Skip to main content

Millores en l'organització i reconeixement de perfils i/o especialitats

Millores en l'organització i reconeixement de perfils i/o especialitats

Reconeixement professional i econòmic de les especialitats mèdiques, d'infermeria, de les infermeres de pràctica avançada i de les infermeres d'atenció especialitzada, dels nous perfils professionals com ara els biodiagnòstics, genetistes, REBEC, higienista dental de presons...

Això suposa el reconeixement professional i econòmic, i la seva contractació i convocatòria específica, si s'escau, per garantir la prestació del servei públic amb el professional més adient.

En el cas de les infermeres de pràctica avançada, és voluntat de les parts reconèixer a aquestes professionals que prestin serveis a l'ICS, i es comprometen a acordar en els propers 6 mesos un procediment objectiu i transparent de reconeixement de les IPAs, i d'assignar-lis un import de carrera professional diferent del d'infermera, que garanteixi el seu reconeixement i singularitat.

Igualment, les parts són conscients que hi ha reivindicacions a nivell de l'estat espanyol sobre equivalències de categories professionals sanitàries i grups professionals com ara infermeres, titulats especialistes superiors sanitaris i els TCAI, entre altres, que si bé són competència d'àmbit estatal, és un compromís el negociar i traslladar immediatament allò que reguli la normativa estatal a aquest Acord de condicions de treball del personal estatutari de l'ICS.