Skip to main content

Carrera professional de l'ICS

6. Sistemes d'incentivació i promoció professional: La carrera professional i la retribució variable per compliment d'objectius (DPO)

6.1  Carrera professional de l'Institut Català de la Salut

6.1.1 Ampliació de l'àmbit d'aplicació general

S'amplia l'àmbit d'aplicació de la carrera als professionals de l'àrea sanitària de formació Professional de grau superior i de grau mig ( tècnics superior i tècnics, actualment tècnics i auxiliars d'infermeria), i al personal estatutari de gestió i serveis dels grups de classificació A, B, C, D i E.

6.1.2 Requisits generals per a l'accés a la carrera professional

1. Tenir un nomenament estatutari fix, sense perjudici d'allò establert en l'apartat 7 següent, i estar en situació de servei actiu en algun dels grups professionals definits en aquest Acord, durant tot el període corresponent a la presentació de sol·licituds. En els cas de les comissions de servei caldrà l'ocupació efectiva en algun centre o institució de l'Institut Català de la Salut.

2.A l'efecte de l'apartat anterior, es consideren els grups professionals següents:

G.P. Titulats superiors sanitaris (Grup A)

G.P. Diplomats sanitaris (Grup B)

G.P. Àrea sanitària de formació professional (Grups C i D)

G.P. Titulats universitaris de gestió i serveis agrupats per habilitació professional (Grup A i B)

G.P. Administratiu (Grups A, B, C i D)

G.P. Personal d'oficis (Mestres Industrials i Grups C, D i E )

G.P. Personal de suport que no requereix de titulació habilitant (Grup D i E)

3. Acreditar els anys de serveis prestats que s'indiquen a continuació, ja sigui amb nomenament estatutari fix o temporal, d'acord amb els articles 8 i 9 de l'Estatut Marc, o com a laboral o funcionari a l'Institut Català de la Salut.

Nivell

Temps de servei

1

5 o més

2

11 o més

3

18 o més

4

25 o més

Així mateix, es computaran els serveis prestats com a laboral o funcionari a aquelles persones que obtinguin la condició d'estatutari com a conseqüència d'un procés d'integració convocat per l'Institut Català de la Salut, en els termes que s'estableixi en les normes d'integració. Resta exclòs el temps de serveis del personal resident en formació. Els serveis prestats a temps parcial es computaran proporcionalment.

4. Amb les excepcions establertes de forma específica en aquest Acord, el temps de serveis a computar a efectes de carrera, haurà de correspondre al grup professional de la categoria per a la qual es sol·licita el reconeixement de nivell. Així mateix, en el còmput de temps es consideraran els tres primers anys de l'excedència per tenir cura d'un fill, a comptar des de la data del seu naixement. En aquest darrer cas, la comissió de seguiment de l'Acord proposarà les modificacions que siguin escaients en el còmput de serveis d'acord amb les modificacions que es puguin produir en la normativa reguladora d'aquesta situació administrativa.

5. En el cas de promoció interna definitiva des de les categories d'auxiliar d'infermeria i zelador a les del G.P. Administratiu, al personal que acrediti la percepció del complement d'atenció a l'usuari li seran computats a efectes de serveis prestat per la carrera professional de la nova categoria, els serveis prestats mentre es percebia l'esmentat complement en la categoria d'origen. Així mateix, durant el període transitori, a aquelles persones que hagin obtingut plaça d'altra categoria mitjançant els processos de promoció interna, se'ls hi consideraran els anys de serveis prestats en qualsevol categoria, a efectes del còmput de l'antiguitat necessària per l'accés als diferents nivells de carrera professional en qualsevol de les categories compreses en els grups C, D i E.

6. Únicament durant l'aplicació del període transitori, atenent a la realització de tasques de recepció, programació i atenció a l'usuari per part del personal zelador i auxiliar d'infermeria a l'atenció primària, es computaran els anys de servei prestats en aquestes categories a efectes del còmput de l'antiguitat necessària per l'accés als diferents nivells de carrera professional del G.P. Administratiu.

7. Excepcionalment, com a garantia del compromís d'estabilitat de les plantilles, el personal interí de l'ICS també podrà optar als diferents nivells de carrera professional amb un total de serveis prestats efectius i continuats com a interí en la categoria corresponent d'un mínim de 5 anys, que no hagi tingut l'opció de presentar-se a cap procés selectiu definitiu d'aquesta categoria convocat per l'Institut Català de la Salut. Aquest reconeixement serà efectiu transcorregut un termini de 6 mesos des de la data prevista per la corresponent convocatòria en el calendari recollit en el present Acord.

8. La promoció interna temporal no provoca la interrupció de la carrera professional corresponent a la categoria de la que es disposa de nomenament com a estatutari fix, si suposa el desenvolupament de funcions en categories del mateix grup professional. En el cas de que aquesta promoció interna temporal suposi el desenvolupament de funcions de grups professionals diferents, no es suspendrà el pagament dels nivells que es tinguessin concedits en el grup professional d'origen durant el temps en que es romangui en aquesta nova funció.

9. Les normes que regulin els processos d'estatutarització de diferents col·lectius professionals podran establir l'aplicació d'un període transitori per accedir al sistema de carrera professional.

10. Per canviar de nivell, es valoraran aquells mèrits que s'hagin acumulat durant el període en què el professional roman en l'últim nivell de carrera professional que tingui acreditat, llevat que els nivells siguin convocats amb caràcter transitori. En aquest cas es valoraran els mèrits de tota la trajectòria professional.

Finalitzat el període transitori d'aplicació, per canviar de nivell, es valoraran aquells mèrits que s'hagin acumulat durant el període en que el professional roman en l'últim nivell de carrera professional que tingui acreditat, llevat que aquest hagués estat convocat amb caràcter transitori o es correspongui amb el primer nivell de carrera que el professional hagi assolit, en els quals casos es valoraran els mèrits acreditats d'acord amb l'escala següent:

Nivell 2: Mèrits corresponents als 6 anys anteriors a la data final del període de sol·licitud.

Nivells 3 i 4: Mèrits corresponents als 7 anys anteriors a la data final del període de sol·licitud.

6.1.3 Carrera professional del personal facultatiu i diplomat sanitari

6.1.3.1 Àmbit d'aplicació i requisits per a l'accés a la carrera professional

Són requisits per l'accés als diferents nivells de carrera professional:

1. Tenir un nomenament estatutari fix, sense perjudici d'allò establert en el punt 5 d'aquest apartat sobre els interins, i estar en situació de servei actiu en algun dels grup professional definits en aquest apartat, durant tot el període corresponent a la presentació de sol·licituds. En els cas de les comissions de servei caldrà l'ocupació efectiva en algun centre o institució de l'Institut Català de la Salut.

2. A l'efecte de l'apartat anterior es consideren els grups professionals següents:

Grup professional de titulats superiors sanitaris:

Facultatius i altres titulats superiors sanitaris amb nomenament estatutari fix adscrits als centres de l'ICS.

Grup professional de diplomats sanitaris:

ATS/Diplomat d'infermeria i altres Diplomats sanitaris, llevadores, fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals i treballadores/ assistents socials amb nomenament estatutari fix adscrits als centres de l'ICS.

A efecte de model de carrera professional, sempre que ens referim a personal diplomat d'infermeria i a altres diplomats sanitaris, es consideraran incloses totes les categories professionals relacionades en el paràgraf anterior.

