Skip to main content

Millores retributives en complements específics

Millores retributives en complements específics

- Nou model retributiu per al personal mèdic i d'infermeria d'atenció Primària, com a conseqüència de l'estudi de càrregues i el nou dimensionament dels centres, que no casa amb un sistema retributiu que es basava en el nombre de TIS i altres paràmetres. Simplifica i millora les retribucions dels metges i infermeres de l'ICS a la Primària, tal i com es reflecteix a l'annex amb les noves taules salarials actualitzades de l'any 2023.

També es milloren les retribucions del metge especialista del PADES, i del metge d'ACUT i d'Urgències.

- S'estableix un complement específic d'atenció primària al metge especialista i al personal d'infermeria segons sigui un equipo urbà o rural, el que simplifica molt el sistema retributiu en el nou acord.

- S'incorpora un tram de complement específic per desplaçaments a domicilis, consultoris locals, residències i altres serveis comunitaris, en funció de la classificació dels centres, que incorpora tres trams generals, i que s'afegeix al personal mèdic i d'infermeria de l'atenció primària que realitzi, com a tasca inclosa en la cartera de servei dins la seva jornada, desplaçaments vinculats a la seva activitat assistencial, dels quals no podrà ser exclòs arbitràriament ni privat coactivament per part de la direcció de l'EAP, i pels que percebrà els complements previstos, en funció de la classificació de l'EAP d'adscripció.

- Els llocs de difícil cobertura de l'atenció primària que defineixi l'ICS conjuntament amb el CatSalut, en funció de paràmetres com el de distància a l'hospital de referència, dispersió territorial, densitat i edat de la població, cronicitat, factor socioeconòmic o d'altres, percebran un import superior del tram de complement específic previst en el punt anterior per a desplaçaments a domicilis i/o consultoris. Aquest complement serà compatible amb el tram de muntanya, que es manté tal qual estava definit en el II Acord de condicions de treball del personal estatutari de l'ICS.

- S'elimina el complement de jornada completa per al personal mèdic de serveis jerarquitzats i el complement específic de docència, i es substitueixen pel “complement específic de servei jerarquitzat”, d'aplicació a tots els metges especialistes de serveis jerarquitzats per la realització de l'activitat assistencial especialitzada, i amb la distribució de la nova jornada ordinària anual reduïda, en horari de matí i tarda.

- Tram específic de continuïtat assistencial: com a compensació per garantir la cobertura assistencial fruit d'una aliança estratègica entre diferents centres hospitalaris que estiguin a una distància mínima de 10 km per carretera, sens perjudici del rescabalament del desplaçament que correspongui segons els criteris i imports que fixa el Decret que regula les indemnitzacions per raó del servei de la Generalitat de Catalunya, es determina un complement que es denominarà “de continuïtat assistencial” i amb una retribució fixa per dia en el que es faci el desplaçament, que serà de 30 € per dia si aquest és superior a 10 km, 60€ si és superior a 20 km, o de 90€ si és superior a 30 km.

En el cas que aquesta activitat s'hagi de realitzar en un centre no ICS, cal disposar d'un conveni previ de col·laboració.

- Tram específic de cap d'estudis, de coordinador de docència i de tutor, que permet reconèixer i unificar les tasques i compensacions per exercir aquestes funcions, i en el cas dels tutors, estendre el complement que ja s'abona a l'atenció primària als tutors acreditats també als que ho són a l'hospital.

- Tram de referent de gestió i serveis, es millora el complement per tal que es mantingui el criteri de reconèixer unes retribucions específiques per l'exercici del comandament, des de la categoria base del professional, i no fer una reclassificació professional que fa inviable el poder tornar un cop finalitzat el nomenament en funcions de què disposa.

- Tram de dedicació exclusiva per al personal facultatiu especialista, metges d'urgències i metges amb assignació de funció assistencials, que compleixin els següents requisits:

. No dedicar-se a altres activitats remunerades pròpies de l'exercici de la professió per compte propi o d'altri, llevat de la docent, que superin en import anual els 12.500€.

