Skip to main content

Retribucions de funcions de responsabilitat, coordinació i direcció, polivalència funcional i altres

9.6.1 Funcions de responsabilitat, coordinació i direcció en l'àmbit de l'atenció primària

Complement de coordinació EAP

S'abonarà al personal sanitari de l'equip d'atenció primària al qual se li assignin les funcions de director/a de l'equip o adjunt/a de direcció, en els termes previstos pel Decret 53/2006, de 28 de març, de mesures de reforma de l'Institut Català de la Salut.

S' estableixen dos nivells retributius, en funció del volum i la complexitat de les tasques de coordinació pròpies de cada equip, atenent al nombre de professionals que hi presten serveis, la població adscrita i el nombre de municipis que integren l'àrea bàsica de salut corresponent, si escau.

L'import anual d'aquest complement s'abonarà en catorze pagues.

Complement de direcció de programes

Aquest complement s'abonarà al personal sanitari dels equips d'atenció primària que sigui designat per dur a terme la direcció de programes de promoció de la salut, educació sanitària, prevenció i altres establerts pel Departament de Salut i assistencials creats pel director gerent de l'ICS, en virtut de la competència que li atorga el Decret 276/2001, de 23 d'octubre, i el Decret 227/2001, de 23 d'octubre.

L'import anual d'aquest complement s'abonarà en catorze pagues.

Complement de coordinació del Programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva

S'acreditarà als llevadors/llevadores del Programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva que desenvolupin les funcions de coordinador, durant el temps que exerceixin els càrrecs esmentats.

L'import anual d'aquest complement s'abonarà en catorze pagues.

Complement de coordinació de programes específics

S'acreditarà als facultatius d'atenció primària als quals s'assignin les funcions de coordinador de programes específics creats pel Departament de Salut durant el temps que exerceixin les funcions.

L'import anual d'aquest complement s'abonarà en catorze pagues.

Complement de coordinació de la unitat docent

S'abonarà al personal, que reuneixi els requisits per percebre el complement de docència, al qual s'assignin funcions de coordinació de les unitats docents de l'atenció primària.

Complement de responsable de gestió

Aquest complement s'abonarà al personal al qual se li assignin, de conformitat amb el que preveu l'article 4 del Decret 277/2001, de 23 d'octubre, les funcions de responsable de gestió de la Gerència d'Àmbit d'Atenció Primària.

L'import anual d'aquest complement s'abonarà en dotze mensualitats.

Complement de coordinació d'àrea

Aquest complement s'abonarà al personal al qual se li assignin, de conformitat amb el que preveu l'article 5 del Decret 277/2001, de 23 d'octubre, les funcions de coordinació d'àrea del Servei d'Atenció Primària de les gerències d'àmbit d'atenció primària.

L'import anual d'aquest complement s'abonarà en dotze mensualitats.

Complement de coordinació de la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals

Aquest complement s'abonarà al personal al qual se li assignin tasques de coordinació de la unitat bàsica de prevenció de riscos laborals en els termes previstos en l'apartat del present Acord.

L'import anual d'aquest complement, que tindrà caràcter fix, s'abonarà en dotze mensualitats.

Complement de referent de gestió i serveis

Aquest complement s'abonarà al personal de gestió i serveis dels grups de classificació A, B, C i personal d'ofici i de serveis al qual se li assignin les funcions de referent de gestió i serveis en els termes previstos en l'apartat 8.9 del present Acord.

L'import anual d'aquest complement, que tindrà caràcter fix, s'abonarà en dotze mensualitats.

9.6.2 Funcions de responsabilitat, coordinació i direcció en l'àmbit hospitalari

Complement de direcció de programes

Aquest complement s'abonarà al personal facultatiu dels serveis jerarquitzats que sigui designat per desenvolupar les funcions de direcció o desenvolupament de programes o unitats assistencials.

L'import anual d'aquest complement s'abonarà en catorze pagues.

Complement de coordinació mèdica o de processos assistencials

Els facultatius jerarquitzats que siguin designats per desenvolupar les funcions de coordinador mèdic o de coordinador de processos assistencials com a conseqüència de la implementació de nous models de gestió en centres hospitalaris, percebran una remuneració específica destinada a compensar l'especial dificultat tècnica i la responsabilitat pròpies de les seves comeses.

