Skip to main content

Ampliació de la jornada complementària

Ampliació de la jornada complementària

La realització de la jornada complementària d'atenció continuada seguirà sent obligatòria per al personal de les categories o unitats que amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest III Acord de la Mesa Sectorial ja realitzaven una cobertura de l'atenció continuada mitjançant la realització de guàrdies o un altre sistema anàleg de manera obligatòria i programada.

Les parts, de conformitat amb el que disposa l'article 48.1 de l'Estatut Marc, acorden ampliar l'abast del personal estatutari que pot desenvolupar jornada complementària, de manera voluntària, amb l'objecte de garantir la prestació de serveis d'atenció continuada i l'atenció permanent als usuaris, amb els límits fixats legalment i en els supòsits previstos en els paràgrafs següents.

Així, es preveu ampliar per a tots els col·lectius la cobertura voluntària dels festius intersetmanals amb atenció continuada per serveis extraordinaris o guàrdia, i la cobertura també voluntària dels diumenges per part de la infermeria, amb el nou plus d'especial dedicació.

En cap cas aquesta ampliació de l'àmbit de l'atenció continuada pot suposar canviar el model actual hospitalari, dels ACUTS i de les presons, on es cobreixen els torns amb plantilla i jornada ordinària.

Quan aquestes noves previsions de jornada ordinària i complementària fossin insuficients per garantir l'adient atenció continuada i permanent, i sempre que hi hagi raons organitzatives i assistencials que ho justifiquin, els professionals de l'ICS de les categories i serveis que no tenen assignada una jornada complementària programada o guàrdia, també podran fer atenció continuada, de manera voluntària, i amb un límit màxim de 150 hores anuals.

Les parts acorden avaluar l'abast, el funcionament i els límits d'aquesta ampliació anualment, per tal de valorar-ne la seva aplicació pràctica en els diversos àmbits i territoris.