Skip to main content

Vacances i períodes de descans

SECCIÓ 5: VACANCES I PERÍODES DE DESCANS
 
 
ARTICLE 26. VACANCES I PERÍODES DE DESCANS RETRIBUÏT
 
1.        El període de vacances anuals retribuïdes és de 31 dies naturals per a tot el personal de l’empresa, o la part proporcional que correspongui quan el temps treballat sigui inferior a un any. A aquest efecte, els períodes de vacances es meritaran de l'1 de gener al 31 de desembre de cada any.
 
2.        Les vacances podran gaudir-se preferentment de juny a setembre, ambdós inclosos, amb la possibilitat de dividir-les en períodes, tots ells de 7 dies com a mínim. Així mateix, es podran sol·licitar, fora del termini estiuenc esmentat.
 
3.        S’estableix un dia addicional, a escollir per la persona treballadora, per cada període de quinze dies per a aquells torns de vacances que, per necessitats del servei, s’efectuïn fora de l’esmentat període, inclòs el mes de juny.
 
4.        Tot el personal de l’empresa amb excepció del què realitza una jornada anual distribuïda en torns de 12 i/o 24 hores, tindrà dret a quatre dies laborables de vacances per la jornada efectiva de treball anual, o la part proporcional que correspongui quan el temps treballat sigui inferior, per cadascun dels períodes de Nadal i Setmana Santa. Aquests dies no són acumulables als de vacances d’estiu i el seu gaudiment podrà realitzar-se fora del període esmentat per necessitats del servei o per voluntat de la persona treballadora.
 
5.        Les persones treballadores tindran dret a la lliure elecció de vacances sempre que hagin estat sol·licitades abans del 31/01. La denegació s’haurà de fer, per l’empresa, abans del 28/02 quedant confirmades a partir d’aquesta data en cas de no resposta. La denegació s’ha de fonamentar únicament per impossibilitat de cobertura del 33 % de la plantilla
 
6.        Els torns de vacances de Nadal i Setmana Santa seran assignats amb l’antelació mínima d’un mes al seu començament.
 
7.        En cas de discrepàncies en l’assignació del torn de vacances prevaldrà el criteri d’antiguitat el primer any i al segon any s’aplicarà el criteri de rotació, tenint en compte les necessitats del servei.
 
Els efectius de personal fix, interí o amb contracte de duració determinada que no poden fer vacances al mateix temps hauran de ser, com a màxim, el 33% per cada categoria professional i àmbit territorial.
 
Si el període de vacances fixat al calendari de vacances de l’empresa a què es refereix el paràgraf anterior coincideix en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l’embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió del contracte de treball que preveuen els apartats 4, 5 i 7 de l’art. 48 ET, es té dret a gaudir de les vacances en una data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del gaudi del permís que per aplicació del precepte esmentat li correspon, quan acabi el període de suspensió, encara que hagi acabat l’any natural a què corresponen.
 
Si el període de vacances coincideix amb una incapacitat temporal per contingències diferents a les que assenyala el paràgraf anterior que impossibilita a la persona treballadora gaudir-ne, totalment o parcialment, durant l’any natural a què corresponen, la persona treballadora en pot gaudir una vegada finalitzi la seva incapacitat i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.
 
 
ARTICLE 27. DIES DE DESCANS
 
D'acord amb allò que s'ha pactat en els articles anteriors, es garanteix que tots/es les persones treballadores a jornada completa han de tenir, com a mínim, els descansos fixats. En qualsevol cas cada persona treballadora haurà de realitzar la totalitat de la jornada contractada.

Tots els descansos podran ser acumulables en els termes i supòsits establerts en aquest conveni.
 
A més, el personal tindrà dret als dies de descans per excés de jornada necessaris per ajustar el seu calendari a la jornada anual ordinària del conveni.
 
L’excés de jornada anual, si existeix, així com els dies de lliure disposició, triennis i formació no gaudits al llarg de l’any, es podran gaudir i/o compensar contra el dèbit de jornada en el calendari de l’any en curs o de l’any següent en els termes i períodes de l’article 22.6.
 
S’estableix que la possibilitat de compensar el diferencial de jornada no estigui limitada entre jornades de 12 a 24 hores o viceversa i de dia a nit o viceversa.