Skip to main content

Vigència del II Acord de condicions de treball del personal estatutari de l'ICS

Vigència del II Acord de condicions de treball del personal estatutari de l'ICS

El present document únicament recull aquells aspectes negociats i que milloren les condicions de treball vigents en el II Acord i, per tant, les parts acorden expressament que en tot allò que no resulti contrari a les noves condicions pactades, o a la normativa vigent, es mantenen vigents les condicions pactades en el II Acord i la resta de pactes i acords vigents que el desenvolupen.

En el termini màxim de dos mesos, a comptar des de la signatura del present Acord, es refondrà en un text únic del III Acord de condicions que inclogui totes aquelles disposicions del II Acord i dels altres acords de condicions de treball i retributives actualment vigents adoptats entre l'Institut Català de la Salut i la representació dels treballadors.

Aquesta refosa s'haurà de sotmetre a la Comissió paritària de seguiment de l'Acord, i ser ratificada per la Mesa Sectorial per a la derogació dels anteriors acords.

Durant el primer any des de la signatura del nou Acord, la Comissió de seguiment vetllarà especialment i resoldrà les qüestions que, sobre aquest punt, puguin oferir dubtes d'interpretació.

Aquest Preacord haurà de ratificar-se en la Mesa Sectorial, i en el seu cas haurà de ser aprovat per Acord de Govern prèvia la seva tramitació corresponent, i la seva vigència serà fins el 31 de desembre de 2027.

Els efectes econòmics d'aquest acord seran des de l'endemà de la signatura del mateix en Mesa Sectorial, un cop sigui aprovat per Acord de Govern, i s'abonaran els endarreriments que resultin de la necessitat de crear una nova programació en el SIP que permeti introduir tots els canvis necessaris per tal de poder realitzar la nòmina de l'ICS segons els nous paràmetres acordats.