productivitat associat al règim d'especial dedicació voluntària de les infermeres i infermers del grup professional 2.2  (article 36) i el complement SIPDP i SIP (article 75)


Article 3

Àmbit territorial

L' àmbit territorial del Conveni col·lectiu és la comunitat autònoma de Catalunya i, per tant, afecta tots els centres de treball compresos dins el seu àmbit funcional, encara que la seu central de l'empresa o el seu domicili social radiqui fora de la comunitat autònoma.


Article 4

Vigència

El present Conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021, excepte en aquelles matèries en què s'indica una altra data d'entrada en vigor.


Article 5

Durada

Els efectes d'aquest Conveni s'extingiran el 31 de desembre de 2024.


Article 6

Denúncia

6.1. La denúncia per a la revisió del Conveni s'efectuarà per escrit i dintre dels tres mesos anteriors a la data del seu venciment inicial o a la de qualsevol de les seves pròrrogues. La denúncia es podrà efectuar per qualsevol organització sindical o empresarial amb legitimació inicial per a la negociació del Conveni i s'haurà de comunicar a les representacions empresarials i sindicals que també tinguin aquesta legitimació inicial i a l'autoritat laboral.

6.2. Una vegada denunciat, el present Conveni mantindrà la seva vigència mentre que no se signi un nou Conveni que el substitueixi. En cas de no haver arribat a un acord de Conveni després d'un any des de la denúncia, les parts es comprometen a un procés de mediació davant l'autoritat laboral i, en cas de desacord, als procediments de resolució extrajudicial de conflictes davant el Tribunal Laboral de Catalunya (o organisme que el substitueixi en les seves funcions) a què fa referència l'Acord Interprofessional de Catalunya.


Article 7

Pròrroga

El Conveni quedarà automàticament prorrogat en finalitzar la seva vigència i en els seus propis termes, pel període d'un any, si cap de les representacions no procedeix a la seva denúncia de conformitat amb allò que estableix l'article 6.


Article 8

Comissió negociadora

La comissió negociadora del nou Conveni col·lectiu es constituirà formalment en el termini màxim d'un mes a partir de la data en què el Conveni sigui denunciat. Ostentaran la presidència i la secretaria les persones que els membres de la comissió, per majoria de cadascuna de les representacions, acordin.


Article 9

Prelació de normes

Les normes que conté el present Conveni regularan amb caràcter preferent les relacions entre les institucions compreses en el seu àmbit i les seves persones treballadores.

En allò que no és previst, hom s'ajustarà al que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors i altres disposicions d'aplicació, i en particular a la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut en allò referent al règim de jornada i descansos del personal dels grups professionals 1, 2 i 3.


Article 10

Absorció i compensació

El conjunt de pactes que conté el present Conveni col·lectiu substitueix, íntegrament, les condicions, tant econòmiques com de treball, existents en la seva entrada en vigor en qualsevol dels centres o institucions afectats que en siguin; per la qual cosa, aquestes i qualsevulla altres queden compreses i compensades amb la nova regulació convinguda, i això independentment del seu origen, caràcter, naturalesa, denominació i quantia.

Quant a les disposicions futures que es puguin promulgar durant la vigència del Conveni, només tindran eficàcia pràctica quan, considerades en el seu conjunt i còmput anual, superin les condicions del present Conveni, considerades així en el seu conjunt i en còmput anual.


Article 11

Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible i, a efectes de la seva aplicació pràctica, seran considerades globalment.


Article 12

Garanties

12.1. Amb caràcter estrictament personal es respectaran les situacions personals que, en conjunt i en còmput anual, superin les condicions establertes en el present Conveni, també considerades en el seu conjunt i còmput anual.

12.2. Així mateix, es respectaran els acords assolits entre les empreses i la representació del personal, sempre que, en conjunt i en còmput anual, superin les condicions establertes en el present Conveni, també considerades en el seu conjunt i còmput anual. En el benentès que aquests acords es respectaran en els estrictes termes i terminis en què es van acordar.

No obstant allò establert al paràgraf anterior, i respectant en tot cas l'autonomia de gestió de les empreses incloses en l'àmbit d'aplicació del Conveni en relació a les condicions de treball pactades en cadascuna d'elles, és voluntat manifesta de les parts signants que l'aplicació del Conveni no suposi un empitjorament de les condicions de treball pactades col·lectivament en el si de les empreses i globalment considerades, sense perjudici, en el seu cas, dels mecanismes dels articles 41 i 82.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors. En aquest sentit, els acords assolits entre les empreses i la representació del personal podran ser objecte d'extensió en el temps (pròrroga) si així s'acorda expressament per les parts a nivell de cada centre.

