Skip to main content

Polítiques d'ocupació

El Govern de la Generalitat de Catalunya considera que el personal que presta els seus serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya és el principal valor estratègic per assolir el seu objectiu principal: estar al servei de la ciutadania. Ciutadania que té dret a una bona administració pública que desenvolupi les seves competències amb eficàcia, eficiència, responsabilitat, transparència, objectivitat, imparcialitat, participació i cooperació, tenint sempre present en les seves actuacions el compliment i la satisfacció de l'interès general i el territori on les desenvolupa.

La declaració s'incorpora de manera evident a l'àmbit de prestació de serveis de l'Institut Català de la Salut, ja que és, en l'entorn sanitari on aquesta importància estratègica dels recursos humans s'amplia. El tipus de prestació, el ciutadà destinatari, l'entorn en què s'emmarca, etc., ens fa palesa aquesta especificitat que requereix, per part de l'Administració, endegar totes aquelles mesures relatives a l'ocupació (selecció, provisió, mobilitat, estatutarització, etc.) que ajudin a potenciar el desenvolupament de tots aquests professionals per tal d'assolir uns objectius que, any darrere any, es plantegen més exigents.

L'Institut Català de la Salut, atenent aquesta necessitat de potenciació, i continuant amb polítiques actives de recursos humans dels darrers anys que han estabilitzat una part important de la plantilla, vol emprendre durant la vigència del present Acord, totes les mesures necessàries per arribar a assolir el màxim nivell possible de consolidació del seu personal, amb el benentès que la pròpia evolució d'aquesta i la magnitud de la institució, comporta sempre una temporalitat intrínseca amb motiu del tipus de prestació permanent i continuada que suposa l'àmbit assistencial sanitari que, amb les mesures que s'expliciten tot seguit, l'han de situar al mínim possible, expressada en termes de raonabilitat, i sempre tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i la situació de cada lloc de treball.

Així doncs, aquestes mesures han de facilitar l'accés definitiu a l'ocupació pública per mitjà de la convocatòria de processos selectius, que estableixi la normativa vigent, entenent que la única estabilitat i continuïtat possible a l'ocupació pública s'assoleix per mitjà de la superació d'algun d'aquests processos, d'acord amb la corresponent oferta pública aprovada pel Govern, el corresponent nomenament com a personal estatutari, i la presa de possessió efectiva del lloc de treball assignat.

En darrer lloc cal dir que, atenent a les especificitats que envolten la prestació de serveis assistencials i d'acord amb el que determina la Disposició Transitòria sisena de l'Estatut Marc, establint una transitorietat en l'aplicació del Real Decret - Llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de llocs a les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, cal que l'Institut Català de la Salut elabori una norma que permeti garantir un sistema de selecció, de provisió, i de promoció professional orientat a la selecció del candidat més idoni per al correcte desenvolupament de les funcions del lloc de treball que s'hagi d'ocupar.

Aquesta norma ha de permetre la incorporació d'instruments que possibilitin l'execució de polítiques de personal específiques adreçades a la racionalització de l'organització i del personal i a l'òptima utilització dels recursos humans existents, d'acord amb les necessitats que vagin sorgint, amb la finalitat d'aconseguir l'equilibri en el mercat intern de treball. Mercat que, atenent les particularitats del sector sanitari català, obliga l'Institut Català de la Salut a adoptar uns índexs creixents de competitivitat per tal de garantir un servei assistencial públic eficaç.

L'Institut Català de la Salut, en aquest sentit, davant de les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial, pren com a compromís la presentació d'una proposta de Reglament de selecció i provisió de llocs de treball, que reculli els principis, finalitats i objectius que s'han enumerat.

7.1  Selecció

L'Institut Català de la Salut, pel que fa a processos selectius, efectuarà, durant la vigència d'aquest Acord, amb caràcter general i sempre que el número de vacants superi, o bé 50 places, o bé el 10% del total de les places de la mateixa categoria, la periodificació de convocatòries següent:

Convocatòries anuals en les categories on ja es porten a terme amb aquesta periodicitat.

Convocatòries bianuals a la resta de categories atès allò que preveu l'Acord General de Funció Pública.

Com a garantia addicional a aquesta declaració, s'adjunta com annex 1 un calendari orientatiu de les convocatòries que s'han de dur a terme entre l'any 2007 i l'any 2010. Amb el benentès que l'Institut Català de la Salut impulsarà, dins de l'àmbit de les seves competències, totes les gestions necessàries encaminades al compliment d'aquest calendari.