Així mateix, també és destinatari de la carrera professional el personal facultatiu i diplomat d'infermeria i altres diplomats sanitaris amb nomenament estatutari fix integrats en equips d'atenció primària o adscrits a serveis jerarquitzats gestionats per entitats alienes, en concordança amb el document de la Mesa sectorial de negociació de sanitat de data 20 de juny de 1997.

Per ambdós grups professionals, resten exclosos el personal resident en formació i els col·lectius següents:

Personal de contingent i zona adscrit a centres propis o a centres gestionats per entitats alienes.

Personal de SEU i SOU (serveis ordinaris i especials d'urgències)

Personal MUH (facultatiu d'urgències hospitalàries)

Personal de l'extingit SEU de la ciutat de Barcelona (personal facultatiu i no facultatiu d'atenció primària amb funció exclusiva d'atenció continuada, Decret 157/1994, de 28 de juny).

Aquests col·lectius accediran al sistema de carrera professional tant bon punt sigui efectiva la seva integració en els dispositius assistencials corresponents, d'acord amb el procediment establert en la norma d'integració.

3. Acreditar els anys de serveis prestats establerts en l'apartat general, ja sigui amb nomenament estatutari fix o temporal, d'acord amb els articles 8 i 9 de l'Estatut Marc, o com a laboral o funcionari de l'Institut Català de la Salut. Així mateix, es computaran els serveis prestats com a laboral o funcionari a aquelles persones que obtinguin la condició d'estatutari com a conseqüència d'un procés d'integració convocat per l'Institut Català de la Salut en els termes que s'estableixi en les normes d'integració. Resta exclòs el temps de formació del personal resident. Els serveis prestats a temps parcial es computaran proporcionalment.

4. El temps de serveis a computar a efectes de carrera, haurà de correspondre al grup professional de la categoria per a la qual es sol·licita el reconeixement de nivell. Així mateix, en el còmput de temps es consideraran els tres primers anys de l'excedència per tenir cura d'un fill, a comptar des de la data del seu naixement. En aquest darrer cas, la comissió de seguiment de l'Acord proposarà les modificacions que siguin escaients en el còmput de serveis d'acord amb les modificacions que es puguin produir en la normativa reguladora d'aquesta situació administrativa.

5. Excepcionalment, com a garantia del compromís d'estabilitat de les plantilles, podrà igualment optar als diferents nivells de carrera professional el personal interí de l'Institut Català de la Salut amb un total de serveis prestats efectius i continuats com a interí en la categoria corresponent d'un mínim de 5 anys, que no hagi tingut l'opció de presentar-se a cap procés selectiu definitiu d'aquesta categoria convocat per l'Institut Català de la Salut. Aquest reconeixement serà efectiu transcorregut un termini de 6 mesos des de la data prevista per la corresponent convocatòria en el calendari recollit en el present Acord.

6. La promoció interna temporal no provoca la interrupció de la carrera professional corresponent a la categoria de la que es disposa de nomenament com a estatutari fix, si suposa el desenvolupament de funcions en categories del mateix grup professional. En els casos de què aquesta promoció interna temporal suposi el desenvolupament de funcions de grups professionals diferents, no es suspendrà el pagament dels nivells que es tinguessin concedits en el grup professional d'origen durant el temps en que es romangui en aquesta nova funció.

7. Per canviar de nivell, es valoraran aquells mèrits que s'hagin acumulat durant el període en què el professional roman en l'últim nivell de carrera professional que tingui acreditat, llevat que els nivells siguin convocats amb caràcter transitori en el qual cas es valoraran els mèrits de tota la trajectòria professional

Finalitzat el període transitori d'aplicació, per canviar de nivell, es valoraran aquells mèrits que s'hagin acumulat durant el període en què el professional roman en l'últim nivell de carrera professional que tingui acreditat, llevat que aquest hagués estat convocat amb caràcter transitori o es correspongui amb el primer nivell de carrera que el professional hagi assolit, en els quals casos es valoraran els mèrits acreditats d'acord amb la següent escala:

Nivell 2: Mèrits corresponents als 6 anys anteriors a la data final del període de sol·licitud.

Nivells 3 i 4: Mèrits corresponents als 7 anys anteriors a la data final del període de sol·licitud.

6.1.3.2 Nivells de carrera i criteris d'avaluació per canvi de nivell

La carrera professional s'estructura en 5 nivells. La distribució del temps mínim de serveis prestats és la següent:

Import

Import


Nom

Nom

Anys

facultatius

infermeria

Nivell

facultatius

infermeria

antiguitat

any 2006

any 2006

0

Facultatiu

Infermera

menys de 5

-

-(o nom categoria


professional)
1

Facultatiu

Infermera

5 o més

3.543,60

1.181,52(o nom categoria


professional)
2

Senior

Senior

11 o més

6.764,64

2.684,76

3

Expert

Expert

18 o més

9.790,08

4.211,04

4

Referent

Referent

25 o més

12.300,00

5.800,00

Els noms que s'exposen en aquesta taula únicament tenen validesa a efectes de carrera professional.

Mèrits: es valorarà l'activitat assistencial o d'altres, la formació, recerca, docència i el compromís amb l'organització. La valoració de cadascun d'aquests factors es farà segons els crèdits de la manera següent:

Factor

Facultatius

Dip. infermeria

Activitat

70

75

Formació continuada

15

20

Docència

10

10

Recerca

20

10

Compromís amb l'organització

20

20

Total

135

135

Cada nivell tindrà un nombre de crèdits mínims que s'hauran d'obtenir i que, aniran augmentant, a mesura que els nivells siguin més alts.

Llevat de les excepcions que puguin establir-se pels períodes transitoris, per canviar de nivell, es valoraran aquells mèrits que s'hagin realitzat durant el període a considerar sempre que hagi obtingut un mínim de 5 crèdits de formació contínua. En cas que en canviar de nivell el professional acrediti un nombre de crèdits superior al mínim exigit aconseguits per la realització de formació reglada (entenent com a tal els postgraus, màsters o en el cas de diplomats d'infermeria i altres diplomats sanitaris, les especialitats que no són obligatòries per a l'exercici de l'activitat professional), aquest crèdits es prendran en consideració a l'hora de valorar el canvi del següent nivell.

En aquest sentit, el nombre de crèdits totals mínims per accedir a cadascun dels nivells de carrera professional és el següent:


Total

Total

Factor

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Nivell 4

Facultatius

Dip. infermeria

Activitat

-

-

-

-

70 crèdits

75 crèdits

Formació

-

-

-

-

15 crèdits

20 crèdits

Docència

-

-

-

-

10 crèdits

10 crèdits

Recerca

-

-

-

-

20 crèdits

10 crèdits

Compromísorganització

-

-

-

-

20 crèdits

20 crèdits

Total crèditsfacultatius

40

65

90

110

Màxim 135

Màxim 135

Total crèditsATS/DUIi altres diplom.sanitaris

40

55

70

90

Màxim 135

Màxim 135

Activitat professional:

Personal facultatiu.

Màxim del factor: 70 crèdits

a. Fins a 55 crèdits per avaluació objectiva de la qualitat assistencial. Per valorar-la es tindrà en compte l'assoliment dels objectius prèviament fixats, individuals o d'equip, mesurats mitjançant indicadors objectivables. En cas que, pel motiu que sigui, no s'hagin pogut fixar objectius a un professional o col·lectius de professionals, per calcular el compliment d'objectius s'agafarà la mitjana d'acompliment d'aquell període en el seu hospital, Servei d'Atenció Primària o servei jerarquitzat d'atenció primària.

