Skip to main content

Complements d'atenció continuada

Complements d'atenció continuada

. El personal estatutari que realitzi atenció continuada per jornada complementària serà retribuït per les hores efectivament treballades per aquest concepte, sense que s'inclogui el seu pagament ni en les vacances ni en les pagues extraordinàries.

. Al personal que es trobi en situació d'incapacitat temporal per accident de treball, malaltia professional, risc durant l'embaràs, guarda amb finalitat d'adopció i acolliment, risc durant la lactància natural, IT per violència de gènere o violència sexual, permís maternal i/o paternal o de permís per adopció se li abonarà, mentre romangui en aquesta situació, la mitjana d'atenció continuada que hagi realitzat els darrers 12 mesos de treball efectiu, i amb el límit de les 48 hores setmanals en còmput anual com a suma de la jornada ordinària i complementària màximes exigibles.

- La malaltia comuna es regirà pel que determini en cada moment la normativa de la Funció Pública de Catalunya per a tot el personal funcionari.

- Amb caràcter general l'atenció continuada es prestarà en la modalitat de presència física, la qual serà retribuïda per un import de mòdul o de preu hora diferenciat per a cada col·lectiu i atenent al caràcter laboral o dissabte, diumenge i festiu del dia en què es realitzi d'acord amb el que s'especifica tot seguit:

- El personal facultatiu especialista o metge d'urgències de l'àmbit hospitalari, que estigui de guàrdia presencial, percebrà els següents mòduls d'acord amb el dia que els realitzi i els nivells de carrera professional que tingui acreditats:


* De dilluns a dijous, per cobertura dels mòduls de 24 hores de jornada ordinària i complementària (de 8.00 h a 8.00h), amb lliurança l'endemà, dia laborable:

Fins al 2n nivell de CP: 475,00€

Amb més de 2 nivells de CP: 550,00€

Si no comporta lliurança l'endemà, perquè aquest dia no sigui laborable, s'abonarà el preu del mòdul de divendres fixat en el següent apartat.


* Els divendres, cobertura del mòdul de 24 h (suma de jornada ordinària i complementària), i descans l'endemà, dissabte:

Fins al 2n nivell de CP: 675,00€

Amb més de 2 nivells de CP: 750,00€


* Dissabtes, mòdul de 24 h, de jornada complementària, i descans l'endemà, diumenge:

Fins al 2n nivell de CP: 1.050,00€

Amb més de 2 nivells de CP: 1.100,00€


* Diumenge i festius, mòdul de 24 h, i descans l'endemà, dia laborable

Fins al 2n nivell de CP: 850,00€

Amb més de 2 nivells de CP: 900,00€


Aquest darrer mòdul s'aplicarà al personal mèdic d'atenció primària que realitzi un torn de 24 hores en dissabte, diumenge o festiu, les condicions dels quals seran les mateixes que les que s'apliquen al personal hospitalari.

Queda garantit en tots els casos d'aplicació del mòduls descrits, el descans mínim setmanal obligatori de 24 hores ininterrompudes i 12 hores de descans diari, que podrà ser acumulable a 72 hores de descans en períodes de 14 dies.

Quan no sigui possible planificar el gaudiment del descans continuat de 72 hores en un període de 15 dies amb una guàrdia de dijous la setmana anterior o posterior al dissabte de guàrdia, caldrà compensar-ho amb un divendres o dilluns laborable de lliurança, i el mòdul d'aquell dissabte es retribuirà a preu de diumenge i festiu, en lloc del preu de dissabte.

Per contra, si el mòdul fet un diumenge o festiu no comporta lliurança l'endemà, perquè aquest no sigui laborable, s'abonarà al preu del mòdul de dissabtes.

A tots els efectes, la realització de la jornada ordinària, la mensual de quatre mòduls d'atenció continuada de mitjana, essent màxim un d'ells en cap de setmana, i els descansos conforme l'establert als mòduls senyalats, comportarà la realització de la totalitat de la jornada ordinària i la de l'atenció continuada que conforma el topall de les 2187 hores anuals.

. Els imports dels mòduls ja inclouen la part proporcional de les vacances que correspondrien a una activitat planificada anual, complementària i exigible, que garanteix la cobertura del servei públic de salut les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana i els 365 dies l'any.

. Quan l'atenció continuada corresponent a la cobertura d'una guàrdia planificada anual es porti a terme al marge del sistema de mòduls i, per tant, a preu hora segons taula salarial, durant les vacances s'abonarà un complement d'atenció continuada corresponent a la mitjana de les quantitats abonades mensualment per aquest mateix concepte en els 11 mesos anteriors, sense que l'import pugui ser superior, en cap cas, a l'import corresponent a 50 hores de jornada complementària programada.

. Les guàrdies de crida o de localització s'abonaran per hores, i donaran dret a la part proporcional de vacances corresponents a les hores fetes en els darrers 12 mesos.