Skip to main content

Ordenació del temps de treball

El temps de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa sectorial de negociació sanitat es determinarà respectant les disposicions establertes a la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut i a la Directiva 2003/88/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de novembre de 2003, relativa a determinats aspectes de l'ordenació del temps de treball.

10.1  Determinació de la jornada anual

Les jornades de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut es regulen pel que estableix l'apartat 7.3 del 3r Acord General de condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les jornades vigents són les relacionades a l'Annex III d'aquest Acord.

10.2  Temps de treball i règim de descansos

La durada màxima conjunta dels temps de treball corresponent a la jornada complementària i a la jornada ordinària serà de 48 hores setmanals de treball efectiu de promig en còmput semestral. A tal efecte, no es computen els períodes d'atenció continuada en jornada complementària de localització. En l'àmbit hospitalari, quan el professional que es troba en situació de localització sigui requerit per a la prestació d'un servei, les hores efectives de la prestació computaran a efecte de jornada de treball. El descans posterior a l'atenció continuada no comportarà disminució de la jornada pactada.

Podrà superar-se aquesta jornada màxima mitjançant manifestació lliure, individual i expressa, d'acord amb l'article 49.1 de l'Estatut Marc.

El personal tindrà dret a un període mínim de descans de 12 hores entre la fi d'una jornada i l'inici de la següent.

El personal tindrà dret a un període mínim de descans ininterromput de 24 hores setmanals de promig en còmput bimestral.

Es considera temps efectiu de treball el període en què el personal està en el centre de treball, a disposició de l'Institut Català de la Salut i en l'exercici efectiu de la seva activitat i funcions (inclou l'atenció domiciliària).

10.3  Jornada Complementària d'atenció continuada

Amb la finalitat de garantir les necessitats d'atenció permanent dels ciutadans en els centres sanitaris, el personal facultatiu dels serveis jerarquitzats i el personal facultatiu i diplomats sanitaris d'atenció primària, prestarà serveis d'atenció continuada en jornada complementària.

L'hora d'inici i final de l'atenció continuada vindrà determinada per l'hora de començament i de finalització de la jornada ordinària.

Quedaran exempts de l'obligació de realitzar la jornada complementària d'atenció continuada totes les treballadores embarassades i aquells treballadors als quals els hi sigui contraindicada per raons de salut. En aquest últim supòsit, caldrà un dictamen favorable del Servei de Prevenció de l'Institut Català de la Salut. Els treballadors majors de 50 anys, podran quedar voluntàriament exempts de realitzar la jornada complementària d'atenció continuada, amb un preavís a la direcció del centre de 3 mesos d'antelació a la data prevista d'efectivitat de l'exoneració. Excepcionalment, sempre i quan les necessitats del servei ho justifiquin, la direcció del centre podrà perllongar l'obligatorietat de realitzar l'esmentada jornada complementària fins que sigui possible la cobertura de l'atenció continuada que quedi sense cobrir.

En finalitzar la vigència d'aquest Acord, l'atenció continuada en jornada complementària localitzada no podrà superar, en cap cas, els 10 dies de promig mensual en còmput anual, sense perjudici que es pugui superar per acord voluntari, individual i explícit.

10.4  Reducció de jornada per interès particular

El personal amb nomenament d'estatutari fix a l'ICS podrà sol·licitar, per interès particular, la reducció de la jornada de treball, amb caràcter general, en un percentatge del 50%. Els percentatges de reducció de jornada diferents del general es determinaran per lliure acord entre la direcció del centre de treball o servei d'atenció primària i la persona que el sol·liciti.

El personal, en emplenar la sol·licitud, hi concretarà la forma en què desitja que sigui aplicada la reducció sobre el seu horari.

La reducció de la jornada comportarà la reducció proporcional de la totalitat de les seves retribucions.

El personal facultatiu especialista dels serveis jerarquitzats de l'atenció primària i de l'atenció hospitalària no acreditarà la percepció del complement de jornada completa durant el període de gaudiment de la reducció de jornada per interès particular.

10.5  Exclusions

Resta exclòs de l'àmbit d'aplicació:

Personal de contingent i zona.