Per calcular-ho s'agafarà la mitjana de compliment del període a avaluar segons el quadre següent:

Entre 35% i 44% de compliment: 5 crèdits

Entre 45% i 54% de compliment 15 crèdits

Entre 55% i 64% de compliment 30 crèdits

Entre 65% i 74% de compliment 40 crèdits

Entre 75% i 84% de compliment 50 crèdits

+85% de compliment 55 crèdits

b. Fins a 15 crèdits que s'avaluaran mitjançant informe del cap superior del facultatiu. Per complimentar aquest informe s'utilitzarà un qüestionari estandaridzat per tal de facilitar i objectivar la valoració. L'esmentat qüestionari anirà validat pel cap de l'àrea o servei corresponent, i avaluarà les competències següents:

Capacitat d'interrelació amb els usuaris: fins a 7'5 crèdits

Capacitat de treball en equip: fins a 7'5 crèdits

Els models dels qüestionaris estandarditzats esmentats es presentaran a la Comissió de Seguiment per a la seva discussió, valoració i aprovació. En la definició dels qüestionaris estandarditzats d'avaluació s'ha de preveure la introducció de sistemes que permetin la identificació de valoracions que siguin significativament discrepants de la mitjana de valoració dels equips. Les avaluacions de competències es faran de forma periòdica, (amb una freqüència mínima bianual) per recollir la trajectòria professional independentment de les sol·licituds de carrera professional, inclouran l'autoavaluació i la supervisió per part del cap de l'àrea corresponent.

Personal diplomat d'infermeria o altres diplomats sanitaris en l'àmbit de primària.

Màxim del factor: 75 punts

a. Fins a 55 crèdits per avaluació objectiva de la qualitat assistencial. Per valorar-la es tindrà en compte l'assoliment dels objectius prèviament fixats, individuals o d'equip, mesurats mitjançant indicadors objectivables. Es comunicarà anualment als professionals els objectius que s'hagin fixat i, posteriorment, es certificarà anualment el percentatge de consecució d'objectius. En cas que, pel motiu que sigui, no s'hagin pogut fixar objectius a un professional o col·lectius de professionals, per calcular el compliment d'objectius s'agafarà la mitjana d'acompliment d'aquell període en el seu, Servei d'Atenció Primària o servei jerarquitzat d'atenció primària. Per calcular-ho s'agafarà la mitjana de compliment del període a avaluar segons el quadre següent:

Entre 35% i 44% de compliment: 5 crèdits

Entre 45% i 54% de compliment 15 crèdits

Entre 55% i 64% de compliment 30 crèdits

Entre 65% i 74% de compliment 40 crèdits

Entre 75% i 84% de compliment 50 crèdits

+85% de compliment 55 crèdits

b. Fins a 20 crèdits que s'avaluaran mitjançant informe del cap superior del diplomat d'infermeria o altres diplomats sanitaris, Per complimentar aquest informe s'utilitzarà un qüestionari estandaridzat per tal de facilitar i objectivar la valoració, que haurà d'anar validat pel cap de l'àrea d'infermeria corresponent, i avaluaran les competències següents:

Capacitat d'interrelació amb els usuaris: fins a 5 crèdits

Capacitat de treball en equip: fins a 5 crèdits

Gestió del coneixement infermer: fins a 5 crèdits

Concepció ètica , legal i dels valors de l'aportació infermera: fins a 5 crèdits

Els models dels qüestionaris estandarditzats esmentats es presentaran a la Comissió de Seguiment per a la seva discussió, valoració i aprovació. En la definició dels qüestionaris estandarditzats d'avaluació s'ha de preveure la introducció de sistemes que permetin la identificació de valoracions que siguin significativament discrepants de la mitjana de valoració dels equips. Les avaluacions de competències es faran de forma periòdica, (amb una freqüència mínima bianual) per recollir la trajectòria professional independentment de les sol·licituds de carrera professional, inclouran l'autoavaluació, i la supervisió per part del cap de l'àrea corresponent.

Personal diplomat d'infermeria o altres diplomats sanitaris en l'àmbit d'hospitals

Màxim del factor: 75 punts

a. Fins a 55 crèdits per l'avaluació de les competències professionals següents:

Competència 1: Tenir cura

Competència 2: Valorar, diagnosticar i abordar situacions canviants.

Competència 3: Ajudar al pacient a complir amb el tractament i fer-lo partícip

Competència 4: Contribuir a garantir la seguretat i el procés assistencial

Competència 5: Facilitar el procés d'adaptació / afrontament

Competència 6: Treball en equip i adaptar-se a un entorn canviant

Per complimentar la valoració s'utilitzarà un qüestionari estandarditzat per tal de facilitar i objectivar la valoració que recollirà les necessàries adaptacions que atenguin les diferents categories d'aquest grup professional (llevadores, fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals i treballadores/assistents socials).

Cada competència es valorarà de 0 a 10 punts calculant-se a continuació la mitjana. d'aquestes sis competències. El resultat es multiplicarà per 10 i donarà el nombre total de punts obtinguts. Aquests punts es transformaran en crèdits d'acord amb l'escala següent:

Punts

Crèdits

Punts

Crèdits

Punts

Crèdits

<35

0

52

14

69

31

36

5

53

15

70

32.5

37

5.5

54

16

71

34

38

6

55

17

72

35.5

39

6.5

56

18

73

37

40

7

57

19

74

38.5

41

7.5

58

20

75

40

42

8

59

21

76

41.5

43

8.5

60

22

77

43

44

9

61

23

78

44.5

45

9.5

62

24

79

46

46

10

63

25

80

47.5

47

10.5

64

26

81

49

48

11

65

27

82

50.5

49

11.5

66

28

83

52

50

12

67

29

84

53.5

51

13

68

30

85 o >

55

Els models dels qüestionaris estandarditzats esmentats es presentaran a la Comissió de Seguiment per a la seva discussió, valoració i aprovació. En la definició dels qüestionaris estandarditzats d'avaluació s'ha de preveure la introducció de sistemes que permetin la identificació de valoracions que siguin significativament discrepants de la mitjana de valoració dels equips. Les avaluacions de competències es faran de forma periòdica, (amb una freqüència mínima bianual) per recollir la trajectòria professional independentment de les sol·licituds de carrera professional, inclouran l'autoavaluació, i la supervisió per part del cap de l'àrea corresponent.

c. Fins a 20 crèdits per l'avaluació de la qualitat assistencial. Per valorar-la es tindrà en compte l'assoliment dels objectius prèviament fixats, individuals o d'equip, mesurats mitjançant indicadors objectivables. Es comunicarà anualment als professionals els objectius que s'hagin fixat i, posteriorment, es certificarà anualment el percentatge de consecució d'objectius. En cas que, pel motiu que sigui, no s'hagin pogut fixar objectius a un professional o col·lectius de professionals, per calcular el compliment d'objectius s'agafarà la mitjana d'acompliment d'aquell període en el seu hospital. Per calcular-ho s'agafarà la mitjana de compliment del període a avaluar segons el quadre següent:

Entre 40% i 44% de compliment: 2 crèdits

Entre 45% i 49% de compliment: 4 crèdits

Entre 50% i 54% de compliment: 6 crèdits

Entre 55% i 59% de compliment: 8 crèdits

Entre 60% i 64% de compliment: 10 crèdits

Entre 65% i 69% de compliment: 12 crèdits

Entre 70% i 74% de compliment: 14 crèdits

Entre 75% i 79% de compliment: 16 crèdits

Entre 80% i 84% de compliment: 18 crèdits

+ 85% de compliment: 20 crèdits

Formació:

Personal facultatiu i diplomats d'infermeria o altres diplomats sanitaris:

a. Cursos de perfeccionament autoritzats i/o organitzats pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, el departament corresponent de les comunitats autònomes, universitats, escoles universitàries, entitats gestores d'Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, organismes autònoms docents dependents del Departament de Salut, o qualsevol administració pública o òrgans oficials acreditadors de formació continua dels professionals sanitaris de les comunitats autònomes o de l'Estat, entitats estrangeres acreditades per a la docència (segons les respectives lleis dels seus països).

