Skip to main content
Cerca avançada
Termes de la cerca
Tipus de contingut

Coincidències exactes
Cerca d'etiquetes
Opcions de dates
Actualitzat després de
Actualitzat abans de
Creat després de
Creat abans de

Resultats de la cerca

S'han trobat 150 resultats en total

Pla d'igualtat

Sistema d'Emergències Mèdiques Pla d'igualtat

ARTICLE 101. PLA D’IGUALTAT 1. En consonància amb la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, d’igualtat efectiva entre dones i homes, el SEM es compromet a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptarà mesu...

Disposicions

Sistema d'Emergències Mèdiques Disposicions transitòries, addicionals ...

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA: CATEGORIA DE CAP CLÍNIC És una categoria a extingir que es manté a efectes a les tres persones que, proveïts de la titulació corresponent de llicenciat de medicina amb especialitat via MIR i amb capacitat legal per a l’exercici ...

Taules retributives

Sistema d'Emergències Mèdiques Annexos

   

JACCS

Sistema d'Emergències Mèdiques Annexos

1.- PERSONAL ASSISTENCIAL: 1.- DIA: Tram jornada ordinària fins a 60 horesTram (J ord + 60) fins a 72 hores Tram (J ord + 132) fins a tram finalTram final (2.114 a 2.174) Preu hora jornada ordinària x 1’25 Preu hora jornada ordinària x 1’50 P...

Introducció, determinació de les parts, àmbit d'aplicació, vigència i comissió de seguiment

ICS Introducció, àmbit d'aplicació, vigènci...

1. Introducció L'Institut Català de la Salut està immers en un procés de modernització que té el seu origen en una concepció dinàmica, eficient i innovadora del sector públic, imprescindible per respondre de manera adequada a les necessitats de la ciutadania ...

Carrera professional de l'ICS

ICS Sistemes d'incentivació i promoció prof...

6. Sistemes d'incentivació i promoció professional: La carrera professional i la retribució variable per compliment d'objectius (DPO) 6.1  Carrera professional de l'Institut Català de la Salut 6.1.1 Ampliació de l'àmbit d'aplicació general S'amplia l'àmbit ...

Retribució variable per compliment d'objectius (DPO)

ICS Sistemes d'incentivació i promoció prof...

6.2  Retribució variable per compliment d'objectius -DPO- Un sistema de retribució variable vinculat al compliment d'objectius s'entén com un instrument de gestió, incentivació i motivació que pretén la millora contínua de l'organització. Es basa en l'explici...

Polítiques d'ocupació

ICS Polítiques d'ocupació

El Govern de la Generalitat de Catalunya considera que el personal que presta els seus serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya és el principal valor estratègic per assolir el seu objectiu principal: estar al servei de la ciutadania. Ciutadania...

Mesures de reordenació de la prestació assistencial i millores laborals

ICS Mesures de reordenació de la prestació ...

8. Mesures de reordenació de la prestació assistencial i millores laborals 8.1  El nou model de l'atenció continuada i les urgències de base territorial a l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut El nou model d'atenció continuada i d'urgències en ...

Introducció, retribusions bàsiques, complementàries, etc...

ICS Sistemes de retribució de personal esta...

9.1  Introducció El sistema retributiu de l'Institut Català de la Salut té com a objectiu potenciar el desenvolupament de tots els seus professionals, amb un sistema més just i incentivador que permeti el creixement professional, la valoració de la qualitat d...

Retribució determinats col·lectius

ICS Sistemes de retribució de personal esta...

9.5  Retribució específica de determinats col·lectius 9.5.1 Personal sanitari locals APD Els metges sanitaris locals i els practicants sanitaris locals que s'integrin en equips d'atenció primària, percebran les mateixes retribucions que la resta de membres d...

Retribucions de funcions de responsabilitat, coordinació i direcció, polivalència funcional i altres

ICS Sistemes de retribució de personal esta...

9.6.1 Funcions de responsabilitat, coordinació i direcció en l'àmbit de l'atenció primària Complement de coordinació EAP S'abonarà al personal sanitari de l'equip d'atenció primària al qual se li assignin les funcions de director/a de l'equip o adjunt/a de d...

Ordenació del temps de treball

ICS Ordenació del temps de treball

El temps de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa sectorial de negociació sanitat es determinarà respectant les disposicions establertes a la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut i a ...

Pla d'ordenació de recursos humans

ICS Plà d'ordenació de recursos humans

Els continguts d'aquest Acord que, ateses les previsions de l'Estatut Marc, tinguin afectació directa sobre matèries d'ordenació de recursos humans, s'inclouran de manera automàtica en el Pla d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut.

Modificacions legislatives i disposicions addicionals

ICS Modificacions legislatives i disposicio...

12. Modificacions legislatives El Departament de Salut impulsarà davant el Govern de la Generalitat totes aquelles modificacions normatives necessàries per al desenvolupament i el compliment d'aquest Acord. 13. Disposició addicional primera Els increments e...

Annex 1 - Calendari de convocatòries de personal estatutari 2007-2010

ICS Annexos

Calendari de convocatòries de personal estatutari 2007-2010 Any 2007 1r. trim. 2n. trim. 3r. trim. 4t. trim. Personal sanitari EAP Convocatòria ...

Annex 2 - Plus de nit, dissabte, diumenge i festiu any 2006

ICS Annexos

Plus de nit, dissabte, diumenge i festiu any 2006 Modalitat A Nit de diumenge a dijous (040A) Grup de personal Preu/hora A 3,11 B 2,74 ...

Annex 3 - Jornades de treball

ICS Annexos

Jornades de treball La jornada del personal estatutari de l'ICS que presta serveis en torn diürn és de 1.599 hores anuals efectives, sense perjudici del que estableix la normativa vigent dels EAP. La jornada del personal estatuari de l'ICS que presta serveis...

Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de regulació del sistema de selecció per al nomenament de personal estatutari temporal en l'àmbit de l'empresa pública Institut

ICS Pactes

1. Introducció L'empresa pública ICS és una organització que per les seves característiques: rotació de personal, absències dels professionals i prestació de serveis les 24 hores del dia els 365 dies de l'any precisa, per garantir una correcta prestació de se...

Disposicions generals

SISCAT Disposicions generals

Capítol 1 Disposicions generals Article 1 Parts que el concerten i àmbit funcional 1.1. El present Conveni ha estat concertat per les organitzacions empresarials i sindicals que a continuació es relacionen, que ostenten la legitimació necessària establer...