Skip to main content

Pla d'ordenació de recursos humans

Els continguts d'aquest Acord que, ateses les previsions de l'Estatut Marc, tinguin afectació directa sobre matèries d'ordenació de recursos humans, s'inclouran de manera automàtica en el Pla d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut.