Skip to main content

Mòduls

Mòduls de cobertura jornada de tarda per reducció de les llistes d'espera

El percebrà el personal d'hospitals, facultatiu especialista, resident A1 i infermera, que realitzi un torn de tarda addicional complet de quiròfan per reduir les llistes d'espera:

Metge especialista: 461,25€

Infermera: 230,63€

Resident A1 dels darrers 2 anys de residència : 250,00€

En el supòsit que, en el futur, alguna altra categoria professional tingui dificultats de cobertura i no es pugui disposar de personal contractat en jornada ordinària per cobrir aquests mòduls, la Mesa Sectorial ho analitzarà als efectes d'autoritzar també un mòdul específic, si fos necessari.


Mòduls de tarda o contra torn a atenció hospitalària, per jornada assistencial de 5 hores:

Metge especialista: 300€

Infermera: 160€

Resident A1 (dos darrers anys de residència): 190€


Mòduls a contra torn a l'atenció primària

El percep el metge especialista i la infermera que realitzi una jornada d'agenda a contra torn:

Metge especialista: 300€

Infermera: 160€

Resident A1, R3 o R4:190€

En tots aquests mòduls, el resident que hi participi ho farà de forma voluntària i a càrrec de les 150 hores de la jornada especial, i al marge de la jornada ordinària i complementària que és pròpia de la formació d'especialista que tingui establerta de conformitat amb el tutor.


Mòdul d'escreix per contingent addicional a l'atenció primària

Per al metge especialista que assumeixi un percentatge addicional d'activitat, d'acord amb la següent graduació:


%

Anuals

Mensuals

10

6.056,70€

432,62€

15

9.084,99€

648,93€

20

12.113,27€

865,23€

25

15.141,55€

1.081,54€

33

19.986,97€

1.427,64€


- Mòdul de guàrdia a Primària de 12 hores amb agenda tova l'endemà a l'EAP

S'abona un mòdul equivalent a 15 hores de guàrdia de presència física.

. Millora dels plusos de nit dels dissabtes, i vigílies de festius, i diumenges i festius, segons taules salarials adjuntes.

. Gratificació especial per a la prestació de serveis durant les nits dels dies 24 i 31 de desembre i els dies 25 de desembre i 1 de gener, el que suposa incrementar en un 100%, el preu de la jornada complementària durant aquests dies, sigui de presència o localitzada, que iguala l'increment del 100% de l'atenció continuada modalitat B que ja s'abona com a complement de la jornada ordinària a qui treballa com a tal aquestes dates senyalades. Aquestes dates especials sempre podran ser treballades com a atenció continuada per serveis extraordinaris com a festiu intersetmanal, també l'any que caiguin en diumenge, per tal d'afavorir-ne la voluntarietat i la conciliació familiar.

Tram anual d'atenció continuada que retribueix el personal que treballi a torns de dilluns a diumenge en llocs que garanteixen la cobertura els 365 dies l'any, 7 dies a la setmana i 24 hores al dia.

Es reconeixerà un import únic a retribuir l'exercici anual següent al de la seva meritació, i s'abonarà conjuntament el mateix mes que la DPO. En cap cas es percep si es treballa només de dilluns a divendres.

Els imports a abonar, per categories, són els següents:

. Infermeria d'hospitals i d'àmbit de Primària, que treballa en un sistema de torns que cobreix les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, 365 dies l'any: 450€ anuals.

Tècnics auxiliars de cures d'infermeria d'hospitals, que treballa en un sistema de torns que cobreix les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, 365 dies l'any: 300€ anuals.

. Tècnic esp. de grau superior sanitari, hospital o primària, i treballa a torns 24 x 7 x 365: 200€ anuals.

. Zeladors que treballen a torns 24 x 7 x 365: 200€ anuals