L'import anual d'aquest complement s'abonarà en dotze mensualitats.

Complement de coordinació de la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals

Aquest complement s'abonarà al personal al qual se li assignin tasques de coordinació de la unitat bàsica de prevenció de riscos laborals.

L'import anual d'aquest complement, que tindrà caràcter fix, s'abonarà en dotze mensualitats.

Retribució del cap de guàrdia d'hospital

Per retribuir les funcions del cap de guàrdia d'hospital determinat a l'apartat 8.11 s'estableix el concepte de complement de cap de guàrdia en els imports següents:

-200 euros bruts per dia de guàrdia completa de dilluns a divendres.

-300 euros bruts per dia de guàrdia completa en dissabte, diumenge i festiu.

Aquest concepte es retribuirà per guàrdia completa efectivament treballada, i no s'inclourà en pagues extra ni vacances.

Complement de referent de gestió i serveis:

Aquest complement s'abonarà al personal de gestió i serveis dels grups de classificació A, B, C i personal d'ofici i de serveis al qual se li assignin les funcions de referent de gestió i serveis en els termes previstos en l'apartat 8.9 del present Acord.

L'import anual d'aquest complement, que tindrà caràcter fix, s'abonarà en dotze mensualitats.

9.7  Retribució de la Polivalència funcional

Complement de productivitat del personal d'ofici:

Aquest complement retribuirà l'exercici de la polivalència que comportarà el desenvolupament de les funcions d'una o vàries categories professionals diferents a la pròpia, per al personal de manteniment dels grups C i D: Tècnic especialista en electricitat, tècnic especialista en mecànica, tècnic especialista en climatització i fluids, electricista, mecànic, calefactor i llauner, així com per a les categories de tapisser, jardiner, paleta, pintor i fuster.

Es determinen diferents imports, en funció de si la polivalència comporta el desenvolupament de funcions d'una o més categories diferents a la pròpia , i en funció de si es realitza la polivalència en l'àmbit de l'atenció primària o hospitalària.

Mentre no es resolguin les convocatòries de promoció interna per accedir als grups professionals i categories funcionals de manteniment del grup C, el personal de grup D de les categories d'electricista, mecànic, calefactor i llauner percebran els mòduls que es fixen en les taules retributives vigents en concepte de polivalència.

En tant no es resolgui la convocatòria de promoció interna per accedir al grups professionals i categories funcionals de manteniment de grup C, el personal del grup D tapisser, jardiner, paleta, pintor i fuster percebran el nivell de polivalència establert a les taules retributives vigents amb la quantia establerta per a la modalitat A. Una vegada resolta la convocatòria, els professionals del grup D esmentats en aquest apartat que realitzin les funcions de polivalència passaran a percebre el nivell de polivalència establert en les taules amb la quantia establerta per a la modalitat B.

9.8  Retribució específica de la jornada de treball

Complement de jornada completa

El règim de jornada completa comporta l'obligació de prestar serveis en presència física en el lloc de treball en jornada de matí i tarda, amb una jornada anual de 1.728 hores.

Els criteris per a l'acreditació de la jornada completa seran els continguts en el Decret 381/1996, de 2 de desembre, pel qual es dicten normes relatives a l'organització, condicions de treball i règim retributiu del personal facultatiu dels serveis jerarquitzats.

Així mateix, també acreditarà aquest complement el personal facultatiu especialista de serveis no jerarquitzats (excloses les especialitats del PASSIR) que realitza jornada de 36 hores setmanals que passi a desenvolupar jornada complerta.

L'import anual d'aquest complement s'abonarà per catorze pagues.

Atenció continuada

El personal sanitari dels equips d'atenció primària, del personal facultatiu de serveis jerarquitzats i del personal resident en formació que realitzi atenció continuada serà retribuït per les hores efectivament treballades per aquest concepte, sense que s'inclogui el seu pagament ni en les vacances ni en les pagues extraordinàries.

Al personal que es trobi en situació d'incapacitat temporal per accident de treball o malaltia professional o de permís per adopció se li abonarà, mentre romangui en aquesta situació, la mitjana d'atenció continuada que hagi realitzat dels tres últims mesos de treball efectiu.

Al personal que es trobi en situació de baixa maternal se li abonarà, mentre romangui en aquesta situació, la mitjana d'atenció continuada que hagi realitzat en els últims sis mesos de treball efectiu.

