Skip to main content

Introducció, determinació de les parts, àmbit d'aplicació, vigència i comissió de seguiment

1. Introducció

L'Institut Català de la Salut està immers en un procés de modernització que té el seu origen en una concepció dinàmica, eficient i innovadora del sector públic, imprescindible per respondre de manera adequada a les necessitats de la ciutadania de Catalunya per ser capaç de fer possible un instrument àgil i competitiu, adaptable als constants canvis socials, demogràfics, assistencials i tecnològics i proper a la realitat de la població a què presta serveis.

El procés suposa, en matèria de recursos humans, el disseny de polítiques actives adreçades als professionals per incentivar i potenciar el seu desenvolupament personal i col·lectiu, vinculat a l'assoliment dels objectius estratègics de l'Institut Català de la Salut.

Aquest disseny s'insereix amb el compliment dels acords adoptats en les diferents meses de negociació: 3r Acord General i desenvolupament de l'Acord de Govern de 12 de novembre de 2002 i amb el conjunt de legislació que ha produït un canvi substancial en el conjunt de normes reguladores de les relacions del personal estatutari de l'ICS - Estatut Marc, Llei d'ordenació de les professions sanitàries, Llei de cohesió i qualitat del sistema nacional de salut.

Les mesures previstes en aquest Acord suposen la continuació i evolució de les línies d'actuació dutes a terme fins a l'actualitat per l'Institut Català de la Salut: estabilitat de la plantilla, definició d'un nou model d'organització de l'atenció continuada i d'urgències de l'atenció primària explicitat en l'Acord de la Mesa sectorial de negociació de sanitat de 16 de juny de 2006.

Com a elements innovadors s'identifiquen: l'ampliació de la carrera professional per abastar a tots els grups funcionals de personal estatutari, la universalització de les DPO i altres mesures vinculades a millores de l'atenció continuada, adequació retributiva de col·lectius i jornades de treball. Finalment, l'Acord dissenya una política d'ocupació que defineix un calendari de processos selectius i de provisió de llocs de treball per al període 2006-2010 que reafirma l'objectiu d'estabilitat de la plantilla de personal estatutari de l'ICS i estableix la previsió de processos d'integració i d'estatutarització de col·lectius professionals.

Per tot això, a l'empara del Capítol 14 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, en concordança amb l'article 35 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, de representació, determinació de les condicions de treball del personal al serveis de les administracions públiques i les seves modificacions posteriors, l'Institut Català de la Salut i les organitzacions sindicals presents a la Mesa sectorial de negociació de sanitat adopten el següent Acord:

2. Determinació de les parts

Aquest Acord ha estat negociat a la Mesa sectorial de negociació de sanitat entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals que en formen part, de les quals subscriuen l'Acord: CCOO, UGT i CATAC-CTS-IAC.

La negociació s'ha realitzat en els termes previstos a la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut i a la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, participació i determinació de les condicions de treball del personal al serveis de les administracions públiques i les seves modificacions posteriors.

3. Àmbit d'aplicació

Aquest Acord és d'aplicació, amb caràcter general, al personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, adscrit a centres propis o a centres gestionats per entitats alienes.

L'Acord regula i determina en els seus apartats, els requisits, les condicions i els criteris de modulació de l'aplicació del seu contingut en virtut de les diverses categories professionals, vinculacions administratives i modalitats de la prestació de serveis en les quals es classifica el personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, atesa la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

4. Vigència

Aquest Acord entrarà en vigor l'1 de gener de 2007, sense perjudici dels aspectes per als quals s'estableixi unes altres dates, i tindrà vigència fins el 31 de desembre de l'any 2010.

A partir d'aquesta data, serà prorrogable, tàcitament, per períodes anuals successius si no es produeix l'oportuna denúncia per part de l'Administració o la majoria de les organitzacions sindicals signants, dins el termini d'un mes abans de la finalització del seu període de vigència. En el cas que qualsevol de les parts signants denunciés l'Acord, haurà de manifestar, de manera expressa a l'escrit de denúncia, la proposta de pròrroga que, serà eficaç automàticament, llevat que la Mesa sectorial de negociació de sanitat en la primera sessió acordi el contrari.

Les condicions pactades en aquest Acord formen un tot orgànic i indivisible i, a l'efecte de la seva aplicació pràctica, han de ser considerades de forma global i conjunta. L'anul·lació a instància jurisdiccional d'alguna de les seves clàusules, implicarà la seva renegociació immediata amb la finalitat de restablir l'equilibri d'allò acordat i mantenir la resta en vigor.

Si durant la vigència d'aquest Acord es produeixen canvis normatius que afectin a alguna de les seves parts, aquestes seran objecte de tractament individualitzat, de conformitat amb allò que preveu la normativa relativa a la participació del personal estatutari i del personal al servei de les administracions públiques, i dins de l'àmbit de les competències pròpies de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les parts signants es comprometen a mantenir un clima laboral en el qual la bona fe, el diàleg i la confluència d'interessos sigui l'element fonamental de la relació respecte a totes les matèries regulades en aquest Acord.

5. Comissió de Seguiment

Abans del dia 15 d'octubre de 2006 es constituirà una Comissió paritària de seguiment formada per l'ICS i les organitzacions sindicals signants, com a instrument fonamental i primordial per analitzar i per avaluar l'aplicació de l'Acord i harmonitzar les interpretacions i la casuística que puguin sorgir en el seu desenvolupament.

5.1  Competències

La Comissió té les competències següents:

1. Vigilar el compliment dels continguts de l'Acord

2. Fer el seguiment de l'aplicació i del compliment del contingut de l'Acord amb especial significació en la implementació del sistema de retribució variable per compliment d'objectius i per carrera professional. Per desenvolupar aquesta competència, disposaran de les actes de les corresponents comissions corporatives d'avaluació que li enviaran regularment.

3. Estudiar i proposar la resolució, si escau, dels conflictes d'interpretació i d'aplicació dels continguts de l'Acord, com a pas previ a la intervenció de l'òrgan de resolució extrajudicial de conflictes.

5.2  Règim de funcionament

La Comissió es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al trimestre i amb caràcter extraordinari quan ho sol·licitin la meitat dels representants d'alguna de les parts.

La Comissió, si ho considera necessari, podrà delegar alguna de les seves funcions en relació amb matèries específiques, en comissions tècniques o grups de treball creats a aquest efecte, per un termini de temps determinat.

La Comissió es dotarà dels mitjans materials i humans necessaris per al correcte desenvolupament de les seves funcions.

De les reunions de la Comissió es faran les corresponents actes que s'enviaran a les comissions corporatives d'avaluació per al seu coneixement i efectes oportuns.