Skip to main content

Retribució determinats col·lectius

9.5  Retribució específica de determinats col·lectius

9.5.1 Personal sanitari locals APD

Els metges sanitaris locals i els practicants sanitaris locals que s'integrin en equips d'atenció primària, percebran les mateixes retribucions que la resta de membres de l'equip que no gaudeixen de la condició de sanitari local, a excepció del concepte sou.

Així mateix, els llevadors/llevadores sanitaris locals que s'integrin en programes d'atenció a la salut sexual i reproductiva percebran les mateixes retribucions que la resta de llevadors que no gaudeixen de la condició de sanitari local, a excepció del concepte sou.

D'altra banda, percebran les retribucions bàsiques derivades de la seva vinculació de funcionari sanitari local, així com un complement retributiu específic APD que remunerarà la seva integració en els equips d'atenció primària.

9.5.2 Personal de reforç d'atenció continuada en l'àmbit de l'atenció primària

Es podrà nomenar personal eventual per a la realització de tasques de reforç d'atenció continuada en els equips d'atenció primària, atesa la necessitat de donar cobertura a l'atenció continuada en aquells equips en què part dels professionals sanitaris tinguin reconeguda la seva exempció, o en cas que els professionals propis de l'equip no siguin suficients per garantir l'atenció continuada necessària.

El nomenament eventual podrà contemplar la possibilitat de la prestació de serveis en més d'una àrea bàsica de salut, amb la corresponent distribució horària.

La jornada ordinària dels professionals sanitaris amb nomenament eventual de reforç, d'atenció continuada serà de 155 hores al mes. Atesa la modalitat de prestació de serveis d'atenció continuada que desenvolupen aquests professionals i, quan sigui necessari, es podran fixar jornades de treball superiors a la jornada ordinària, respectant la limitació establerta per l'Estatut Marc. En aquest supòsit, es calcularà la part proporcional de retribucions en funció de la jornada efectivament realitzada.

9.5.3 Personal eventual amb funcions d'urgència i/o emergència en l'àmbit de l'atenció primària i de l'atenció hospitalària

Per tal de donar cobertura a les necessitats assistencials derivades de qualsevol situació d'urgència i/o emergència, es fa necessari l'establiment de dispositius assistencials específics que donin resposta a les demandes d'atenció sanitària derivades d'aquestes situacions.

Es podrà nomenar personal sanitari eventual per a la realització de funcions d'atenció continuada per urgència i emergència tant en l'àmbit de l'atenció primària com de l'hospitalària, inclosa la cobertura de l'assistència d'urgència i emergència derivada de la subscripció de convenis de col·laboració entre l'Institut Català de la Salut i l'empresa pública SEMSA.

En l'àmbit de l'atenció primària, els professionals que siguin nomenats amb caràcter eventual en aquesta modalitat, podran dedicar part de la seva jornada al desenvolupament de tasques de reforç d'atenció continuada en equips d'atenció primària, sempre que s'efectuï la corresponent distribució horària en el seu nome0nament. En aquest supòsit, per a la realització de tasques de reforç d'atenció continuada, percebran proporcionalment les retribucions establertes per al personal de reforç d'atenció continuada en funció del nombre d'hores efectives mensuals que realitzin.

Atesa la modalitat de prestació de serveis d'atenció continuada que desenvolupen aquests professionals, quan sigui necessari es podran fixar jornades de treball superiors a la jornada ordinària, respectant la limitació establerta a l'Estatut Marc sobre ordenació del temps del treball. Així mateix, també es podran realitzar jornades inferiors a la jornada ordinària. En ambdós supòsits, caldrà fer constar en el nomenament eventual la dedicació horària corresponent, sobre la qual es calcularà la part proporcional de les retribucions, en funció de la jornada efectivament realitzada.

El personal nomenat eventual per a la realització de funcions d'urgència o emergència percebrà les retribucions mitjançant el concepte d'atenció continuada, en els imports previstos per a aquest concepte, que retribuirà el nombre d'hores efectivament treballades, sense que s'inclogui el seu pagament ni en les vacances ni en les pagues extraordinàries.

Es podrà realitzar part de la prestació de serveis en la modalitat de localització.

9.5.4 Personal de programes específics

El professionals sanitaris que prestin serveis en programes sanitaris creats pel Departament de Salut percebrà les retribucions, pel que fa al personal facultatiu, d'acord amb el model retributiu dels professionals odontòlegs d'equips d'atenció primària, i pel que fa al personal d'infermeria, del personal d'infermeria d'hospitals.

9.5.5 Personal adscrit a les unitats bàsiques de prevenció de riscos

Mentre no es desenvolupi el model de grups professionals i categories funcionals previst en l'apartat de polítiques d'ocupació del present Acord, els professionals sanitaris adscrits a les unitats bàsiques de prevenció de riscos laborals, percebran les retribucions establertes actualment per a cada grup i categoria d'acord amb l'àmbit d'actuació de la unitat bàsica de prevenció a la qual estiguin adscrits.

El personal no sanitari adscrit a les unitats bàsiques de prevenció de riscos laborals, percebrà les retribucions, en funció del lloc de treball que desenvolupin, d'acord amb les diferents categories funcionals.

Les retribucions corresponents al tècnic superior i tècnic mig de prevenció de riscos laborals són les que figuren en les taules retributives incloses al present Acord. Els conceptes retributius mitjançant el qual s'abonaran les retribucions previstes seran sou, complement de destinació i complement específic.

Atès que als llocs de tècnic superior i tècnic mig de prevenció de riscos laborals es podrà accedir des dels grups A/B, en el cas del tècnic superior, i B/C en el cas del tècnic mig, el nivells de destinació assignat serà el que correspongui a cada grup d'accés i en ambdós casos i el complement específic serà el del grup superior.

9.5.6 Nous grups professionals

Les retribucions corresponents als nous grups professionals i categories funcionals seran les que figuren en les taules retributives annexes al present Acord. Els conceptes retributius mitjançant el qual s'abonaran les retribucions previstes seran sou, complement de destinació i complement específic.