També es valoraran els cursos de perfeccionament adreçats a aquests professionals, organitzats per col·legis i/o associacions professionals i organitzacions sindicals, sempre que estiguin finançats, autoritzats i/o acreditats pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, departament corresponent de les comunitats autònomes, universitats, escoles universitàries, entitats gestores d'institucions sanitàries de la Seguretat Social, organismes autònoms docents dependents del Departament de Salut o d'altres departaments de la Generalitat i òrgans oficials acreditadors de formació continua dels professionals sanitaris de les comunitats autònomes o de l'Estat.

Cursos d'administració i gestió adreçats específicament a àrees sanitàries, organitzats i/o autoritzats per algun dels organismes esmentats en els dos paràgrafs anteriors.

0'08 crèdits per hora de si està relacionat amb el seu àmbit de treball (hospitalari/ Atenció Primària)

0'05 crèdits per hora si està relacionat amb la seva categoria professional

b. Realització de cursos de postgrau organitzats i/o autoritzats per les divisions, facultats, escoles i departaments universitaris, i altres entitats amb conveni amb la Universitat.

Per cada diploma de postgrau: 4 crèdits

Per cada títol de màster: 6 crèdits

La durada d'aquests cursos ha de ser com a mínim de 150 hores (diploma de postgrau) i de 300 hores (màster).

En el cas de diplomats d'infermeria i altres diplomats sanitaris, per cada especialitat no obligatòria per a l'exercici de la categoria professional corresponent: 8 crèdits

Els cursos a distància sense presència física només es valoraran si hi ha certificat d'aprofitament. Quan s'acrediti aquest certificat, es valoraran les hores estimades del curs a raó 0,06 crèdits per hora si està relacionat amb el seu àmbit de treball (hospitalari/ atenció Primària) ó 0,03 si està relacionat amb la seva categoria professional.

Màxim del factor:

15 crèdits per al personal facultatiu

20 crèdits per al personal diplomat d'infermeria

Docència:

Personal facultatiu:

a. Activitats de caràcter docent en cursos sanitaris o en pràctiques de pregrau autoritzats i/o organitzats per universitats valorades lliurement per la comissió d'avaluació.

Màxim 3 crèdits

b. Activitats de caràcter docent en cursos sanitaris o en pràctiques de postgrau autoritzats i/o organitzats per universitats valorades lliurement per la Comissió d'Avaluació.

c. Activitats de caràcter docent en cursos sanitaris de formació continuada autoritzades i/o organitzades pel Departament de Salut i altres departaments de la Generalitat de Catalunya, entitats gestores de la Seguretat Social i organismes autònoms docents de la Generalitat de Catalunya, així com associacions i col·legis professionals i organitzacions sindicals, sempre que estiguin finançats, autoritzats i/o acreditats pels organismes relacionats a la lletra a) de l'apartat de formació.

Màxim del factor: 10 crèdits

Diplomats d'infermeria i altres diplomats sanitaris

a. Activitats de caràcter docent en cursos sanitaris de pregrau i postgrau autoritzats i/o organitzats per universitats, escoles universitàries d'infermeria, escoles universitàries de treball social i centres de formació professional (branca sanitària), valorades lliurement per la Comissió d'Avaluació. També serà objecte de valoració l'activitat de caràcter docent en cursos sanitaris de postgrau organitzats i/o autoritzats pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, Departament de Salut i altres departaments de la Generalitat de Catalunya, entitats gestores de la Seguretat Social i organismes autònoms docents del Departament de Salut.

b. Activitats de caràcter docent en les pràctiques de pregrau i postgrau de formació de diplomats d'infermeria en els centres assistencials. La certificació ha de ser efectuada per la universitat o escola universitària d'infermeria corresponent.

1 crèdit per a cada any acadèmic. Als efectes d'aquest apartat, 1 any acadèmic equival a 5 mesos o 450 hores. En el supòsit de menys temps o menys hores es farà la part proporcional.

c. Activitats de caràcter docent en cursos sanitaris de formació continuada autoritzades i/o organitzades pel Departament de Salut i altres departaments de la Generalitat de Catalunya, entitats gestores de la Seguretat Social i organismes autònoms docents de la Generalitat de Catalunya, així com associacions i col·legis professionals i organitzacions sindicals, sempre que estiguin finançats, autoritzats i/o acreditats pels organismes relacionats a la lletra a) de l'apartat de formació.

Màxim del factor: 10 crèdits

Recerca:

Personal facultatiu, diplomat infermeria i altres diplomats sanitaris.

Publicacions originals en revistes indexades i no indexades (nacionals i internacionals) i articles originals o de revisió, llibres o capítols, fins a 4 crèdits facultatius

Comunicacions i pòsters acceptats en congressos i jornades (nacionals i internacionals), fins a 2 crèdits facultatius

Tesis doctorals dirigides, fins a 2 crèdits facultatius

Assaigs clínics aprovats, fins a 3 crèdits facultatius

Patents i models registrats i en explotació, fins a 2 crèdits facultatius

Estades de recerca en centres de referència nacionals i internacionals

-Més d'1 any: 3 crèdits facultatius

-Entre 1 any i 6 mesos: 2 crèdits facultatius

-Menys de 6 mesos: 1 crèdit facultatius

Participació en grups i xarxes acreditades de recerca, fins a 4 crèdits facultatius

Personal facultatiu: màxim 20 crèdits

Personal d'infermeria: màxim 10 crèdits

Els criteris per valorar el factor de recerca són els mateixos per facultatius i diplomats d'infermeria i altres diplomats sanitaris. No obstant això, per als facultatius cada criteri té un màxim de crèdits a assolir. En canvi, els diplomats d'infermeria i altres diplomats sanitaris tenen un màxim global per al conjunt de criteris (10 crèdits).

Compromís amb l'organització:

Màxim: 20 crèdits per al personal facultatiu i per diplomats sanitaris

Es mesurarà la participació activa en les activitats següents:

1. Comitès o comissions valorades com interès de l'organització

2. La tutoria i integració dels professionals de nova incorporació

3. Elaboració de protocols, guies clíniques, trajectòries.

4. Altres tipus d'activitats que siguin indicadores d'una actitud de disponibilitat i de predisposició favorable a participar en projectes institucionals.

Aquest factor s'avaluarà mitjançant un qüestionari estandaridzat que permeti l'objectivació del factor. L'esmentat qüestionari anirà refrendat pel cap de l'àrea corresponent.

Els models dels qüestionaris estandarditzats esmentats es presentaran a la Comissió de Seguiment per a la seva discussió, valoració i aprovació. En la definició dels qüestionaris estandarditzats d'avaluació s'ha de preveure la introducció de sistemes que permetin la identificació de valoracions que siguin significativament discrepants de la mitjana de valoració dels equips. Les avaluacions de competències es faran de forma periòdica, (amb una freqüència mínima bianual) per recollir la trajectòria professional independentment de les sol·licituds de carrera professional, inclouran l'autoavaluació, i la supervisió per part del cap de l'àrea corresponent.

