Skip to main content

Millores en les DPO

Millores en les DPO

Signatura durant el primer trimestre de l'any per al personal fix, interí i amb nomenaments superiors a 6 mesos el dia 1 de gener de cada any.

També tindrà dret a participar de la DPO qualsevol professional que presti més de 175 dies de treball a l'ICS, seguits o alterns, amb qualsevol tipus de nomenament i durada, i l'indicador a tenir en compte serà exclusivament en aquests supòsits la presència física i efectiva de més del 96% de la jornada anual contractada.

Els objectius hauran de ser reptadors, però assolibles i fixats amb la participació dels interessats. No hi pot haver objectius que suposin la seva realització obligada fora de la jornada de treball, com ara la formació, llevat que siguin consensuats amb el professional.

Es reconeix als coordinadors dels TESS una DPO pròpia i superior a la dels tècnics. Es milloren els imports de carrera professional als col·lectius següents:


Personal de Formació professional de l'àrea sanitaria

Màxim anual

Coordinador de Tècnic grau superior

2.659,40

Tècnic/a de Grau Superior (Tècnic/a especialista)

1.659,40

Tècnic/a de Grau Mitjà (Auxiliar d'infermeria)

1.179,38

Personal de gestió i serveis

Grup A1

1.728,82

Grup A2

1.510,42

Grup C1

1.310,42

Grup C2

1.179,38

Grup GP

1.048,34