Skip to main content

Nou tram d'atenció continuada com a complement per exoneració de guàrdies per edat del metge especialista

Nou tram d'atenció continuada com a complement per exoneració de guàrdies per edat del metge especialista

- Establir un complement fix a abonar quan es demani l'exempció de guàrdies per edat, per compensar a aquell professional que ha contribuït més a la cobertura de llocs de guàrdia, i específicament en els darrers anys abans de la seva possible jubilació, de 2.000€ anuals, si es demana l'exempció als 50 anys i s'ha fet un mínim de 3 guàrdies mensuals, 2 en dies laborables i una en festius, o equivalent en hores d'atenció complementària. Les guàrdies localitzades es calcularan al 50% dels imports fixats per a les guàrdies de presència física.

- De 2.500€ anuals, si es demana als 55 anys i s'han fet dues guàrdies mensuals com a mínim, una de laborable i una altra de festiu, o el seu equivalent en hores d'atenció complementària. Les guàrdies localitzades es calcularan al 50% dels imports fixats per a les guàrdies de presència física.

- De 3.000€ anuals, si l'exempció es demana a partir dels 60 anys i s'ha fet un mínim de dues guàrdies mensuals, o l´equivalent en hores d´atenció complementaria. Les guàrdies localitzades es calcularan al 50% dels imports fixats per a les guàrdies de presència física.

En el cas que se'n facin menys, però sí, com a mínim, una guàrdia de 24 h al mes de mitjana, es percebrà la meitat dels imports anteriors.

El càlcul de referència per abonar aquests imports serà la mitjana dels cinc anys immediatament anteriors a la sol·licitud d'exoneració de guàrdies.

Aquest complement serà d´aplicació també al metge especialista que hagi demanat l'exoneració de guàrdies fins als cinc anys previs a la signatura del present acord, i s'aplicarà en les mateixes condicions, imports i trams d'edat que s'hi descriuen.

La percepció d'aquest complement és incompatible amb el d'atenció continuada per la realització de guàrdies i amb el d'activitat complementària per a més grans de 55 anys, previst al punt 8.6 del II Acord.

- Indemnització per àpats a l'atenció primària

La mitja dieta prevista al Decret de la Generalitat de Catalunya que regula les d'indemnitzacions per raó del servei la podrà percebre tot el personal adscrit a centres sanitaris de l'àmbit de l'atenció primària que garanteixin la cobertura del servei públic de la salut, en torns i atenció continuada de 12 hores de forma ininterrompuda, i no disposin de cuina pròpia que els faciliti els àpats durant aquests torns.