Accés:

La carrera professional representa un reconeixement a la trajectòria professional. Per tant, la carrera professional té un tractament individualitzat, de manera que cada professional pot determinar el seu ritme de creixement en les escales de nivells.

En aquesta línia, la carrera professional es d'accés voluntari i ha de ser sol·licitada personalment per l'interessat , tant pel que fa al moment d'entrada com als possibles canvis a nivell superiors.

El procediment és el següent: el sistema d'accés serà anual, de manera que es podran presentar les esmentades sol·licituds durant el darrer trimestre de cada any. Es tindran en compte els requisits i mèrits contrets fins al dia en què finalitza el període de presentació de sol·licituds.

El facultatiu que opti per no incorporar-se al sistema de carrera professional mantindrà en un concepte personal transitori i absorbible els trams de productivitat que tingui reconeguts fins aquell moment (CPTA). A l'esmentat complement personal transitori li serà d'aplicació els preceptes de les successives lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Malgrat això, si en un futur l'esmentat facultatiu optés per accedir a la carrera professional, ho farà de conformitat amb el que disposa l'apartat model de transició del present acord, atenent a l'import del complement personal transitori (CPTA - carrera professional) que tingués acreditat en el moment de l'opció.

Activitat

El canvi de nivell de carrera professional no implica un canvi de lloc de treball ni un canvi en l'activitat que desenvolupa el professional.

Avaluació

Tindrà per objecte avaluar els professionals que sol·licitin un canvi de nivell de carrera. Es crearan 4 comissions corporatives de les reunions de les quals, s'aixecaran les actes corresponents. Per a cada membre i assistent, es designaran un titular i un suplent.

Comissió d'avaluació del personal facultatiu d'hospitals:

Membres fixos:

-Director de la Divisió d'Hospitals (o persona en qui delegui)

-Director de Recursos Humans (o persona en qui delegui)

-Tècnic de Recursos Humans (actuant com a secretari)

Assistiran a les reunions amb veu i sense vot:

-Un professional designat per l'Institut d'Estudis de la Salut

-Un facultatiu designat per cada organització sindical present en la Mesa Sectorial que hagi signat del present Acord.

Membres per valorar els facultatius de cada hospital:

-Director gerent o Director del Centre (o persona en qui delegui)

-Director Mèdic (o persona en qui delegui)

Comissió d'avaluació del personal facultatiu d'atenció primària

Membres fixos:

-Director de la Divisió d'Atenció Primària (o persona en qui delegui)

-Director de Recursos Humans (o persona en qui delegui)

-Tècnic de Recursos Humans (actuant com a secretari)

Assistiran a les reunions amb veu i sense vot:

-Un professional designat per l'Institut d'Estudis de la Salut

-Un facultatiu designat per cada organització sindical present en la Mesa Sectorial que hagi signat del present Acord

Membres per valorar els facultatius de cada àmbit d'Atenció Primària:

-Gerent d'Àmbit / Director d'Atenció Primària (o persona en qui delegui)

-Un Director SAP (o persona en qui delegui)

-De forma excepcional i per a llocs de treball de personal facultatiu de característiques molt específiques que requereixin que els ocupi un facultatiu de reconegut prestigi que aporti un valor afegit important, a criteri del comissió d'avaluació respectiva, es podran reconèixer a efectes de carrera professional, els serveis prestats en entitats alienes a l'ICS.

Comissió d'avaluació del personal d'infermeria i altres diplomats sanitaris d'hospitals:

Membres fixos:

-Director de la Divisió d'Hospitals (o persona en qui delegui)

-Director de Recursos Humans (o persona en qui delegui)

-Tècnic de Recursos Humans (actuant com a secretari)

Assistiran a les reunions amb veu i sense vot:

-Un professional designada per l'Institut d'Estudis de la Salut

-Un diplomat d'infermeria o altre diplomat sanitari designat per cada organització sindical present en la Mesa Sectorial que hagi signat el present Acord

Membres per valorar el personal d'infermeria de cada hospital:

-Director gerent o Director del Centre (o persona en qui delegui)

-Directora d'Infermeria (o persona en qui delegui, preferentment de la mateixa categoria professional que s'ha d'avaluar)

Comissió d'avaluació del personal d'infermeria i altres diplomats sanitaris d'atenció primària

Membres fixos:

-Director de la Divisió d'Atenció Primària (o persona en qui delegui)

-Director de Recursos Humans (o persona en qui delegui)

-Tècnic de Recursos Humans (actuant com a secretari)

Assistiran a les reunions amb veu i sense vot:

-Un professional designada per l'Institut d'Estudis de la Salut

-Un diplomat d'infermeria o altre diplomat sanitari designat per cada organització sindical present en la Mesa Sectorial que hagi signat el present Acord

Membres per valorar el personal d'infermeria de cada Àmbit:

-Gerent de l'Àmbit / Director d'Atenció Primària (o persona en qui delegui)

-Un director de SAP (o persona en qui delegui, preferentment de la mateixa categoria professional que s'ha d'avaluar)

Periodicitat

Les 4 comissions corporatives es constituiran anualment per tal d'analitzar i avaluar les sol·licituds de canvi de nivell de carrera professional a partir del mes de gener de cada any.

Llevat d'allò establert de forma específica per les convocatòries en període transitori, quan la valoració impliqui un canvi de nivell, l'abonament de les quantitats corresponents al nivell avaluat tindran efectes des de l'1 de gener de l'any següent a la data de la sol·licitud.

Desenvolupament de la carrera professional

La carrera professional té una progressió ascendent.

Interrelació amb la carrera de gestió

La carrera professional té continuïtat en la carrera de gestió sempre que per l'exercici de les funcions dels llocs de comandament o directius sigui necessari o estigui establert com un mèrit preferent el fet de disposar d'una titulació de Facultatiu o de Diplomat sanitari. La Direcció de Recursos Humans proposarà a la comissió de seguiment pel seu estudi, valoració i aprovació, si s'escau, les adaptacions que facin coherent l'avaluació de l'activitat professional i de la resta de mèrits establerts en aquest Acord amb el desenvolupament de les tasques directives o de comandament corresponents al període en que es desenvolupin aquestes funcions. El temps durant el qual s'hagin ocupat els esmentats càrrecs, es comptabilitzarà en el còmput de la carrera professional.

Model de transició

La implantació del nou model retributiu establert a l'Acord de 2002, i en particular la carrera professional, no pot significar, en cap cas, una minoració de les retribucions dels professionals de l'Institut Català de la Salut. Per aquest motiu, i pels supòsits en què se'n produeixi, cal establir els mecanismes correctors corresponents.

La possible minoració de retribucions afecta bàsicament al personal facultatiu, tant a aquell que està adscrit a serveis jerarquitzats com al que presta serveis en equips d'atenció primària.

Per als professionals que vegin minorades les seves retribucions per l'aplicació del nou model retributiu i que en el moment de la seva implantació tingui nomenament estatutari fix, l'Institut Català de la Salut crearà un complement personal transitori absorbible (CPTA- carrera professional), i assignarà, a aquells professional que sol·licitin accedir a la carrera professional, el 1r nivell.