Amb caràcter general l'atenció continuada es prestarà en la modalitat de presència física, la qual serà retribuïda per un import preu hora diferenciat per a cada col·lectiu i atenent al caràcter laboral o dissabte, diumenge i festiu del dia en què es realitzi.

Per al personal facultatiu i diplomat sanitari dels EAP, en zones aïllades o de muntanya, en que actualment ve desenvolupant-se mitjançant un sistema de localització, el preu s'estableix en un 70% del valor de la presencial, sense que hi hagi variació d'aquest import quan es produeixi, en l'exercici de la mateixa, la necessitat d'atenció efectiva.

Per al personal facultatiu d'hospital que actualment realitza atenció continuada en modalitat de localització, acreditarà el 50% de l'import establert per a l'atenció continuada de presència física en funció del nombre d'hores de localització.

Els imports establerts en aquest apartat s'abonaran amb efectes de l'1 de juliol de 2006.

Plus de nit, dissabtes, diumenges i festius

Modalitat A:

Quan la prestació de serveis es realitzi de diumenge a dijous en horari comprès entre les 22 h de la nit i les 8h de l'endemà, tindrà un increment addicional, el qual serà retribuït mitjançant un preu per hora efectivament treballada en aquesta franja horària. S'estableixen diferents imports en funció del grup de classificació.

L'increment addicional serà retribuït mitjançant el complement de prestació de serveis en horari de nit modalitat A i l'import que s'estableixi s'acreditarà durant el període de vacances així com en el gaudiment dels dies de lleure.

Aquesta retribució serà incompatible amb la percepció del complement d'atenció continuada per serveis extraordinaris i amb el plus modalitat B.

Pel que fa al personal del grup A el percebran els professionals que tinguin jornada ordinària anual i prestin serveis en torn de nit.

Modalitat B:

S'abonaran compensacions econòmiques per la prestació de serveis durant els següents dies i franges horàries, en funció del nombre d'hores efectivament treballades i del grup de classificació al qual es pertanyi:

-Dissabte dia: Entre les 8h i les 22 h del dissabte

-Divendres nit, dissabte nit i vigília de festiu: Entre les 22h del divendres, dissabte o vigília de festiu i les 8h del dissabte, diumenge o festiu.

-Diumenge o festiu dia: Entre les 8h. i les 22 h. del diumenge o festiu.

La compensació econòmica serà retribuïda mitjançant un preu per hora treballada.

L'import que s'estableixi per aquesta modalitat s'acreditarà durant el període de vacances, en funció de la mitjana de les quanties percebudes durant els tres mesos anteriors.

Aquesta retribució serà incompatible amb la percepció del complement d'atenció continuada per serveis extraordinaris, així com amb la percepció del plus modalitat A.

Les mesures retributives incloses en aquest apartat entraran en vigor l'1 de juliol de 2006.

Pel que fa al personal del grup A el percebran els professionals que tinguin jornada ordinària anual i prestin serveis el dissabte en torn de dia o el divendres en torn de nit.

Gratificació especial de les nits del dia 24 i 31 de desembre i dels dies 25 de desembre i 1 de gener

S'estableix una gratificació per a la prestació de serveis durant les nits del 24 i del 31 de desembre i durant els dies 25 de desembre i 1 de gener, la qual consistirà en :

-Incrementar 50% del preu/hora previst per a la retribució de l'atenció continuada per jornada complementària, per al personal facultatiu, resident en formació i diplomat sanitari (en aquest cas, de l'àmbit de l'atenció primària).

-Incrementar 100% de l'import del complement de prestació horària modalitat B, per a tots aquells col·lectius per als quals la normativa vigent no preveu la realització d'atenció continuada per jornada complementària.

Atenció continuada per serveis extraordinaris:

Amb la finalitat de seguir una política social solidària, la Comissió de Seguiment de l'Acord analitzarà la viabilitat d'una progressiva reducció de l'atenció continuada per serveis extraordinaris, llevat de les hores realitzades per força major.

Complement per activitat complementària de personal facultatiu major 55 anys

El personal facultatiu de l'àmbit hospitalari i d'atenció primària que deixi de prestar atenció continuada en arribar als 55 anys percebrà un complement de 3.000,00 euros per cada any complet (o la part proporcional) en el que es compleixin les condicions fixades en l'apartat 8.6 del present Acord.

