Skip to main content
Cerca avançada
Termes de la cerca
Tipus de contingut

Coincidències exactes
Cerca d'etiquetes
Opcions de dates
Actualitzat després de
Actualitzat abans de
Creat després de
Creat abans de

Resultats de la cerca

S'han trobat 220 resultats en total

Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos

Estatuto básico del empleado público

Adquisición y pérdida de la relación de servicio

Estatuto básico del empleado público

Ordenación de la actividad profesional

Estatuto básico del empleado público

Situaciones administrativas

Estatuto básico del empleado público

Régimen disciplinario

Estatuto básico del empleado público

Cooperación entre las Administraciones Públicas

Estatuto básico del empleado público

Disposiciones adicionales

Estatuto básico del empleado público

De la relación individual de trabajo

Estatuto de los trabajadores

De los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores en la empresa

Estatuto de los trabajadores

Disposiciones adicionales

Estatuto de los trabajadores

Llibre de Retribucions

ICS

III Acord

ICS

Modificacions del II Acord segons el pactat per la Mesa Sectorial de Negociació: III Acord de condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut

Organització del treball, classificació professional, ingressos, cessaments, canvi de lloc de treball

SISCAT Organització del treball, classificació...

Capítol 2 Organització del treball, classificació professional, ingressos, cessaments, canvi de lloc de treball Article 14 Organització del treball L'organització pràctica del treball, pel que fa a les normes que conté el present Conveni i amb les limita...

Jornada, horaris, descans diari, setmanal i anual (vacances), festius intersetmanals i permisos

SISCAT Jornada, horaris, descans diari, setman...

Article 19 Jornada ordinària 19.1. La jornada efectiva de treball és la següent: Jornada grup 1: 1.688 hores efectives Jornada torn de dia grups 2 al 7: 1.620 hores efectives. Jornada torn de nit grups 2 al 7: 1.562 hores efectives. 19.2. No es regula en...

Condicions retributives

SISCAT Condicions retributives

Capítol 4 Condicions retributives Article 25 Salari base mensual És la part de la retribució de la persona treballadora fixada per unitat de temps i en funció del seu grup professional, amb independència de la remuneració que correspongui per lloc de tre...

Permisos, excedències i altres millores socials

SISCAT Permisos, excedències i altres millores...

Capítol 5 Permisos, excedències i altres millores socials Article 42 Permisos retribuïts 42.1. Les persones treballadores, avisant amb la major antelació possible, i amb l'obligació de justificar-ho, podran gaudir dels següents permisos retribuïts: a. D...

Millores en l'acció protectora de la seguretat social. Jubilació. Defunció

SISCAT Millores en l'acció protectora de la se...

Capítol 6 Millores en l'acció protectora de la seguretat social. Jubilació. Defunció. Article 53 Regulació del règim de millora de la incapacitat temporal 53.1 En les situacions d'incapacitat temporal, ja siguin derivades de contingències comuns com de c...

Acció sindical

SISCAT Acció sindical

Capítol 7 Acció sindical Article 57 Comitès d'empresa i Delegats i Delegades de personal 57.1. La representació col·lectiva de les persones treballadores s'efectuarà a través dels Comitès d'empresa o, si s'escau, dels delegats i delegades de personal que...

Faltes, sancions i procediment sancionador

SISCAT Règim disciplinari

Capítol 8 Règim disciplinari Article 60 Faltes 60.1. Es considerarà falta tot acte o omissió del personal que representi una infracció dels deures i funcions que tingui encomanats o resulti contrari al que preceptuen les disposicions legals vigents. 60....

Formació

SISCAT Formació, salut laboral i solució de co...

Capítol 9 Formació, salut laboral i solució de conflictes col·lectius Article 64 Formació 64.1. A totes les empreses es destinarà a formació continuada del seu personal (sessions clíniques, programes i cursos específics de formació...) recursos equivalen...

Solució de discrepàncies en procediment d'inaplicació de condicions de treball i altres conflictes col·lectius

SISCAT Formació, salut laboral i solució de co...

Article 65 Solució de discrepàncies en procediments d'inaplicació de condicions de treball i altres conflictes col·lectius 65.1. Als efectes de solucionar de manera efectiva les discrepàncies que puguin sorgir entre l'empresa i les persones treballadores per...

Salut laboral

SISCAT Formació, salut laboral i solució de co...

Article 66 Salut laboral 66.1. Planificació de l'activitat preventiva Les empreses han d'adoptar un sistema de gestió preventiva. Cal esmentar que aquests sistemes de gestió preventiva no estan desenvolupats ni en el reglament, ni en la Llei 31/1995, de 8 d...

Contractació

SISCAT Contractació

Capítol 10 Contractació Article 67 Contracte formatiu en alternança El contracte formatiu en alternança, tindrà per objecte compatibilitzar l'activitat laboral retribuïda amb els corresponents processos formatius en l'àmbit de la formació professional, e...

Condicions i procediments per a la no aplicació de les condicions establertes en el conveni

SISCAT Condicions i procediments per a la no a...

Capítol 11 Condicions i procediments per a la no aplicació de les condicions establertes en el Conveni Article 74 Procediment per a la no aplicació de les condicions establertes en el Conveni La inaplicació de les condicions de treball previstes en el pr...

Sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional

SISCAT Sistema per a la incentivació, promoció...

Capítol 12 Sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional Article 75 Sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional Primer Introducció Les entitats del SISCAT tenen en llurs professionals el seu capital...

Drets laborals

SISCAT Drets laborals i regulació específica d...

Capítol 13 Article 76 Drets laborals de les treballadores víctimes de la violència de gènere i/o víctimes de violències sexuals Les persones treballadores que tinguin la consideració de víctimes de violència de gènere i/o víctimes de violències sexuals te...

Igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes

SISCAT Drets laborals i regulació específica d...

Capítol 14 Article 78 Igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes El pla d'igualtat, entès com a procés d'incorporació transversal de la perspectiva de gènere, constitueix un instrument clau per a implementar mesures que garanteixin la igualtat ...

Disposicions addicionals i transitòries

SISCAT Disposicions addicionals

Disposició addicional primera 1. En el primer Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut, es van recuperar les taules salarials...

Annex 1 - Definició i contingut funcional dels llocs de treball

SISCAT Annexos i taules salarials

Annex 1 Definició i contingut funcional dels llocs de treball Grup 1 Personal sanitari Subgrup 1.1 Professionals en formació (metge i metgessa, farmacèutic i farmacèutica, biòleg i biòloga, químic i química, psicòleg i psicòloga, física i físic...). Per...

Annex 2 - Classificació dels centres hospitalaris per nivells d'estructura

SISCAT Annexos i taules salarials

Annex 2 Classificació dels centres hospitalaris per nivells d'estructura Nivells d'estructura Clínica de Ponent 1 Centre MQ Reus 1 Clínica Terres de l'Ebre 1 Clínica Girona 1 Cl...

Annex 3 - Salari base

SISCAT Annexos i taules salarials

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 3 Salari base (per a jornades completes) Grup prof. Lloc treball N Total /14 RVOG RVOG/14 AS-TGS Fac. Form. V 21.963,64 1.568,83 3.966,36 ...

Objeto y ámbito de aplicación

Estatuto básico del empleado público Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto. 1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación. 2. Asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al ...