L'import del complement personal transitori absorbible serà el següent:

1. Per al personal facultatiu dels serveis jerarquitzats l'import del complement personal transitori absorbible s'establirà en funció del nombre de trams que tingui acreditat cada professional. La relació trams-CPTA-carrera professional serà la següent:

Trams

Import anual CPTA

acreditats

carrera professional

4 Trams

6.000 euros

3 Trams

3.500 euros

2 Trams

1.500 euros

2. Per al personal facultatiu d'equip d'atenció primària l'import del complement personal transitori absorbible serà el sumatori de l'import que s'indica a continuació pel nombre de trams que tingui acreditat cada professional més la diferència resultant de l'import que correspongui a cada professional pel complement d'atenció primària fixat en el nou model retributiu i l'import que percep en l'actual model retributiu pels complements de característiques de població i de característiques socioeconòmiques de la població.

La relació trams-CPTA carrera professional per al personal facultatiu d'equip d'atenció primària serà la següent:

Trams acreditats

Import anual CPTA

2 Trams

1.500 euros

1 Tram

800 euros

3. El complement personal transitori de carrera professional assignat al personal facultatiu dels serveis jerarquitzats i al personal facultatiu d'equip d'atenció primària s'absorbirà únicament quan el professional canviï a una categoria professional superior de manera definitiva i amb els imports que s'indiquen a continuació cada vegada que el professional canviï de nivell de carrera professional:

Personal facultatiu dels serveis jerarquitzats i dels equips d'atenció primària: 1.000 euros

Personal interí

El personal amb nomenament interí que percebi el complement d'homogeneïtzació previst a l'Acord de 2002, podrà sol·licitar a la Comissió de valoració de carrera professional el seu accés a la carrera professional en el nivell que li correspongui quan, sense interrupció, accedeixi a la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria professional.

Els efectes econòmics del reconeixement de la carrera professional es retrotrauran a la data en què efectivament hagi pres possessió de la plaça en propietat.

6.1.4 Carrera professional dels professionals de l'àrea sanitària de formació professional de grau superior i de grau mig (tècnics superiors i tècnics, actualment tècnics i auxiliars d'infermeria i del personal de gestió i serveis de les institucions sanitàries

Creació de la carrera professional

Es crea la carrera professional pel personal de l'àrea sanitària de formació professional de grau superior i de grau mig (tècnics superiors i tècnics, actualment tècnics i auxiliars d'infermeria) i del personal de gestió i serveis de les institucions sanitàries.

6.1.4.1 Requisits per l'accés a la carrera professional

Són requisits per l'accés als diferents nivells de carrera professional:

1. Tenir un nomenament estatutari fix, sense perjudici d'allò establert en el punt 6 d'aquest apartat sobre els interins, i estar en situació de servei actiu en algun dels grup professional definits en aquest apartat, durant tot el període corresponent a la presentació de sol·licituds. En els cas de les comissions de servei caldrà l'ocupació efectiva en algun centre o institució de l'Institut Català de la Salut.

A l'efecte de l'apartat anterior es consideren els grups professionals següents:

G.P. Àrea Sanitària de formació professional (Grups C i D)

G.P. Titulats universitaris de gestió i serveis agrupats per habilitació professional) (Grup A i B)

G.P. Administratiu (Grups A, B, C i D)

G.P. Personal d'Oficis (Mestres Industrials i Grups C, D i E)

G.P. Personal de suport que no requereix de titulació habilitant (Grup D i E)

Així mateix, també és destinatari de la carrera professional el personal dels grups professionals anteriorment relacionats, amb nomenament estatutari fix integrats en equips d'atenció primària o adscrits a serveis jerarquitzats gestionats per entitats alienes, en concordança amb el document de la Mesa sectorial de negociació de sanitat de data 20 de juny de 1997.

2. Acreditar els anys de serveis prestats establerts en l'apartat general, ja sigui amb nomenament estatutari fix o temporal, d'acord amb els articles 8 i 9 de l'Estatut Marc, o com a laboral o funcionari de l'Institut Català de la Salut. Així mateix, es computaran els serveis prestats com a laboral o funcionari a aquelles persones que obtinguin la condició d'estatutari com a conseqüència d'un procés d'integració convocat per l'Institut Català de la Salut en els termes que s'estableixi en les normes d'integració. Els serveis prestats a temps parcial es computaran proporcionalment.

3. Amb les excepcions establertes de forma específica en aquest Acord, el temps de serveis a computar a efectes de carrera, haurà de correspondre al grup professional de la categoria per a la qual es sol·licita el reconeixement de nivell. Així mateix, en el còmput de temps es consideraran els tres primers anys de l'excedència per tenir cura d'un fill, a comptar des de la data del seu naixement. En aquest darrer cas, la comissió de seguiment de l'Acord proposarà les modificacions que siguin escaients en el còmput de serveis d'acord amb les modificacions que es puguin produir en la normativa reguladora d'aquesta situació administrativa.

4. En el cas de promoció interna definitiva des de les categories d'auxiliar d'infermeria i zelador a les del G.P. Administratiu, al personal que acrediti la percepció del complement d'atenció a l'usuari li seran computats a efectes de serveis prestat per la carrera professional de la nova categoria, els serveis prestats mentre es percebia l'esmentat complement en la categoria d'origen.

5. Únicament durant l'aplicació del període transitori, atenent a la realització de tasques de recepció, programació i atenció a l'usuari per part del personal zelador i auxiliar d'infermeria a l'atenció primària, es computaran els anys de servei prestats en aquestes categories a efectes del còmput de l'antiguitat necessària per l'accés als diferents nivells de carrera professional del G.P. Administratiu. Així mateix, durant el període transitori, a aquelles persones que hagin obtingut plaça d'altra categoria mitjançant els processos de promoció interna, se'ls hi consideraran els anys de serveis prestats en qualsevol categoria, a efectes del còmput de l'antiguitat necessària per l'accés als diferents nivells de carrera professional en qualsevol de les categories compreses en els grups C, D i E.

6. Excepcionalment, com a garantia del compromís d'estabilitat de les plantilles, podrà igualment optar als diferents nivells de carrera professional el personal interí de l'ICS amb un total de serveis prestats efectius i continuats com a interí en la categoria corresponent d'un mínim de 5 anys, que no hagi tingut l'opció de presentar-se a cap procés selectiu definitiu d'aquesta categoria convocat per l'Institut Català de la Salut. Aquest reconeixement serà efectiu transcorregut un termini de 6 mesos des de la data prevista per la corresponent convocatòria en el calendari recollit en el present Acord.

7. La carrera s'estructura en cinc nivells. La distribució del temps mínim de serveis prestats i els imports per a cada nivell són els següents:


Anys

Imports

Imports

Imports

Imports

Imports

Nivell

antiguitat

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

O

Menys de 5

-


-

-

-

1

5 ó més

1.458,39

1.126,99

980,28

858,71

764,62

2

11 ó més

2.333,42

1.803,48

1.568,45

1.373,94

1.223,39

3

18 ó més

2.916,78

2.253,98

1.960,56

1.717,42

1.529,24

4

25 ó més

3.937,65

3.042,87

2.646,75

2.318,51

2.064,47

8. La carrera professional dels professionals de l'àrea sanitària de formació Professional de grau superior i de grau mig ( tècnics superior i tècnics, actualment tècnics i auxiliars d'infermeria) i del personal estatutari de gestió i serveis de l'Institut Català de la Salut valorarà l'activitat professional, la formació, el compromís amb l'organització, el treball en equip i la interrelació amb l'usuari intern i/o extern. S'inclourà un factor addicional, destinat a valorar, si s'escau, la docència, la recerca o altres aspectes que aportin valor a la institució. La manca de valoració d'aquest factor no impedirà l'obtenció de la puntuació màxima establerta per a cada nivell. La valoració de cada un d'aquests factors es farà d'acord amb la distribució següent:

Factors

Puntuació màxima

a valorar

del factor

Activitat

75

Formació

20

Docència / Recerca /Altres

5

Compromís amb l'organització

20

Total

120

Cada nivell tindrà un número de crèdits mínims que s'hauran d'obtenir, els quals aniran augmentant a mesura que els nivells siguin més alts.

