Skip to main content

Complement de dedicació especial a favor del personal d'infermeria

Complement de dedicació especial a favor del personal d'infermeria

Podrà optar la infermera que no estigui exempta de cobertura d'atenció continuada i realitzi un mínim de 43 h/any com a jornada complementària en diumenges el torn de dia, o en dissabtes el torn de nit, en Hospitals o en ACUTS a la Primària.

Aquest complement s'abona pel compromís i la realització d'un mínim de 43 hores com a jornada complementària programada en el calendari anual del centre, i garanteix la cobertura voluntària de diumenges, fet que facilita la conciliació familiar de més professionals en cap de setmana.

La distribució concreta dels diumenges de jornada complementària durant l'any es pactarà amb la direcció a cada centre i s'incorporarà al calendari anual de la infermera, i aquestes hores fetes per atenció continuada en diumenges programats s'abonen a un preu més alt que la resta d'hores d'atenció continuada, a raó de 35€/h. Aquest preu millorat ja inclou el pagament de la prorrata de vacances que correspondria per la realització d'aquesta activitat anual programada.

El complement de dedicació especial no pot ser inferior als 1.505€ anuals, que equival al mínim de 43 hores, i serà superior en funció de l'activitat en jornada complementària que faci cada persona en diumenges.

El preu dels festius intersetmanals es mantindrà amb el mateix càlcul que es feia fins ara, i serà igualment voluntària la seva cobertura per atenció continuada del festiu. El personal que no opti per fer aquest dia d'atenció continuada per serveis extraordinaris, el mantindrà en el seu calendari com a jornada ordinària amb el plus de festiu.

Aquestes mesures responen a la voluntat de facilitar que, a més cobertura per atenció continuada, i en un col·lectiu que té la consideració de categoria de difícil cobertura, més es faciliti la conciliació familiar i els permisos en aquestes dates tan senyalades.


Compensacions econòmiques per la realització de transplantaments (extraccions i implants d'òrgans).

En els propers tres mesos, es negociarà el model de pagament per acte d'extracció i trasplantament d'òrgans quan hagin tingut lloc fora de la jornada ordinària.