Skip to main content

Guàrdia localitzada o de crida

Guàrdia localitzada o de crida

No es tindran en compte els períodes de localització, de guàrdia localitzada o de crida, als efectes del còmput màxim de jornada, excepte que l'interessat sigui requerit per a la prestació d'un treball o servei efectiu.

La guàrdia localitzada es computarà com a jornada efectiva i es retribuirà com a presencial el temps efectivament treballat, incrementat en una hora en concepte de temps de desplaçament.

En aquelles situacions en les que la guàrdia localitzada s'abona al 70% del preu de la guàrdia de presència, la crida a presència computarà com a jornada efectivament treballada com a atenció continuada dins del topall de les 2.187 hores/any, incrementant les hores presencials efectives en una hora en concepte de desplaçament, i abonant-les al mateix import que durant la localització, mantenint doncs inalterable el percentatge del 70% sobre el preu de la guàrdia de presència.

La jornada complementària localitzada no pot superar, llevat per acord voluntari, els 10 dies de mitjana mensual en còmput anual.

Progressivament, caldrà limitar el nombre màxim d'hores anuals de guàrdia localitzada per acabar el darrer any de vigència de l'acord a les 1.500 hores. Excepcionalment, per necessitats del servei degudament acreditades, es podrà augmentar aquest nombre màxim fins a un topall de 1.650.

La Comissió de seguiment de l'Acord treballarà en la planificació anual de les guàrdies localitzades per garantir que cap professional no en superi les 1.500 hores anuals, respectant en qualsevol cas el pacte o acord voluntari individual que pugui existir.