Skip to main content

Annex 3 - Jornades de treball

Jornades de treball

La jornada del personal estatutari de l'ICS que presta serveis en torn diürn és de 1.599 hores anuals efectives, sense perjudici del que estableix la normativa vigent dels EAP.

La jornada del personal estatuari de l'ICS que presta serveis en torn fix de nit és de 1.445 hores anuals efectives.

La jornada del personal facultatiu de serveis jerarquitzats amb jornada completa és de 1.728 hores anuals efectives.

La jornada ordinària del personal de reforç d'atenció continuada és de 155 hores mensuals. Atesa la modalitat de prestació dels serveis d'atenció continuada que desenvolupen aquests professionals, quan siguin necessaris, es podran fixar jornades de treball superiors a la jornada ordinària, respectant la limitació establerta per la directiva europea, 2003/88/CE sobre ordenació del temps de treball.

Al personal que s'integri com a personal estatutari a l'Institut Català de la Salut en virtut de l'apartat de polítiques d'ocupació d'aquest Acord, els hi serà d'aplicació la jornada establerta pel col·lectiu en el qual s'integrin.

Al personal que tingui assignat un torn de treball rodat, és a dir, que realitzi jornades de torn diürn i jornades de torn nocturn, li serà ajustada la seva jornada anual tenint en compte la part proporcional de jornada que realitza en ambdós torns.

El personal SEU i SOU (inclou el personal de l'extingit SEU de la ciutat de Barcelona) mentre no es procedeixi a la seva integració, mantindrà la seva jornada anual vigent de 1.446 hores, de les quals 1.392 seran hores anuals efectives.

El personal de contingent i zona, mentre no es procedeix a la seva integració, mantindrà la seva jornada actual regulada en l'Ordre del Ministeri de Treball, de 27 de juny de 1973, que modifica diversos articles del reglament general per al règim, govern i servei de les institucions sanitàries.