Skip to main content

Exempció de guàrdies

Exempció de guàrdies

Quedaran exempts d'haver de realitzar jornada complementària totes les treballadores embarassades i altres professionals als quals els siguin expressament contraindicades per raons de salut, previ informe en aquest sentit del metge del treball del seu Servei de Prevenció, i tindran dret a percebre la mitjana de guàrdies realitzada els 12 darrers mesos de treball efectiu, en els termes que fixa aquest mateix document.

Els treballadors majors de 50 anys podran demanar quedar exempts de realitzar la jornada complementària de presència física amb una sol·licitud feta amb tres mesos d'antelació a la data prevista d'efectivitat de l'exoneració, i s'ajustarà la jornada ordinària i complementària de la unitat o del servei per tal de garantir la cobertura de la continuïtat assistencial.

L'exoneració voluntària de la guàrdia localitzada o de crida per raó d'edat tindrà el següent període transitori d'aplicació:

- A partir de l'1 de gener de 2024, podran exonerar-se de les guàrdies localitzades els professionals sanitaris que compleixin 60 anys.

- A partir de l'1 de gener de 2025, podran exonerar-se de les guàrdies localitzades els professionals sanitaris que compleixin 55 anys.

- A partir de 2027, podran exonerar-se de les guàrdies localitzades els professionals sanitaris que compleixin 50 anys.

Excepcionalment, sempre i quan les necessitats del servei ho justifiquin, la direcció gerència de l'ICS podrà perllongar l'obligatorietat o suspendre temporalment l'exoneració de la realització de la jornada complementària presencial i localitzada, fins que sigui possible garantir la cobertura de l'atenció continuada del lloc on presten serveis, i com a màxim durant un any.

Les guàrdies que es facin per perllongament de l'obligatorietat de prestar-les o per suspensió de l'exoneració de fer-ne, s'abonaran amb un 10% per sobre del seu valor.