Finalment, atenent el fet que les convocatòries de selecció de personal auxiliar administratiu i de zelador han comportat una mobilitat important a la qual cal donar solució, l'Institut Català de la Salut realitzarà un concurs de trasllat, per a cadascuna d'aquestes categories, tal i com s'explicita al següent apartat i, com a mesura addicional, tan bon punt finalitzin aquestes dues convocatòries, es convocaran processos selectius d'ambdues categories d'aquells llocs de treball que siguin susceptibles de convocar.

7.2  Provisió

L'Institut Català de la Salut, pel que fa a processos de provisió, els efectuarà, durant la vigència d'aquest Acord, quan la normativa vigent ho permeti, amb caràcter general, i sempre que el número de vacants superi o bé 50 places o bé el 10% del total de les places de la mateixa categoria, la periodificació de convocatòries següent:

Convocatòries anuals en les categories on ja es porten a terme amb aquesta periodicitat.

Convocatòries bianuals a la resta de categories.

Així mateix, tal i com s'ha explicitat a l'apartat anterior, atenent la mobilitat provocada per les convocatòries d'auxiliars administratius i de zeladors, s'endegaran les convocatòries de concurs de trasllat següents:

Convocatòria de concurs de trasllats de la categoria d'auxiliar administratiu: segon trimestre de 2007.

Convocatòria de concurs de trasllats de la categoria de zelador: quart trimestre de 2007.

En darrer lloc, atenent el procés d'estatutarització del personal sanitari que presta els seus serveis als centres penitenciaris i de justícia juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i per tal de garantir tant l'estabilitat en la prestació del servei, com el dret a la mobilitat d'aquests professionals que determina la normativa d'aplicació, durant els darrers trimestres dels anys 2008 i 2009, es duran a terme convocatòries de trasllat, dins de l'àmbit de l'atenció primària, per aquest col·lectiu de professionals, amb una quantitat de places ofertes que no podrà ser inferior a un 10% de la plantilla d'aquest col·lectiu, en concordança amb allò que es determini en la disposició normativa que reguli el procés d'estatutarització. Aquest percentatge l'establirà la comissió de seguiment d'aquest Acord en el moment de determinar les bases de les respectives convocatòries.

7.3  Desenvolupament d'altres mesures durant la vigència de l'Acord

Com a darrera actuació en polítiques d'ocupació, l'Institut Català de la Salut, dins de l'àmbit de vigència de l'acord, haurà de dur a terme les actuacions següents:

Integració dels professionals sanitaris dels dispositius d'urgència de l'atenció primària (SEU, SOU i serveis d'atenció continuada) i de reforç d'atenció continuada als dispositius d'urgències d'atenció primària plantejats en l'Acord de la Mesa sectorial de negociació de sanitat del dia 16 de juny de 2006. La integració d'aquests professionals es realitzarà a mesura que es faci el desplegament del model, si bé la primera convocatòria selectiva que permeti l'estabilització dels professionals que s'integrin dins dels dispositiu es farà durant el primer trimestre de l'any 2008, llevat que la comissió de seguiment pugui determinar una data posterior.

Aquest procés d'integració ha de preveure:

En primer lloc l'obligatorietat del procés, en el sentit que el personal interí veurà amortitzat el seu lloc de treball per tal d'ocupar, de manera automàtica, un lloc de treball del mateix àmbit de funció dins del dispositiu que s'estableixi. Pel que fa al personal propietari, en el cas que no exerceixi el dret d'opció voluntària a la integració, s'haurà de preveure la seva continuació en les categories que venien ocupant, amb el benentès que els continuaran sent d'aplicació les mesures retributives i d'incentivació professional que fins aquest moment els són d'aplicació.

En segon lloc, pel que fa als reforços d'atenció continuada, si bé s'estableix la integració d'aquest col·lectiu de professionals dins dels dispositius d'urgències que s'estableixin, atenent el fet que els llocs de treball que ocupen tenen vinculació d'eventualitat, caldrà que l'Institut Català de la Salut negociï, en el termini d'un any, amb els departaments competents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la seva conversió en places estructurals.

Integració dels facultatius especialistes de CAP II de serveis no jerarquitzats. Abans del 30 de juny de 2007, es presentarà una proposta de calendari de convocatòries de selecció que possibilitin l'estabilització i la integració dels professionals que ocupen aquests llocs de treball.

Borsa de treball i promoció interna temporal. Abans del 30 de juny de l'any 2007, es presentarà una proposta de model de borsa de treball i promoció interna temporal per tal de ser negociada i, si és el cas, aprovada. Aquest nou model ha d'estar recolçat, necessàriament, en un nou sistema d'informació que permeti l'anàlisi permanent i l'explotació de les dades per tal de facilitar la informació necessària tant als gestors dels centres sanitaris, al personal integrant de la borsa de treball, i a la Junta de Personal dels centres, d'acord amb la normativa d'aplicació i, fent especial referència a la protecció de dades de caràcter personal.