La percepció d'aquest complement s'acreditarà d'acord amb les previsions establertes a l'apartat 8.6 del present Acord.

Complement de dedicació especial:

Els caps d'unitat de centres hospitalaris que, de conformitat amb el que preveu l'apartat del present Acord, realitzin una jornada de 40 hores setmanals, percebran un complement de dedicació especial equivalent a l'11% de les seves retribucions brutes anuals (exclòs l'incentiu).

9.9  Compensacions econòmiques per desplaçaments

Indemnització pel desplaçament derivat de l'atenció domiciliària en jornada d'atenció continuada per jornada complementària

S'estableix una compensació econòmica pels desplaçaments derivats de l'atenció domiciliària que hagi de realitzar el personal facultatiu i ATS/DUI d'EAP dins de la prestació de serveis en jornada complementària d'atenció continuada quan no hi hagi vehicle a disposició del professional.

L'import d'aquesta compensació econòmica tindrà com a referència l'import de les indemnitzacions per raó de serveis previst per la normativa reglamentària en matèria d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya i per al seu càlcul es tindrà en consideració el nombre de domicilis realment realitzats i la mitjana del radi de l'àmbit territorial de l'ABS, o la distància entre municipis, si és el cas.

L'activitat d'aquesta d'atenció domiciliaria dóna resposta tant a la demanda urgent i espontània, i en el cas de diplomats sanitaris també a la programada, cosa que fa possible disposar d'una planificació prèvia d'aquests desplaçament. Atenent a això l'import es determinat de la forma següent:

-Import del quilòmetre fixat per la normativa reglamentaria de la Generalitat de Catalunya, per cada inici del desplaçament des del dispositiu d'Atenció Continuada.

-El domicili segon i els successius, sempre que no signifiqui una nova sortida dels del centre de l'atenció continuada, serà el 50% del valor anterior.

Aquesta mesura retributiva entrarà en vigor l'1 de gener de 2007.

Complement de continuïtat assistencial:

Com a compensació per la cobertura assistencial entre diferents centres hospitalaris es determina un complement que es denominarà de continuïtat assistencial amb una retribució fixa per actuació diària. Aquest complement retribuirà l'activitat efectivament realitzada.

L'acreditació d'aquest complement requerirà el compliment de les previsions de l'apartat 8.2 del present Acord.

Tiquets menjador per prestació de serveis en atenció continuada per jornada complementària

La realització de l'atenció continuada per jornada complementària, sempre que sigui de presència física, donarà lloc a percebre un val/tiquet menjador sempre que hi hagi solapament entre les hores de servei i les hores dels àpats establerts en la normativa reglamentària en matèria d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya. Aquesta mesura no serà d'aplicació en aquells casos en que els dispositius assistencials disposin d'un servei d'hoteleria.

L'import del val/tiquet menjador serà el mateix que s'estableixi cada any per al personal d'administració i tècnic.

L'entrada en vigor d'aquesta mesura compensatòria serà l'1 de gener de 2007.

9.10  Retribució de la prestació de serveis en àrees geogràfiques amb característiques especials

Nomenament de personal eventual estacional en zones de costa

Aquest tipus de nomenament, regulat en l'apartat 8.4 d'aquest Acord, es retribuirà mitjançant les retribucions previstes per al personal facultatiu i diplomat sanitari d'EAP de l'àmbit territorial per al qual sigui nomenat el personal, incrementades en un complement fix amb import diferenciat segons es tracti de personal facultatiu o diplomat sanitari.

Compensació per prestació de serveis assistencials en unitats de muntanya

El personal al qual fa referència l'apartat 8.3 d'aquest Acord percebrà les retribucions previstes per al personal facultatiu i diplomat sanitari de les àrees bàsiques de salut fixades en el mateix apartat, incrementades en un complement fix amb import diferenciat segons es tracti de personal facultatiu o diplomat sanitari.

L'import anual d'aquest complement s'abonarà en dotze mensualitats a partir de l'1 de gener de 2008.

