Skip to main content

Millores en la carrera professional

Millores en la carrera professional

- Requisits de vinculació i temps de treball per accedir a la carrera professional

Tenir un nomenament estatutari i estar en les situacions administratives de servei actiu, d'excedència amb reserva de plaça per tenir cura d'un fill o per cura d'un familiar, o dins els sis primers mesos i el termini de pròrroga que es pugui acordar de les situacions administratives d'excedència per violència de gènere i d'excedència per terrorisme, en algun dels grups professionals en el que s'incorpora la categoria per a la qual es sol·licita el reconeixement del nivell de carrera professional, durant el període corresponent a la presentació de sol·licituds.

Als efectes previstos al punt anterior, s'estableixen els següents grups professionals:

1. GP de les categories professionals incloses en l'article 6 de la LOPS.

2. GP de les categories professionals incloses en l'article 7 de la LOPS, i també els assistents socials.

3. GP Àrea sanitària de formació professional i les seves categories (article 3 LOPS)

4. GP Titulats universitaris de gestió i serveis per habilitació professional (A1 i A2)

5. GP Administratiu (Grups A1 al C2 amb funcions administratives)

6. GP Personal d'oficis i agrupat per formació i habilitació professional

7. GP Personal de suport que no requereix de titulació habilitant

El temps de serveis a computar a efectes de carrera haurà de correspondre al grup professional de la categoria per a la qual es sol·licita el reconeixement de nivell.


Es consideraran com a serveis prestats a efectes de carrera professional

- Els serveis prestats a temps parcial computaran proporcionalment, però les reduccions de jornada per cura d'un fill o familiar ho faran al 100% com a temps treballat.

- El temps de reserva de plaça derivada de la permanència en la situació d'excedència per tenir cura d'un fill.

- El temps de reserva de plaça derivada de la permanència en la situació d'excedència per cura d'un familiar.

- Els sis primers mesos i el termini de pròrroga que es pugui acordar de les situacions d'excedència amb reserva de plaça per violència de gènere o per danys soferts per terrorisme.

- El temps de permanència en la situació de serveis especials.

- En el cas del facultatiu o infermera especialista, els anys d'experiència com a facultatiu o infermera general en el SISCAT i/o SNS, requerint 1 any amb títol d'especialista a l'ICS.

Aquest nou còmput del temps treballat als efectes d'obtenir la carrera professional, es farà amb el calendari transitori següent

- L'any 2023, el podran sol·licitar el professional del grup 1 ó 2 que demani el nivell 1 de titulat superior sanitari o el nivell 1 d'infermeria, i el que demani el nivell 4 d'especialista.

Per accedir al primer nivell de carrera, es requerirà 1 any amb títol d'especialista o 5 anys d'experiència en qualsevol institució del SISCAT (Institut Català de la Salut, empreses públiques i consorcis i resta d'entitats concertades) i/o del Sistema Nacional de Salut.

- L'any 2024, s'afegiran als nivells 1 i 4, els que demanin també el nivell 3 d'especialista.

- L'any 2025 i per endavant, serà d'aplicació a tots els nivells que es demanin.

- Així mateix es computaran els serveis prestats com a laboral o funcionari a aquells que obtinguin la condició de personal estatutari en un procés d'estatutarització convocat per l'Institut Català de la Salut, i en els termes que s'estableixi en les normes de cada procés.


Mèrits per accedir a la carrera professional

En els procediments per accedir a la carrera professional es valoraran, entre d'altres, els factors següents: activitat assistencial, formació continuada, docència, recerca i compromís amb l'organització, i amb els mateixos criteris acordats actualment, que es donen per reproduïts en tant que no siguin esmenats per aquest Acord.

S'igualarà la puntuació en els factors de formació continuada i activitat assistencial de totes les categories professionals, en total 20 punts pel factor formació continuada i 75 punts pel factor d'activitat assistencial.

En el factor formació continuada es valorarà, en el cas dels professional sanitaris, la formació continuada acreditada.

Per canviar de nivell, i sempre i quan s'hagin obtingut un mínim de 7 crèdits de formació continuada, es valoraran aquells mèrits que s'hagin acumulat durant el període en què el professional roman en l'últim nivell de carrera professional que tingui acreditat, amb la transitorietat i les limitacions següents:

- 5 crèdits 2023

- 6 crèdits 2024

- 7 crèdits a partir de 2025

Nivell 2: mèrits corresponents als 6 anys anteriors a la data final del període de sol·licitud.

Nivells 3 i 4: mèrits corresponents als 7 anys anteriors a la data final del període de sol·licitud.


Banda mínima d'assoliment de nivells de carrera professional

La carrera professional de l'Institut Català de la Salut vol ser un reconeixement específic del personal que l'obté, i garantir una distribució mínima dels nivells que sigui harmonitzada entre els hospitals, àmbits i categories que formen l'ICS individualment considerats.

A cada convocatòria de carrera professional, s'haurà de reconèixer en relació al nombre de sol·licituds admeses per a cada nivell, centre hospitalari, àmbit d'atenció primària i categoria professional, el percentatge mínim d'assoliment següent:Banda mínima d'assoliment

Nivell 1

70%

Nivell 2

65%

Nivell 3

60%

Nivell 4

55%Carrera professional en promoció interna temporal

El professional que estigui prestant serveis en promoció interna temporal, quan reuneixi els requisits previstos en aquest Acord, podrà accedir a la carrera professional de la categoria de la qual n'estigui desenvolupant les funcions.

D'acord amb l'article 35.3 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, d'Estatut marc del personal estatutari dels Serveis de Salut, el reconeixement de la carrera professional pel desenvolupament d'una determinada categoria professional per promoció interna temporal no suposa la consolidació de cap dret de caràcter retributiu, i el professional percebrà el complement de carrera professional de la categoria professional que s'estigui desenvolupant per promoció interna temporal, mentre presti serveis en aquella categoria.

Es mantindrà la carrera professional de la categoria de la qual es promociona, fins que no s'assoleixi un nivell de carrera professional en la categoria on es presten efectivament els serveis que superi l'import que, pel concepte de carrera professional d'origen, vingui percebent.

- Reconeixement dels nivells de carrera professional reconeguts en el SISCAT

Al professional provinent del SISCAT i que passi a prestar o que ja presti serveis a l'Institut Català de la Salut com a personal estatutari, se li reconeixerà automàticament el mateix nivell de carrera professional que acrediti tenir consolidat al sector concertat.

Es reconeixeran com a anys treballats els corresponents als del nivell reconegut del sector concertat. Per accedir a nous nivells de carrera, caldrà sumar a aquests anys el temps de serveis prestats a l'ICS necessari per arribar al requisit de temps treballat exigit per a cada nivell.