Processos d'estatutarització. Abans del 31 de desembre de 2007, es presentarà una proposta de procés voluntari d'estatutarització del personal que presta els seus serveis a l'Institut Català de la Salut, detallats a continuació:

Laborals de Conveni Únic de la Generalitat de Catalunya:

-Tècnics de Gestió i Administració Sanitària.

-Categories de personal de l'àrea de funcions informàtiques.

Resta de laborals fixos per superació d'un procés selectiu efectuat per l'Institut Català de la Salut.

Funcionaris de la Generalitat de Catalunya:

-Cossos d'administració general,

-Cossos d'administració especial (salut pública, metges inspectors, etc.).

Integració de les noves categories professionals de gestió i serveis acordades per la Mesa Sectorial en data 18 de juliol de 2005. La proposta de contingut funcional de les categories professionals de personal estatutari de gestió i serveis de l'Institut Català de la Salut que es va aprovar en la sessió de la Mesa sectorial de negociació de sanitat, comporta, necessàriament, un seguit de passos per tal d'implementar el model. Aquests s'inicien amb la determinació i l'aprovació de les retribucions de les noves categories creades, la integració del personal que ocupa llocs de treball en les categories que seran declarades a extingir, i les posteriors convocatòries de selecció que permetin estabilitzar els professionals que ocupin els llocs de treball. Atenent a l'exposat, l'Institut Català de la Salut ha de dur a terme el procés d'integració, en un termini no superior a 1 any, comptador des que el Govern aprovi la proposta de grups professionals, categories funcionals i les seves retribucions, i realitzarà les convocatòries que se'n derivin de manera immediata a l'aprovació del model.

El procés determinat en l'apartat anterior haurà d'incorporar també la proposta de contingut funcional dels grups professionals i categories professionals de personal estatutari sanitari. En ambdós casos, l'Institut Català de la Salut haurà de presentar la proposta del model abans del 30 de juny de 2007.

Increment de plantilla ens els àmbits d'atenció hospitalària i d'atenció primària. Durant el segon semestre de l'any 2008, l'Institut Català de la Salut farà una anàlisi de les eventualitats que, d'acord amb allò que estableix l'article 9.3 de l'Estatut Marc, hagin comportat més de dos nomenaments per a la prestació dels mateixos serveis per un període acumulat de 12 o més mesos en un període de 2 anys. Aquesta anàlisi especificarà les causes que han motivat aquests nomenaments i es pronunciarà sobre la necessitat, si és el cas, de la creació d'una plaça estructural en la plantilla, prèvia negociació amb els departaments de la Generalitat de Catalunya competents per raó de la matèria.

D'altra banda, en l'àmbit de l'atenció primària, l'Institut Català de la Salut promourà les mesures necessàries per tal que el número de TIS (targeta individual sanitària) dels metges de medicina familiar i comunitària es redueixi de manera progressiva fins a situar-lo, en la finalització del termini de vigència d'aquest Acord en les 1.500. Pel que fa als facultatius especialistes de pediatria, el número de TIS que han de tenir en el moment de finalitzar aquest Acord s'haurà de referenciar al model de prestació de serveis que el Departament de Salut elabori en referència a aquesta especialitat. Mentre aquest model no estigui establert el número de TIS d'aquesta especialitat es determinarà d'acord amb allò que fixa l'Acord de la Mesa sectorial de negociació de sanitat de 29 d'octubre de 2002; o sigui un total de 1.200. En el cas que aquests especialistes prestin serveis en ABS que estiguin tipificades amb el nivell S4 o amb el nivell D5 o D6, el nombre de TIS es reduirà a 1.000.

En darrer lloc, pel que fa a l'anàlisi de plantilles, l'Institut Català de la Salut seguirà amb el procés de mesura de les càrregues de treball a fi de valorar la possible existència de necessitats de personal. Aquest procés es farà durant la vigència d'aquest Acord.

Proposta de Reglament de selecció i provisió de llocs de treball. Abans de finalitzar el segon semestre de l'any 2008, l'Institut Català de la Salut presentarà l'esborrany de Decret regulador dels processos de selecció i provisió dels llocs de treball de personal estatutari.

7.4  Seguiment de les propostes

Totes i cadascuna de les mesures indicades en aquest Capítol seran proposades a la comissió de seguiment per a la seva ratificació, amb posterioritat, sempre que la normativa vigent així ho estableixi, per la Mesa sectorial de negociació de sanitat.