Skip to main content

Jornada ordinària

Jornada ordinària

S'unifica la jornada ordinària anual del personal mèdic i de la resta de personal facultatiu estatutari, ja sigui de serveis jerarquitzats o d'atenció primària, que serà per a tots ells de 1642 hores anuals efectives.

Transformació de la jornada als hospitals de 1728 a 1642 hores anuals.

Passi d'una jornada setmanal distribuïda en 5 dies i un horari de les 8 a les 17 hores, a una jornada de 4 matins de les 8 a les 15,30 hores, i una tarda a la setmana, amb una presència a l'hospital:

- Fins a les 20 hores, si suposa la cobertura de 5 dies a la setmana.

- Fins a les 21 hores, si es fa un mateix dia la jornada de matí i tarda.

Així, en ambdós casos es garanteixen quatre mòduls efectius de 7,5 hores al matí, i un de 4,5 hores a la tarda.

Per a aquells professionals amb més de 3 anys d'antiguitat avui, aquesta nova organització general que inclou un mòdul de tarda setmanal no seria obligatòria, sinó opcional.

La jornada ordinària del personal amb un nomenament per donar cobertura a l'atenció continuada és de 149 hores mensuals.

Per a la resta de categories professionals, la jornada del personal estatutari de l'ICS que presta serveis en torn diürn és de 1.599 hores anuals efectives, i de 1.445 hores anuals efectives en el torn fix de nit.

Al personal que tingui assignat un torn de treball rodat, és a dir, que realitzi jornades de torn diürn i jornades de torn nocturn, li serà ajustada la seva jornada anual tenint en compte la part proporcional de jornada que realitza en ambdós torns, bo i respectant l'acord vigent en matèria de còmput de jornada als ACUTS.

La jornada en còmput anual del personal estatutari recollida en el pacte no és inferior a la de la resta de la Generalitat. La negociació de la jornada setmanal del personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, és competència de la Mesa General de la Funció Pública, i els acords que en el seu cas en resultin són d'aplicació al personal estatutari de l'ICS.

És voluntat de les parts promoure organitzacions horàries, a tots els àmbits i observant el règim de descansos, compatibles amb la garantia de la cobertura organitzativa del sistema sanitari públic, i la conciliació personal de les i els professionals que el presten.

En els propers 3 mesos, es posarà en marxa una comissió de seguiment per fer una diagnosi de la conciliació en caps de setmana en l'àmbit hospitalari, i a l'atenció primària, per analitzar la realització de l'agenda “tova” i les jornades complementàries als centres penitenciaris i ACUTS.