Skip to main content

Retribució variable per compliment d'objectius (DPO)

6.2  Retribució variable per compliment d'objectius -DPO-

Un sistema de retribució variable vinculat al compliment d'objectius s'entén com un instrument de gestió, incentivació i motivació que pretén la millora contínua de l'organització. Es basa en l'explicitació dels objectius i l'avaluació continuada del seu compliment, i pretén que cada professional orienti la seva activitat als objectius estratègics de l'organització, així com desenvolupar una cultura organitzativa orientada cap a la millora dels processos i dels resultats.

6.2.1 Àmbit d'aplicació

6.2.1.1 Personal facultatiu i diplomats sanitaris de l'Institut Català de la Salut.

Formen part de l'àmbit d'aplicació del complement de productivitat variable per compliment d'objectius - DPO- el personal facultatiu i els diplomats sanitaris amb nomenament estatutari fix o temporal interí.

A partir de l'1 de juliol de 2006, s'inclou en l'àmbit d'aplicació de la DPO-CPV:

a. El personal facultatiu temporal que ocupi una plaça reservada, per l'ocupació per part del titular d'una altre lloc de treball amb dret a la esmentada reserva, sempre que el nomenament sigui igual o superior a 6 mesos o que sigui previsible que sigui igual o que superi aquesta durada, dins de l'exercici subjecte a valoració.

b. El personal facultatiu eventual amb un nomenament inicial igual o superior a 6 mesos dins de l'exercici subjecte a valoració, exclòs el personal que realitza exclusivament funcions d'atenció continuada.

c. El personal facultatiu que va adquirir la condició d'indefinit per sentència judicial ferma.

A partir de l'any 2007, s'integren en el sistema de retribució variable els diplomats sanitaris amb nomenament estatutari fix i temporal interí i els que tinguin una vinculació com les referides en el paràgraf anterior del personal facultatiu.

Així mateix, també és destinatari de la productivitat variable per objectius el personal facultatiu i diplomat sanitari, aquest darrer a partir de l'any 2007, amb nomenament estatutari fix integrat en equips d'atenció primària o adscrit a serveis jerarquitzats gestionats per entitats alienes, en concordança amb el document de la Mesa sectorial de negociació de sanitat de data 20 de juny de 1997.

Resten exclosos el personal resident en formació i els col·lectius següents:

Personal de contingent i zona adscrit a centres propis o a centres gestionats per entitats alienes.

Personal de SEU i SOU (serveis ordinaris i especials d'urgències)

Personal MUH (facultatiu d'urgències hospitalàries)

Personal de l'extingit SEU de la ciutat de Barcelona (personal facultatiu i no facultatiu d'atenció primària amb funció exclusiva d'atenció continuada, Decret 157/1994, de 28 de juny).

Aquests col·lectius accediran al complement de retribució variable, tant bon punt sigui efectiva la seva integració en els dispositius assistencials corresponents, d'acord amb el procediment establert en la norma d'integració.

6.2.1.2 Personal de gestió i serveis i de l'àrea sanitària de formació professional de grau superior i de grau mig (tècnics superiors i tècnic, actualment tècnics i auxiliar d'infermeria)

S'estableix el complement de productivitat variable - DPO - per als grups professionals de gestió i serveis i de l'àrea sanitària de formació professional de grau superior i de grau mig amb nomenament estatutari fix o temporal interí, i amb les mateixes vinculacions que les establertes en l'apartat anterior per facultatius i diplomats sanitaris.

Així mateix, també és destinatari de la productivitat variable per objectius el personal, amb nomenament estatutari fix integrat en equips d'atenció primària o adscrit a serveis jerarquitzats gestionats per entitats alienes, en concordança amb el document de la Mesa sectorial de negociació de sanitat de data 20 de juny de 1997.

L'efectivitat d'aquest complement s'estableix per a l'any 2008, prèvia fixació a l'inici de l'exercici de l'any 2007 dels objectius que hauran de ser valorats.

6.2.2 Característiques de la retribució variable per objectius

La retribució variable té un clar efecte motivador per als professionals, ja que permet incrementar les retribucions en funció del seu compliment d'objectius. No obstant això, per què es produeixi l'esmentat efecte motivador s'han de complir una sèrie de condicions:

Ha d'estar molt clara la relació entre la retribució variable i els motius pels quals es produeix, de manera que el professional conegui explícitament quina és la conducta esperada per la seva organització.

La retribució variable ha d'integrar objectius individuals i grupals per tal de fomentar el treball en equip.

Els elements que influeixen en la retribució variable han de ser explícits, coneguts i, el professional mitjançant el seu treball, ha de poder-hi incidir.

Ha d'haver una proporció entre la retribució variable i la fixa. Si la major part de la retribució està en funció d'aspectes variables, aquesta possible incertesa pot generar l'efecte contrari al desitjat i convertir-se en un element desmotivador. Per tant, la retribució variable vinculada al compliment d'objectius ha de representar una part suficientment significativa per ser incentivadora però no ha de superar el total dels conceptes retributius fixos.