9.11  Altres mesures retributives

Integració del personal de SEU, SOU i funció exclusiva d'atenció continuada que s'integri en el règim de prestació de serveis de l'ACUT

El personal facultatiu i diplomat d'infermeria de SEU SOU i funció exclusiva d'atenció continuada que s'integri en el règim de prestació de serveis dels dispositius de la nova organització de prestació de l'atenció continuada i d'urgències en l'àmbit de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut amb base territorial (ACUT), passant a prestar serveis en els termes previstos per l'apartat d'aquest Acord, percebrà les retribucions previstes actualment per als metges i diplomats sanitaris de programes específics.

La integració d'aquest personal en el règim de prestació de serveis dels dispositius de la nova organització de l'atenció continuada i d'urgències de l'àmbit de l'atenció primària, es realitzarà de manera progressiva al llarg de l'any 2007 a mesura que es dugui a terme el desplegament del nou model en els termes en què s'expressa aquest Acord i l'Acord de la Mesa sectorial de negociació de sanitat de 16 de juny de l'any 2006.

Integració dels metges d'urgència hospitalària com a adjunts d'hospital amb jornada completa

Els MUH que s'integren en els termes previstos en l'apartat 8.7 d'aquest Acord com a adjunts d'hospital percebran les retribucions fixades per a aquest col·lectiu amb jornada completa.

Increment del complement específic del personal d'ofici i serveis del grup E afectat per la nova classificació professional:

S'estableix un complement específic de 4.148,52 euros per al personal afectat per la creació de les categories funcionals d'ofici i serveis del grup E Auxiliars Servei d'hoteleria, Ajudant de llenceria i Assistent d'ofici.

Increment de les retribucions del personal auxiliar d'infermeria d'atenció primària

S'estableix una retribució bruta anual de 16.477,20 euros per al personal auxiliar d'infermeria de l'atenció primària que desenvolupi els seus serveis en les termes que s'especifiquen en l'apartat 8.8 d'aquest Acord.

Increment de les retribucions del personal auxiliar d'infermeria d'atenció especialitzada nivell 1

S'estableix un complement específic brut anual de 4.436,88 euros per al personal auxiliar d'infermeria d'atenció especialitzada nivell 1, en aplicació de la mesura prevista en l'apartat 8.12 del present Acord.

Increment de les retribucions del personal ATS/DUI d'atenció especialitzada de nivell 1

S'estableix un complement específic brut anual de 6.109,80 euros per al personal ATS/DUI de l'atenció especialitzada nivell 1, en aplicació de la mesura prevista en l'apartat 8.12 del present Acord.

Increment de les retribucions de les llevadores d'atenció especialitzada:

S'estableix un complement específic brut anual de 7.533,00 euros per a les llevadores de l'atenció especialitzada, en aplicació de la mesura prevista en l'apartat 8.10 del present Acord.

Complement per dedicació exclusiva del personal facultatiu:

A partir de l'1 de gener de 2007 es crea un complement de dedicació exclusiva els facultatius que reuneixin els requisits següents:

-No dedicar-se a altres activitats remunerades pròpies de l'exercici de la professió per compte propi o d'altri, llevat de la docent.

-Realitzar la jornada anual o setmanal pròpia del col·lectiu.

-Disposar de nomenament estatutari en plaça estructural.

L'incompliment d'algun dels requisits detallats en aquest apartat comportarà la pèrdua del dret a la percepció. Així mateix, el professional haurà de comunicar qualsevol variació relativa a les seves activitats que pugui comportar la revisió de la percepció d'aquest complement.

La concessió d'aquest complement requereix la sol·licitud expressa del professional interessat i declaració jurada del compliment dels requisits.

Aquest complement es fixa, inicialment, en un import anual brut de 4.000,00 euros, els quals es percebrà en dotze mensualitats. Aquest import és susceptible d'incrementar-se en posteriors acords.

La temporalització del pagament anual d'aquest complement és la següent: 2.000,00 euros l'any 2007 i els altres 2.000,00 euros l'any 2008.

Increment del complement específic del personal tècnic especialista

S'estableix un complement específic brut anual de 5.290,08 euros per als tècnics

Increment del complement específic del personal fisioterapeuta de l'atenció primària

S'estableix un complement específic brut anual de 5.676,84 euros per als fisioterapeutes d'atenció primària amb jornada de 1599 hores anuals, en aplicació de la mesura prevista en l'apartat 8.14 del present Acord.

