Skip to main content

Jornada complementària

Jornada complementària

La jornada complementària programada o guàrdia es fixarà internament en cada servei amb la direcció i amb la màxima antelació possible a la seva realització, amb una previsió de 6 mesos, per facilitar la conciliació laboral i familiar.

En cap cas podrà ser obligatòria aquella que suposi superar la jornada anual màxima efectiva i de presència al centre per sobre de les 2.187 hores en còmput anual, equivalents a 48 hores setmanals, com a suma de la jornada ordinària i complementària. Aquest límit horari inclou els mòduls complementaris i l'escreix per contingent addicional fets fora de la jornada ordinària.

Tampoc s'inclou dins aquesta jornada màxima la jornada especial i voluntària de fins a 150 hores anuals addicionals, prevista a la normativa bàsica i sectorial, per donar cobertura a les necessitats d'atenció continuada del Servei de Salut.