Llevat de les excepcions establertes en els aquest Acord pels períodes transitoris, per canviar de nivell, es valoraran aquells mèrits que s'hagin realitzat durant el període en què el professional roman en l'últim nivell de carrera professional que tingui acreditat, sempre que hagi obtingut un mínim de 5 crèdits de formació contínua. En cas que en canviar de nivell el professional acrediti un nombre de crèdits superior al mínim exigit aconseguits per la realització de formació reglada (entenent-se com a tal exclusivament els postgraus o màsters) aquest crèdits es prendran en consideració a l'hora de valorar el canvi del següent nivell.

En aquest sentit, el nombre de crèdits totals mínims per accedir a cadascun dels nivells de carrera professional és el següent:

Factor

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Nivell 4

Total

Activitat

-

-

-

-

75 crèdits

Formació

-

-

-

-

20 crèdits

Docència/


Recerca/altres

-

-

-

-

5 crèdits

Compromís amb


l'organització

-

-

-

-

20 crèdits

Puntuació mínima


per nivell

35 crèdits

50 crèdits

60 crèdits

80 crèdits

Màxim 120

Activitat

Màxim del factor: 75 crèdits

a. Fins a 55 crèdits per avaluació objectiva de la qualitat de la seva prestació de serveis. Per valorar-la es tindrà en compte l'assoliment dels objectius quantitatius i qualitatatius, prèviament fixats, individuals o d'equip, mesurats mitjançant indicadors objectivables. Es comunicarà anualment als professionals els objectius que s'hagin fixat i, posteriorment, es certificarà anualment el percentatge de consecució d'objectius. En cas que, pel motiu que sigui, no s'hagin pogut fixar objectius a un professional o col·lectius de professionals, per calcular el compliment d'objectius s'agafarà la mitjana d'acompliment corresponent al seu grup professional d'aquell període en el seu hospital, Servei d'Atenció Primària, servei jerarquitzat d'atenció primària, gerència d'àmbit o centre corporatiu. Per calcular-ho s'agafarà la mitjana de compliment del període a avaluar segons el quadre següent:

Entre 35% i 44% de compliment: 5 crèdits

Entre 45% i 54% de compliment 15 crèdits

Entre 55% i 64% de compliment 30 crèdits

Entre 65% i 74% de compliment 40 crèdits

Entre 75% i 84% de compliment 50 crèdits

+85% de compliment 55 crèdits

b. Fins a 20 crèdits que s'avaluaran mitjançant informe del cap superior. Per complimentar aquest informe s'utilitzarà un qüestionari estandarditzat per tal de facilitar i objectivar la valoració i que avaluarà les competències següents:

-Capacitat d'interrelació amb els usuaris interns i externs: fins a 10 crèdits

-Capacitat de treball en equip: fins a 10 crèdits

Els models dels qüestionaris estandarditzats esmentats es presentaran a la Comissió de Seguiment per a la seva discussió, valoració i aprovació. En la definició dels qüestionaris estandarditzats d'avaluació s'ha de preveure la introducció de sistemes que permetin la identificació de valoracions que siguin significativament discrepants de la mitjana de valoració dels equips. Les avaluacions de competències es faran de forma periòdica, (amb una freqüència mínima bianual) per recollir la trajectòria professional independentment de les sol·licituds de carrera professional, inclouran l'autoavaluació, i la supervisió per part del cap de l'àrea corresponent.

Formació:

Màxim del factor: 20 punts

a. Cursos de perfeccionament autoritzats i/o organitzats pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, el departament corresponent de les comunitats autònomes, universitats, escoles universitàries, entitats gestores d'Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, organismes autònoms docents dependents del Departament de Salut o qualsevol administració pública, òrgans oficials acreditadors de formació continua dels professionals sanitaris de les comunitats autònomes o de l'Estat o entitats estrangeres acreditades per a la docència (segons les respectives lleis dels seus països).

També es valoraran els cursos de perfeccionament adreçats a aquests professionals, organitzats per col·legis i/o associacions professionals i organitzacions sindicals, sempre que estiguin finançats, autoritzats i/o acreditats pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, departament corresponent de les comunitats autònomes, universitats, escoles universitàries, entitats gestores d'institucions sanitàries de la Seguretat Social i organismes autònoms docents dependents del Departament de Salut o d'altres departaments de la Generalitat o òrgans oficials acreditadors de formació continua dels professionals sanitaris de les comunitats autònomes o de l'Estat.

Cursos d'administració i gestió adreçats específicament a àrees sanitàries, organitzats i/o autoritzats per algun dels organismes esmentats en els dos paràgrafs anteriors.

0'08 crèdits per hora si estan relacionats amb el seu lloc de treball o grup professional

b. Realització de cursos de postgrau organitzats i/o autoritzats per les divisions, facultats, escoles i departaments universitaris, i altres entitats amb conveni amb la Universitat, sempre que tinguin relació amb el seu lloc de treball o grup professional.

-Per cada diploma de postgrau: 4 crèdits

-Per cada títol de màster: 6 crèdits

La durada d'aquests cursos ha de ser com a mínim de 150 hores (diploma de postgrau) i de 300 hores (màster).

Els cursos a distància sense presència física només es valoraran si hi ha certificat d'aprofitament. Quan s'acrediti aquest certificat, es valoraran les hores estimades del curs a raó 0,06 crèdits per hora si estan relacionats amb el seu lloc de treball o grup professional.

Docència, recerca i altres

Màxim del factor: 5 crèdits

Dins d'aquest apartat es valoraran la participació en activitats de caràcter docent incloses dins del programa de formació de l'ICS, les activitats com a tutor d'alumnes en pràctiques, les activitats de recerca relacionades amb funcions pròpies del grup professional i d'altres que aportin un valor al desenvolupament de les funcions de l'ICS.

També es podran valorar les comunicacions i pòsters acceptats en congressos i jornades (nacionals i internacionals).

Compromís amb l'organització:

Màxim del factor: fins a 20 crèdits

Es valorarà la participació en activitats que siguin indicadores d'una actitud de disponibilitat i de predisposició favorable en l'organització dels serveis i el desenvolupament de les tasques pròpies de la unitat així com la participació en projectes de caràcter institucional, tutoria o integració de professionals de nova incorporació, elaboració de protocols de treball, guies de procediments, comitès o comissions valorades d'interès per l'organització i altres activitats que siguin indicadores d'una actitud de disponibilitat i de predisposició favorable a participar en projectes institucionals.

Aquest factor s'avaluarà mitjançant un qüestionari estandarditzat que permeti l'objectivació del factor. L'esmentat qüestionari anirà refrendat pel cap de l'àrea o unitat corresponent.

Els models dels qüestionaris estandarditzats esmentats es presentaran a la Comissió de Seguiment per a la seva discussió, valoració i aprovació. En la definició dels qüestionaris estandarditzats d'avaluació s'ha de preveure la introducció de sistemes que permetin la identificació de valoracions que siguin significativament discrepants de la mitjana de valoració dels equips. Les avaluacions de competències es faran de forma periòdica, (amb una freqüència mínima bianual) per recollir la trajectòria professional independentment de les sol·licituds de carrera professional, inclouran l'autoavaluació, i la supervisió per part del cap de l'àrea corresponent.