9.12  Import de les retribucions

Amb caràcter general es mantenen els imports vigents a l'entrada en vigor del present Acord dels diferents conceptes del sistema retributiu del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, en les quanties establertes en les taules retributives vigents, a excepció dels imports de carrera professional i DPO que figuren en els apartats corresponents d'aquest Acord, i les modificacions que a continuació s'indiquen:

9.13  Complements de nova creació

Nou concepte

Import

Complement per activitat complementària facultatius


majors de 55 anys

3.000,00 anuals

Complement de continuïtat assistencial

70 euros per dia d'actuació

Complement de costa facultatiu i diplomat sanitari

450,00 euros mensuals

Complement de muntanya facultatiu

3.000,00 euros anuals

Complement de muntanya diplomat sanitari

2.160,00 euros anuals

Complement dedicació especial Caps unitat Grup A hospitals 1r grup

4.780,82 euros anuals

Dedicació especial Cap unitat Grup A hospitals de 2n grup

4.427,05 euros anuals

Dedicació especial Cap unitat Grup B hospitals de 1r grup

4.512,79 euros anuals

Dedicació especial Cap unitat Grup B hospitals de 2n grup

4.148,47 euros anuals

Complement coordinació UBP de prevenció de riscos laborals

3.390,72 euros anuals

Complement de cap de guàrdia


per torn complet de guàrdia

200,00 euros dilluns a divendres


300,00 euros dissabte, diumenge i festiu

Complement referent de gestió i serveis

1.709,28 euros anuals

Complement de dedicació exclusiva de personal facultatiu

4.000,00 euros anuals

9.14  Nous grups professionals i categories funcionals

Grup professional categoria funcional

Sou

C. Destí

C. Espec.

Total Proposta

Aux. serv. hoteleria (grup E)

7.213,64

3.855,60

4.148,52

15.207,46

Ajudant llenceria (grup E)

7.213,64

3.855,60

4.148,52

15.207,46

Assistent d'ofici (grup E)

7.213,64

3.855,60

4.148,52

15.207,46

T. prevenció riscos laborals

(grup A/B) (grup A)

15.274,28

6.957,72

6.935,88

29.167,88

T. prevenció riscos laborals

(grup A/B) (grup B)

12.963,44

6.459,74

6.935,88

26.359,06

T. prevenció riscos laborals

(grup B/C) (grup B)

12.963,44

6.459,74

4.157,52

23.580,70

T. prevenció riscos laborals

(grup B/C) (grup C)

9.663,36

5.081,02

4.157,52

18.902,10

Analista i analista programador (grup A)

15.274,28

6.957,72

6.935,88

29.167,88

Programador (grup B)

12.963,44

6.459,74

4.157,52

23.580,70

Tècnic especialista (grup C)

9.663,36

5.081,02

4.860,72

19.605,10

9.15  Modificacions dels imports següents

Complement específic del personal d'ofici i serveis del grup E afectat per la nova classificació professional Aux. Servei d'hoteleria, Ajudant de llenceria i assistent d'ofici: 4.148,52 euros anuals.

Retribucions del personal auxiliar d'infermeria d'atenció primària: s'estableix una retribució bruta anual de 16.477, 20 euros.

Increment de les retribucions del personal auxiliar d'infermeria d'atenció especialitzada nivell 1: s'estableix un complement específic brut anual de 4.436,88 euros..

Increment de les retribucions del personal ATS/DUI d'atenció especialitzada nivell 1: s'estableix un complement específic brut anual de 6.109,80 euros.

Increment de les retribucions de les llevadores d'atenció especialitzada: s'estableix un complement específic brut anual de 7.533,00 euros.

Increment de les retribucions dels tècnics especialistes: s'estableix un complement específic brut anual de 5.290,08 euros.

Increment de les retribucions dels fisioterapeutes d'atenció primària amb jornada de 1599 hores anuals: s'estableix un complement específic brut anual de 5.676,84 euros.

Plus de nit, Dissabte, Diumenge i Festius (modalitat A i B): Annex 2.

Nits del 24 i 31 de desembre i dies 25 de desembre i 1 de gener: Annex 2.

9.16  Actualització dels imports

Als imports dels diferents conceptes retributius als quals fa referència aquest Acord, referenciats a l'any 2006, se'ls hi aplicarà, en cada exercici pressupostari, els increments que, amb caràcter general, determini la normativa vigent.