Skip to main content

Modificacions legislatives i disposicions addicionals

12. Modificacions legislatives

El Departament de Salut impulsarà davant el Govern de la Generalitat totes aquelles modificacions normatives necessàries per al desenvolupament i el compliment d'aquest Acord.

13. Disposició addicional primera

Els increments en el preu hora de l'atenció continuada establerts a l'Acord de la Mesa sectorial de negociació de sanitat, de 16 de juny de 2006, afecten a la compensació per atenció continuada efectiva. Per tant, aquest increment no implica la modificació de la retribució de la resta d'activitats referenciades a aquest preu hora.

14. Disposició addicional segona

Aquest Acord es trametrà al Govern de la Generalitat per a la seva aprovació expressa i formal i per tal que s'ordeni la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb allò que preveuen els articles 35 i 36 de la Llei 9/1987, de 12 de juny. En el cas que el Govern de la Generalitat no aprovés l'Acord en la seva totalitat, es trametrà a la Mesa sectorial de negociació de sanitat per a la seva renegociació.

15. Disposició addicional tercera

Excepcionalment, el personal facultatiu especialista que percep les seves retribucions pel sistema de contingent i zona, que abans del 31 de desembre de l'any 2006 hagi realitzat la sol·licitud expressa i individual d'integrar-se al seu hospital de referència de l'Institut Català de la Salut i que, en data 31 de desembre de l'any 2007, no s'hagi fet efectiva aquesta integració en l'hospital de referència propi, els hi serà d'aplicació allò establert en l'apartat de sistemes d'incentivació i promoció professional (carrera professional i complement de productivitat variable).

En aquest supòsit, el pagament que li pugui correspondre serà proporcional a la seva jornada ordinària de treball.

16. Disposició addicional quarta

Els períodes transitoris d'aplicació als diferents nivells de carrera professional pel personal de l'àrea sanitària de formació professional i al personal de gestió i serveis seran d'aplicació al col·lectiu de treballadores/assistents socials de l'atenció hospitalària i aquells/es que no estan integrats als EAP, inclosos mitjançant aquest acord en el sistema de carrera professional de diplomats sanitaris.

17. Disposició addicional cinquena

El fons equivalent al 0,3% de la massa salarial del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, determinat al punt 5.2 a) del 3r Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'establert en el procés de negociació, es destina a finançar els increments retributius del personal diplomat sanitari i auxiliar d'infermeria i als increments dels complements retributius destinats a compensar la prestació de serveis en els torns de nit, dissabtes, diumenges i festius.

18. Disposició addicional sisena

S'incrementen els imports corresponent a la carrera professional dels diplomats sanitaris.

Per a l'any 2007 els imports són els següents:

Nivell 1: 1.531,52 euros

Nivell 2: 3.025,13 euros

Nivell 3: 4.394,04 euros

Nivell 4: 6.150,00 euros

Per a l'any 2008 els imports són els següents:

Nivell 1: 1.881,52 euros

Nivell 2: 3.365,50 euros

Nivell 3: 4.577,04 euros

Nivell 4: 6.500,00 euros

19. Disposició derogatòria

L'aplicació d'aquest Acord deixa sense efecte i vigència tots el acords i pactes de la Mesa Sectorial de negociació de sanitat en tot allò que contravinguin i s'oposin a les seves previsions.