Aquesta extensió, si es produeix, s'haurà de fer per escrit, i haurà d'expressar:

a. Termes de l'extensió, que podran ser els mateixos o diferents.

b. Durada de l'extensió.


Article 13

Comissió paritària

13.1. Com a òrgan per a la interpretació i vigilància del Conveni Col·lectiu, es crea una comissió paritària que tindrà les funcions específiques següents:

1. Interpretació del Conveni, incloent la matèria de grups professionals.

2. Funcions de conciliació, mediació i arbitratge en aquells casos en què les parts, de comú acord, ho sotmetin a la seva consideració.

3. Totes aquelles que se li atribueixen en el present Conveni o en la llei.

4. Resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en la negociació per a la modificació substancial de condicions de treball establertes al Conveni Col·lectiu de conformitat amb l'establert a l'article 41.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, així com en la negociació per a la no aplicació de les condicions de treball pactades al Conveni a què es refereix l'article 82.3 de la mateixa norma legal.

5. Valorar i autoritzar, si escau, la substitució del gaudiment dels dies de vacances que estableix el premi de fidelització, per una compensació econòmica equivalent al salari base, en cas que es donin circumstàncies excepcionals.

13.2. Qualsevol de les parts pot sotmetre la discrepància a la Comissió paritària, que disposa d'un termini màxim de set dies per pronunciar-se, a comptar des del moment en què la discrepància li sigui plantejada. Quan no s'hagi sol·licitat la intervenció de la comissió o aquesta no hagi arribat a un acord, les parts han de recórrer als procediments que s'hagin establert en els acords interprofessionals d'àmbit autonòmic vigents en cada moment.

13.3. Qualsevol de les discrepàncies que es plantegin a la Comissió paritària, a excepció de les relacionades al punt 5 de l'apartat anterior, que disposen d'un règim especial, la comissió haurà de pronunciar-se en el termini de 15 dies, excepte que les parts, de mutu acord, decideixin un termini superior.

13.4. La comissió serà paritària i estarà integrada per 13 membres en representació de la part sindical (5 membres de CCOO, 5 membres d'UGT i 3 membres de SATSE) i 13 membres de la part empresarial, signants d'aquest Conveni.

Podran assessorar amb veu però sense vot, les persones que les parts designin.

13.5. En la primera reunió, la Comissió paritària escollirà entre els seus membres les persones que ostentaran la presidència i secretaria.

13.6. La Comissió paritària es reunirà sempre que ho sol·liciti qualsevulla de les organitzacions sindicals o empresarials en ella representades. La sol·licitud es formularà per escrit i dirigida a la presidència, en la qual s'indicarà amb claredat i precisió el tema que se sotmeti a consideració de la comissió. La convocatòria es farà per escrit, amb una antelació mínima de 5 dies, amb indicació de l'ordre del dia i la data de la reunió, adjuntant-hi la documentació necessària. Només en cas d'urgència, reconeguda per ambdues parts, el termini podrà ser inferior.

13.7. La comissió es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al mes, i amb caràcter extraordinari, cada vegada que ho demani alguna de les organitzacions, sindical o patronal, que hagi signat el Conveni.

13.8. Del que s'hagi tractat a les reunions de la Comissió paritària se'n redactarà una acta que signarà una persona designada per organització. Els acords es prendran per majoria simple de vot, dins de cadascuna de les representacions. Per poder adoptar acords, hauran d'assistir a la reunió de la comissió un mínim del 50% de cadascuna de les dos parts, social i empresarial i addicionalment haurà d'estar present el 50% de cadascuna de les organitzacions representades.

Ambdues parts se sotmeten als procediments de conciliació i mediació al Tribunal Laboral de Catalunya (o òrgan que el substitueixi) per tal de dirimir les discrepàncies en el moment d'adoptar acords que es puguin produir en el si de la Comissió paritària, en compliment de l'article 85.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

13.9. El domicili de la Comissió paritària, a efectes de comunicacions, serà a Barcelona (08009), al carrer València, 333, baixos, tot i que es reunirà on la presidència designi, prèvia consulta a les parts.

A efectes de comunicació s'implementaran dues adreces de correu electrònic, una serà gestionada per la secretaria i l'altra per la presidència, que s'identificaran en la primera reunió de la Comissió paritària.