Personal que ocupi llocs de responsabilitat i/o de comandament a les institucions sanitàries de l'ICS. Excepcionalment, i previ informe favorable degudament motivat de les gerències d'àmbit d'atenció primària o de les gerències de l'àmbit de l'atenció hospitalària, la Direcció gerència de l'ICS podrà resoldre la concessió de la reducció de jornada per interès particular al personal que ocupi llocs de comandament i de responsabilitat de caràcter assistencial.

10.5.1 Requisits

La concessió de la reducció de la jornada per interès particular resta sotmesa a la disponibilitat organitzativa i a les necessitats del servei. La seva autorització no pot suposar un deteriorament de la qualitat del servei ni del nivell assistencial que presta l'Institut Català de la Salut.

10.5.2 Condicions

La concessió de la reducció de la jornada per interès particular serà per un període de sis mesos prorrogables per períodes successius d'igual durada, sense perjudici de la seva finalització abans de la data establerta, en funció de la concurrència de qüestions de caràcter organitzatiu o assistencial o amb motiu de d'incompliment de les condicions acordades amb la persona interessada.

Una vegada concedida la reducció de la jornada per interès particular, el personal no podrà sol·licitar acollir-se de nou a la jornada ordinària que tingui establerta fins a la finalització del període de vigència de l'autorització. Excepcionalment, i per motius degudament justificats que seran analitzats en cada cas, la persona interessada podrà sol·licitar incorporar-se a la jornada ordinària que tingui establerta, abans de la finalització de la vigència de l'autorització.

Les condicions concretes del gaudiment de la reducció de la jornada per interès particular s'acordaran amb la persona sol·licitant i la Gerència de l'àmbit d'Atenció Primària o la de l'àmbit d'Atenció Hospitalària a la qual estigui adscrita, en funció de les especials circumstàncies que concorrin en cada supòsit.

Seran objecte d'acord, entre d'altres, les qüestions referides a franges horàries, descansos, permisos, llicències, vacances, festius i atenció continuada, així com totes aquelles altres que puguin derivar-se com a conseqüència de circumstàncies excepcionals.

10.5.3 Règim d'incompatibilitats

La reducció de la jornada per interès particular està subjecta al règim que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de l'article 23.1 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol.

10.6  Mesures relatives a la conciliació del treball amb la vida familiar del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (Llei 8/2006, de 5 de juliol)

El personal estatutari tindrà la possibilitat i l'opció de compactar la reducció de jornada derivada dels supòsits previstos a la llei, en els termes i condicions que aquesta estableixi, per gaudir de manera continuada d'una llicència retribuïda dins d'un període màxim de caràcter mensual.

Aquesta mesura només pot ser voluntària i acordada per les gerències de l'atenció primària i de l'atenció hospitalària amb la persona interessada.

Les condicions concretes del gaudiment de la compactació de la reducció de la jornada s'acordaran amb la persona que ho sol·liciti i la Gerència de l'àmbit d'Atenció Primària o de l'Atenció Hospitalària corresponent, en funció de les especials circumstàncies que concorrin en cada supòsit.

Seran objecte d'acord, entre d'altres, les qüestions referides a franges horàries, descansos, permisos, llicències, vacances, festius, guàrdies mèdiques i atenció continuada, així com totes aquelles altres que puguin derivar-se com a conseqüència de circumstàncies excepcionals.

El personal facultatiu especialista dels serveis jerarquitzats de l'atenció primària i de l'atenció hospitalària amb jornada completa, amb caràcter previ al gaudiment de reducció de jornada podrà optar entre reduir la jornada sobre la base de la jornada completa (1.728 hores) o bé sol·licitar-la sobre la base de la jornada ordinària (1.599 hores), percebent la retribució corresponent a l'opció de la jornada escollida. En cas d'optar per la base de la jornada ordinària, durant aquest període la jornada completa quedarà en suspens.

El personal estatutari podrà reduir en el mateix percentatge de reducció de la jornada ordinària, l'atenció continuada en jornada complementària de presència sempre que la disponibilitat organitzativa i les necessitats dels servei ho permetin.