La retribució variable s'ha d'orientar a millorar els processos i els resultats; mesurats de forma clara i expressats de manera senzilla. Com més senzilla sigui la formulació dels resultats que es volen aconseguir, major és l'efectivitat d'aquest sistema.

Els objectius fixats han d'estar molt vinculats a la cultura de l'organització i als seus valors, de manera que s'ha d'incidir en aquells processos i resultats que premien activitats desitjades per l'organització.

6.2.3 Elaboració dels objectius

Els objectius s'han d'implementar en cascada, és a dir, començant pels objectius estratègics de l'ICS fins arribar a la fixació individual dels objectius que s'han d'assolir per a cada professional.

Els objectius han de representar un repte però han de ser assolibles i fixats amb la participació dels interessats.

Els objectius es mesuraran mitjançant un indicador objectivable i, així mateix, es fixarà la meta (percentatge que s'han d'assolir).

Objectiu

Indicador

Meta

Aconseguir la meta representa un acompliment de l'objectiu del 100%.

Tipus d'objectius:

En funció de l'abast:

institucionals / globals d'hospital / d'àmbit

de servei / d'equip

individuals

En funció dels instruments de mesura:

qualitatius

quantitatius

Característiques dels objectius

Bandes de consecució dels objectius: es fixarà un nivell mínim que ha d'assolir-se en cada objectiu per començar a cobrar una part de l'incentiu, i el nivell a partir del qual augmenta la progressió de l'incentiu.

Ponderació dels objectius: representa el pes assignat a cada objectiu en funció del lloc, ja que depenent del seu valor estratègic, cada objectiu ha de tenir un pes específic diferent.

Imports a percebre

Facultatius: Incentiu màxim a percebre:


Import any 2006

Cap de servei/ Directors


clínics/ Director/a d'EAP

7.579,29 euros

Cap de secció

6.526,61 euros

Adjunt/ta a la Direcció

6.526,61 euros

Facultatiu/ iva

5.473,94 euros

Diplomats sanitaris: Incentiu màxim a percebre:Import màxim

Director/a d'EAP

5.221,28 euros

Adjunt/a d'Hospital/


Adjunt/a a la Direcció

3.900,00 euros

Supervisora

3.332,00 euros

Diplomats sanitaris

2.800,00 euros

Els imports per a la resta de personal són els següents:


Categoria / grup

Import anual

Tècnics especialistes

1.200 euros

Auxiliars infermeria

796,98 euros

Grup A

1.239,74 euros

Grup B

1.062,64 euros

Grup C

885,53

Grup D

796,98

Grup E

708,42

Els mestres industrials queden encabits dins del grup B.

Independentment de la resta de requisits establerts en la normativa interna d'aplicació, el límit mínim d'assoliment global per la percepció del complement de productivitat variable es fixa en un 40%

Procediment de fixació d'objectius

Personal facultatiu:

Els caps de servei, directors clínics o els directors d'EAP faran una proposta de fixació d'objectius dels facultatius adscrits, del seu servei o equip, a partir d'uns criteris i directrius prèviament fixats. Posteriorment, el director gerent de l'hospital o gerent d'àmbit d'atenció primària els validaran i aprovaran, per tal que siguin coherents amb els objectius generals de l'Institut Català de la Salut i del centre/ àmbit. Llevat dels casos de negativa expressa per part del professional a avaluar, en cas que, pel motiu que sigui, no s'hagin pogut fixar objectius a un professional o col·lectius de professionals, per calcular el compliment d'objectius es considerarà la mitjana de compliment d'aquell període en el seu hospital, servei d'atenció primària o servei jerarquitzat d'atenció primària.

Diplomats sanitaris i resta de personal:

De forma homòloga a l'establerta pel personal facultatiu s'establirà un procediment de fixació d'objectius pels Diplomats sanitaris i per a la resta de personal que garanteixi la informació prèvia dels objectius a avaluar. Llevat dels casos de negativa expressa per part del professional a avaluar, en cas que, pel motiu que sigui, no s'hagin pogut fixar objectius a un professional o col·lectius de professionals, per calcular el compliment d'objectius es considerarà la mitjana de compliment d'aquell període en el seu hospital, servei d'atenció primària o servei jerarquitzat d'atenció primària.

Seguiment

La Comissió de Seguiment prevista en el present Acord realitzarà un seguiment dels objectius fixats per tal d'analitzar:

-La coherència amb els objectius generals fixats prèviament

-La integració amb els objectius definits per als nivells organitzatius superiors

-La coherència i l'homogeneïtat dels nivells d'esforç vinculats al compliment dels objectius.

La Comissió de Seguiment rebrà, a l'inici de cada exercici, informació sobre la determinació dels objectius que s'estableixin als grups professionals.

Regulació interna del procediment de fixació i avaluació d'objectius i tramitació del pagament del complement de productivitat variable

En el termini de 6 mesos des de la signatura del present Acord es regularà mitjançant Instrucció el procediment per la fixació, avaluació i tramitació del pagament del complement de productivitat del personal inclòs en els seu àmbit d'aplicació.