. Realitzar la jornada anual o setmanal ordinària pròpia del col·lectiu

L'incompliment d'algun dels requisits detallats en aquest apartat comportarà la pèrdua del dret a la percepció durant un temps equiparable al del seu incompliment. Així mateix, el professional haurà de comunicar qualsevol variació relativa a les seves activitats que pugui comportar la revisió de la percepció d'aquest complement. La concessió d'aquest complement requereix la sol·licitud expressa del professional interessat, una declaració inicial expressa i fefaent del compliment dels requisits i l'autorització a l'ICS per demanar les dades que acreditin el manteniment d'aquestes condicions. Un cop concedida la percepció del complement, la renovació es farà de manera automàtica, excepte si de les dades rebudes de l'AEAT es detecta un incompliment dels requisits.

El complement de dedicació exclusiva és un complement personal, i si el professional canvia d'unitat de prestació de serveis o canvia el seu nomenament (sense solució de continuïtat) mantindrà també el dret a la seva percepció sense interrupció.

- Complement d'homologació al SISCAT per al personal d'infermeria

L'any 2023, aquest complement suposa un import anual de 1.200 € per a tota la infermeria i les professions sanitàries que conformen el grup A2, que suposa igualar les retribucions del personal homòleg del sector concertat.

L'any 2024, aquest complement s'incrementarà en 1.000€ més, i passarà a ser de 2.200€ anuals per tal d'harmonitzar igualment la periodificació temporal de l'aplicació d'aquest concepte al sector concertat, llevat de les llevadores, que mantindran el complement de 1.200 € com a complement d'homologació, però passaran a tenir les retribucions pròpies de la carrera professional d'infermera especialista, en lloc de les d'infermera, i mantindran el complement específic i la resta de complements de llevadora que perceben en l'actualitat.

Part d'aquest increment retributiu es finançarà amb la reducció de 500€ de la DPO a abonar l'any 2024 i següents al personal d'infermeria i la resta de categories sanitàries del grup A2.

El complement de la DPO del grup A2 sanitari passa a ser així de 2.810,34€.

. Millora i equiparació del complement específic dels zeladors d'hospital

Integrar totes les funcions de zelador en la d'atenció directa al malalt, amb les retribucions previstes ara per al zelador d'atenció a l'usuari, amb un complement específic únic de 6.753,60€ anuals, i declarar a extingir la resta de funcions de zelador previstes al II Acord.

. Millora del complement específic del personal auxiliar administratiu

Millorem el reconeixement del col·lectiu auxiliar administratiu mitjançant un increment del complement específic de 131€/any.

. Millora del complement específic del personal assistencial d'hospitals del grup A2 (infermeria, fisioterapeuta i terapeuta)

Tot el personal passa a tenir el 3r nivell d'específic a hospitals de l'ICS (únic específic ara)

. Millora del complement específic del personal tècnic de grau mitjà de cures auxiliars TCAI

Tot el personal passa a tenir el 3r nivell específic a hospitals de l'ICS (únic específic ara)

. Millora del nivell de personal TCAI dels EAPP, que passa del nivell 13 al 15.

- Complement de carrera professional

Consisteix en la retribució d'aquells elements que impliquin una incentivació i reconeixement al desenvolupament professional per al personal de l'ICS.

- Import carrera professional facultatius especialistes

L'import del primer nivell de carrera professional serà el mateix pels facultatius especialistes i pels titulats superiors sanitaris. A partir del segon nivell de carrera, l'import que percebran els facultatius especialistes serà de 1.000€ anuals superior a l'import que percebin els titulats superiors sanitaris. Els imports anuals són els següents:Facultatius especialistes

Titulats superiors sanitaris

1r nivell

4.875,64€

4.875,64€

2n nivell

10.306,64€

9.306,64€

3r nivell

14.468,56€

13.468,56€

4t nivell

17.920,96€

16.920,96€- Import de la carrera professional de la infermeria, de les infermeres especialistes (IIR), les infermeres especialitzades.


Avaluació

Amb els mateixos criteris acordats actualment, que es donen per reproduïts en tant que no siguin esmenats per aquest Acord.