Accés:

La carrera professional representa un reconeixement al desenvolupament i trajectòria professional. Per tant, la carrera professional té un tractament individualitzat, de manera que cada professional pot determinar el seu ritme de creixement en les escales de nivells.

En aquesta línia, la carrera professional es d'accés voluntari i ha de ser sol·licitada personalment per l'interessat , tant pel que fa al moment d'entrada com als possibles canvis a nivell superiors.

El procediment és el següent: el sistema d'accés serà anual, de manera que es podran presentar les esmentades sol·licituds durant el darrer trimestre de cada any. Es tindran en compte els requisits i mèrits contrets fins al dia en què finalitza el període de presentació de sol·licituds.

Activitat

El canvi de nivell de carrera professional no implica un canvi de lloc de treball ni un canvi en l'activitat que desenvolupa el professional.

Avaluació

Tindrà per objecte avaluar els professionals que sol·licitin un canvi de nivell de carrera. Es crearan dues comissions corporatives de les reunions de les quals, s'aixecaran les actes corresponents. Per a cada membre i assistent, es designaran un titular i un suplent.

Comissió d'avaluació dels professionals de l'àrea sanitària de formació professional de grau superior i de grau mig (tècnics superiors i tècnics, actualment tècnics i auxiliars d'infermeria i del personal de gestió i serveis d'atenció hospitalària:

Membres fixos:

-Director de la divisió d'hospitals (o persona en qui delegui)

-Director de recursos humans (o persona en qui delegui)

-Tècnic de recursos humans (actuant com a secretari)

Assistiran a les reunions amb veu i sense vot:

-Un professional designat per l'Institut d'Estudis de la Salut

-Dos representants designats per cada organització sindical present en la Mesa Sectorial que hagi signat el present Acord, un representant dels grups professionals de gestió i serveis i un altre de l'àrea sanitària de formació professional.

Membres per valorar els professionals de cada hospital:

-Director gerent o Director del Centre (o persona en qui delegui)

-Director de Recursos Humans (o persona en qui delegui)

Comissió d'avaluació dels professionals de l'àrea sanitària de formació professional de grau superior i de grau mig (tècnics superiors i tècnics, actualment tècnics i auxiliars d'infermeria i del personal de gestió i serveis d'atenció primària:

Membres fixos:

-Director de la Divisió de Primària (o persona en qui delegui)

-Director de Recursos Humans (o persona en qui delegui)

-Tècnic de Recursos Humans (actuant com a secretari)

Assistiran a les reunions amb veu i sense vot:

-Un professional designat per l'Institut d'Estudis de la Salut

-Dos representants designats per cada organització sindical present en la Mesa Sectorial que hagi signat el present Acord, un representant dels grups professionals de gestió i serveis i un altre de l'àrea sanitària de formació professional.

Membres per valorar els professionals de cada hospital:

-Gerent de l'Àmbit / Director d'Atenció Primària (o persona en qui delegui)

-Cap de la Unitat de Recursos Humans (o persona en qui delegui)

Periodicitat

Les comissions corporatives es constituiran anualment per tal d'analitzar i avaluar les sol·licituds de canvi de nivell de carrera professional a partir del mes de gener de cada any.

Llevat d'allò establert de forma específica per les convocatòries en període transitori, quan la valoració impliqui un canvi de nivell, l'abonament de les quantitats corresponents al nivell avaluat tindran efectes des de l'1 de gener de l'any següent a la data de la sol·licitud.

Desenvolupament de la carrera professional

La carrera professional té una progressió ascendent.

Interrelació amb la carrera de gestió

La carrera professional dels tècnics sanitaris i del personal de gestió i serveis té continuïtat amb la carrera de gestió. La Direcció de Recursos Humans proposarà a la comissió de seguiment pel seu estudi, valoració i aprovació, si s'escau, les adaptacions que facin coherent l'avaluació de l'activitat professional i de la resta de mèrits inclosos en aquest Acord, amb el desenvolupament de les tasques directives o de comandament corresponent al període en que desenvolupi aquestes funcions. El temps durant el qual s'hagin ocupat els esmentats càrrecs o llocs de comandament, es comptabilitzarà en el còmput de la carrera professional.

Aplicació en període transitori

Els diferents nivells de carrera professional dels tècnics sanitaris i del personal de gestió i serveis es desenvoluparan progressivament en el període 2007-2010, d'acord amb el següent calendari i sistema d'acreditació de mèrits transitoris:

Nivell 1

Les sol·licituds d'accés a aquest nivell podran presentar-se durant el mes de novembre de 2006. L'únic requisit per obtenir aquest nivell serà tenir nomenament estatutari fix, estar en servei actiu i acreditar 5 o més anys de serveis prestats a institucions sanitàries en els termes establerts en aquest Acord.

Els efectes econòmics es reconeixeran a 1 de gener de 2007.

Nivell 2

Les sol·licituds d'accés a aquest nivell podran presentar-se al mateix temps que es realitza la del nivell 1.

Requisit: tenir nomenament estatutari fix, estar en servei actiu i acreditar 11 o més anys de serveis prestats a institucions sanitàries en els termes establerts en aquest Acord.

Mèrits: Per a aquest període transitori, s'accedirà directament al 2n nivell amb l'acreditació de l'acompliment dels requisits de nomenament i antiguitat, llevat d'aquells casos en què es demostri de manera objectiva que el professional no hagi tingut un desenvolupament satisfactori.

Els efectes econòmics es reconeixeran a 1 de juliol de 2007.

Nivell 3

Les sol·licituds d'accés a aquest nivell podran presentar-se durant el segon trimestre de l'any 2008.

Requisit: tenir nomenament estatutari fix, estar en servei actiu i acreditar 18 o més anys de serveis prestats a institucions sanitàries en els termes establerts en aquest Acord.

Mèrits: es valorarà l'activitat professional, la formació, el compromís amb l'organització, el treball en equip i la interrelació amb l'usuari intern i/o extern, així com el factor addicional, destinat a valorar, si s'escau, la docència, la recerca o altres aspectes que aportin valor a la institució que hagi realitzat el sol·licitant durant tota la seva trajectòria professional. En cap cas, la manca de valoració d'aquest factor addicional, no impedirà l'obtenció de la puntuació màxima establerta per aquest nivell.

Els efectes econòmics es reconeixeran a 1 de juliol de 2008.

Nivell 4

Les sol·licituds d'accés a aquest nivell podran presentar-se durant el darrer trimestre de l'any 2009. Requisit: tenir nomenament estatutari fix, estar en servei actiu i acreditar 25 o més anys de serveis prestats a institucions sanitàries en els termes establerts en aquest Acord.

Mèrits: es valorarà l'activitat professional, la formació, el compromís amb l'organització, el treball en equip i la interrelació amb l'usuari intern i/o extern, així com el factor addicional, destinat a valorar, si s'escau, la docència, la recerca o altres aspectes que aportin valor a la institució que hagi realitzat el sol·licitant durant tota la seva trajectòria professional. En cap cas, la manca de valoració d'aquest factor addicional, no impedirà l'obtenció de la puntuació màxima establerta per aquest nivell.

Els efectes econòmics es reconeixeran a 1 de gener de l'any 2010.