Skip to main content

Introducció, retribusions bàsiques, complementàries, etc...

9.1  Introducció

El sistema retributiu de l'Institut Català de la Salut té com a objectiu potenciar el desenvolupament de tots els seus professionals, amb un sistema més just i incentivador que permeti el creixement professional, la valoració de la qualitat de l'activitat i el reconeixement de la vàlua personal per tal de permetre assolir uns objectius que, any darrere any, es plantegen més exigents.

En aquest sentit, seguint en la línia de l'anterior Acord de la Mesa sectorial de negociació de sanitat, en aquest títol es fixa el sistema retributiu aplicable al personal estatutari, a excepció del personal de contingent i zona, del personal de SEU i SOU i el personal de l'extingit SEU de la ciutat de Barcelona, que mantenen el seu règim retributiu actual, que permeti complir amb els compromisos del present Acord i continuar amb la implantació de:

la carrera professional,

la valoració de l'assoliment dels objectius prèviament fixats,

l'equiparació de retribucions de diversos grups professionals, i

la determinació de retribucions dels grups professionals i de les noves categories funcionals sorgides en l'àmbit de la negociació.

L'estructuració dels apartats següents d'aquest Acord pretén sistematitzar els diferents conceptes retributius, amb la finalitat de disposar d'un instrument que faciliti la seva aplicació.

9.2  Retribucions bàsiques

Sou:

L'import del sou es fixa per a cada un dels grups en què es classifiquen les diferents categories funcionals segons el nivell de titulació requerit per al seu accés.

Triennis:

Els percebrà el personal amb nomenament fix i consisteixen en una quantitat igual per a cada grup i per a cada tres anys de serveis prestats en aquest. En el supòsit en què els tres anys de serveis aquests siguin prestats en grups diferents, es computarà per a tots tres anys l'import corresponent al grup en el qual s'estigui actiu en el moment de perfeccionar el trienni.

Pagues extraordinàries:

Seran dues l'any i es percebran els mesos de juny i desembre. L'import mínim de cadascuna d'elles serà la d'una mensualitat de sou més l'import dels triennis.

9.3  Retribucions complementàries

Les retribucions complementàries que es descriuen en aquest apartat són les que amb caràcter general percep el personal estatutari segons el seu grup i categoria i les característiques pròpies del seu lloc de treball.

Complement de destinació

Correspon al nivell del lloc de treball que es desenvolupa. Aquest complement serà igual per a tots els llocs compresos en un mateix nivell. La catorzena part de l'import anual d'aquest complement s'afegirà a l'import de cadascuna de les pagues extraordinàries.

Complement específic

Aquest complement està destinat a retribuir les condicions particulars dels professionals que ocupin llocs de treball inclosos en aquest apartat, en atenció a l'especial dificultat tècnica, al grau de dedicació, a la responsabilitat, a la perillositat i a la penositat. Només es podrà atribuir un complement específic a cada lloc de treball, però la quantitat corresponent podrà variar en funció dels factors esmentats.

L'import anual del complement específic s'abonarà en dotze mensualitats.

Complement d'atenció primària

Destinat a retribuir les condicions específiques dels llocs de treball del personal següent:

-metges de família, pediatres, odontòlegs i metges APD adscrits als equips d'atenció primària

-metges de programes específics

-personal sanitari d'atenció primària amb funció exclusiva d'atenció continuada

-diplomat sanitari, treballador/es socials i practicants APD adscrits als equips d'atenció primària

-llevadores del PASSIR

A excepció dels odontòlegs, facultatius de programes específics i de les llevadores del PASSIR, per als quals l'import d'aquest complement tindrà caràcter fix, la quantia d'aquest complement variarà, per al personal facultatiu, en funció de les càrregues de treball derivades del nombre de targetes sanitàries individuals assignades al professional, en el cas del personal facultatiu dels equips d'atenció primària, ponderades pel nivell de freqüentació, i per les característiques socioeconòmiques corresponents a la població assignada.

Per a la resta de personal s'establiran diferents nivells en funció de diferents paràmetres, tals com el grau de concentració demogràfica, la taxa d'atur, l'índex de marginació i, en general, del nivell de vida de la població compresa en l'àmbit de l'àrea bàsica de salut.

La quantia anual, que s'abonarà en dotze mensualitats, s'assignarà amb caràcter fix durant el mes de març de cada any, tenint en compte la població assignada, i serà revisada amb caràcter anual.

Complement per desplaçaments:

Aquest concepte s'estableix com a compensació econòmica pels desplaçaments que realitza en l'exercici de les seves funcions, mitjançant l'ús de transport públic o privat, el personal següent:

-metges de família, pediatres i metges APD adscrits al equips d'atenció primària

-personal sanitari d'atenció primària amb funció exclusiva d'atenció continuada

-diplomat sanitari, treballador/a social i practicant APD adscrits als equips d'atenció primària

-llevadores del PASSIR

A excepció de les llevadores del PASSIR, que percebran un import de caràcter fix, diferenciat en dos nivells, rural i urbà, la quantia d'aquest complement variarà en funció de les distàncies entre els nuclis de població existents en l'àmbit de l'àrea bàsica de salut, el seu grau d'aïllament i la densitat de la població, així com:

-el nombre de targetes sanitàries individuals assignades al metge de família i pediatre, ponderades pel nivell de freqüentació

-el nombre de professionals sanitaris que integren l'equip d'atenció primària, en el cas del personal d'infermeria i treballador/a social

La quantia anual d'aquest complement s'assignarà amb caràcter fix durant el mes de març de cada any, tenint en compte la població assignada, i serà revisada amb caràcter anual.

L'import anual d'aquest complement s'abonarà en catorze pagues.

Complement de docència:

Aquest complement retribueix la realització d'activitats docents per part dels facultatius jerarquitzats, en l'exercici de les funcions inherents a la seva categoria professional.

(L'acreditació d'aquest complement va substituir, de conformitat amb l'Acord de Mesa Sectorial de sanitat 29 d'octubre de 2002 el complement de productivitat fix i el complement de productivitat variable aprovat per l'Acord de 6 de juliol de 1992).

Així mateix percebrà el complement de docència el personal que a continuació s'indica adscrit a centres degudament acreditats per impartir docència, sempre que realitzi efectivament activitats docents d'acord amb la normativa vigent:

-metges de família, pediatres i metges APD adscrits al equips d'atenció primària

-ATS/DUI, treballador/a social i practicant APD adscrits als equips d'atenció primària i llevadors/es del PASSIR

L'import anual d'aquest complement s'abonarà en catorze pagues.

9.4  Retribucions del sistema d'incentivació i carrera professional

Complement de productivitat variable

Consisteix en una retribució variable vinculada el compliment dels objectius prèviament fixats i avaluables mitjançant indicadors objectivables.

Les quanties que s'estableixin per aquest concepte es podran acreditar mitjançant un sol pagament anual un cop avaluat el grau de compliment d'objectius, i no originaran drets individuals respecte al seu atorgament en períodes successius.

Complement de carrera professional

Consisteix en la retribució d'aquells elements que impliquin una incentivació i reconeixement al desenvolupament professional per al personal de l'ICS de conformitat amb el que preveu l'apartat d'aquest Acord.