Skip to main content

Classificació professional


SECCIÓ 1: CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL
 
 
ARTICLE 13. CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL
 
Les persones treballadores afectades pel present Conveni s'integraran en un dels grups professionals que assenyalem a continuació:
 
·       Grup A:
 
o   Subgrup A.1.1.           Metge/ssa
o   Subgrup A.1.2.           Tècnic/a nivell 1
o   Subgrup A.2.1.           Infermer/a
o   Subgrup A.2.2.           Psicòleg/a
o   Subgrup A.2.3.           Tècnic/a nivell 2
 
·       Grup B:
 
o   Subgrup B.1.              Tècnic/a Administratiu/va
o   Subgrup B.2.1.           Tècnic/a Emergències Sanitàries
o   Subgrup B.2.2.           Tècnic/a Auxiliar de Coordinació
o   Subgrup B.2.3.           Tècnic/a d’Oficis
o   Subgrup B.3.              Auxiliar Administratiu/va i d’oficis
 

ARTICLE 14. DEFINICIÓ DELS GRUPS
 
GRUP A

Subgrup A.1.1. Metge/ssa: són els/les professionals que, proveïts de la titulació corresponent de grau o llicenciat/da en medicina i amb capacitat legal per a l'exercici de la seva professió, són empleats/des per SEM i presten el servei amb rigorós compliment de les obligacions deontològiques determinades per la pròpia professió conforme a la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries i els criteris de normo-praxis i els usos generals de la professió.

Contingut funcional: aquests llocs de treball desenvolupen amb responsabilitat i iniciativa i amb un alt nivell de capacitació i experiència les activitats pròpies de la professió mèdica tal com estan determinades pels col·legis professionals mèdics, encomanades al lloc de treball contractat per desenvolupar les tasques pròpies de l'atenció d'emergències extrahospitalàries i/o Centre coordinador sanitari (en endavant, CECOS).

Aquests llocs estan definits com de GRUP A Subgrup A.1.1. Metge/ssa a l’RLT.

 
 Subgrup A.1.2. Tècnic/a nivell 1: són els/les professionals amb titulació mínima de Llicenciatura, Grau o equivalent, que proveïts de la titulació corresponent i amb capacitat legal per a l'exercici de la seva professió, són empleats/des per SEM per exercir-la. Lideren processos i procediments amb responsabilitat, iniciativa i amb un grau ampli d’autonomia envers les activitats encomanades al lloc de treball contractat i que precisen d’un alt nivell de capacitació i experiència.

Contingut funcional: aquests llocs de treball tenen funcions de tipus no assistencial i presten el servei amb rigorós compliment de les obligacions deontològiques determinades per la pròpia professió conforme els criteris de normo-praxi i els usos generals d'aquesta.

Aquests llocs estan definits com de GRUP A Subgrup A.1.2. Tècnic/a nivell 1 a l’RLT.
 
 
Subgrup A.2.1. Infermer/a: són els/les professionals que proveïts de la titulació corresponent de Diplomat/da Universitari/a d'Infermeria, Grau d'Infermeria o equivalent, amb capacitat legal per a l'exercici de la seva professió, presten el servei amb rigorós compliment de les obligacions deontològiques determinades per la pròpia professió conforme a la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries i els criteris de normo-praxi i els usos generals de la professió.

Contingut funcional: aquests llocs de treball desenvolupen amb responsabilitat i iniciativa i amb un alt nivell de capacitació i experiència les activitats pròpies de la professió d’infermer/a, tal com estan determinades pels col·legis professionals d’infermeria, encomanades al lloc de treball contractat per desenvolupar les tasques pròpies de l'atenció d'emergències extrahospitalàries i/o CECOS.

Aquests llocs estan definits com de Grup A Subgrup A.2.1. Infermer/a a l’RLT.
 
 
Subgrup A.2.2. Psicòleg/a: són els/les professionals que proveïts de la titulació corresponent de Grau Universitari de Psicologia amb itinerari psicologia clínica i de la salut o equivalent, amb capacitat legal per a l'exercici de la seva professió, presten el servei amb rigorós compliment de les obligacions deontològiques determinades per la pròpia professió conforme a la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries i els criteris de normo-praxi i els usos generals de la professió.

Contingut funcional: aquests llocs de treball i desenvolupen amb responsabilitat i iniciativa i amb un alt nivell de capacitació i experiència les activitats pròpies de la professió de psicòleg/a, tal com estan determinades pels col·legis professionals de psicòlegs, encomanades al lloc de treball contractat per desenvolupar les tasques pròpies de l'atenció d'emergències extra hospitalàries i/o CECOS.

Aquests llocs estaran definits com de Grup A Subgrup A.2.2. Psicòleg/a a l’RLT.
 
 
Subgrup A.2.3. Tècnic/a nivell 2: són els/les professionals amb titulació mínima de Grau o equivalent (inclou Diplomatura) que, proveïts/des de la titulació corresponent i amb capacitat legal per a l'exercici de la seva professió són empleats/des per SEM per exercir-la. Actua sota supervisió directa d’un/a responsable superior en llocs de treball que requereixen d’un coneixement tècnic especialitzat.

Contingut funcional: aquests llocs de treball tenen funcions de tipus no assistencial i presten el servei amb rigorós compliment de les obligacions deontològiques determinades per la pròpia professió conforme els criteris de normo-praxi i els usos generals d'aquesta.

Aquests llocs estan definits com de Grup A Subgrup A.2.3. Tècnic/a nivell 2 a l’RLT.
 
 
GRUP B:
 
Subgrup B.1. Tècnic/a Administratiu/va : són els/les professionals, amb titulació mínima de Cicle formatiu de Grau Superior o equivalent, proveïts/des de la titulació corresponent i amb capacitat per a l'exercici de la seva professió.

Contingut funcional: el contingut funcional d’aquest grup inclou a les persones que realitzen funcions administratives.

Amb caràcter merament enunciatiu i incloent les tasques similars a les indicades, gestionen processos i procediments administratius amb responsabilitat sobre la seva execució, podent assumir la coordinació des del vessant administratiu de les activitats d'àmbits o unitats funcionals concretes i amb capacitat per desenvolupar activitats estandarditzades de tractament de dades necessàries per a l'execució de projectes més amplis i similars.

Aquests llocs estan definits com de Grup B Subgrup B.1.Tècnic/a Administratiu/va a l’RLT.
 
 
Subgrup B.2.1. Tècnic/a en Emergències Sanitàries: requereixen titulació acadèmica de Tècnic en Emergències Sanitàries (TES).

A aquesta categoria s'hi adscriuran les persones treballadores que, en possessió de la titulació i/o certificació emesa per la Generalitat de Catalunya, són contractats/des per conduir els vehicles d'assistència sanitària de suport vital avançat i/o vehicles medicalitzats i/o proporcionar suport logístic, disposant del corresponent permís de conduir. Requereixen titulació acadèmica de Tècnic/a en Emergències Sanitàries (TES) o habilitació professional “C” en els terminis establerts a l’Ordre SLT/170/2014, de 26 de maig, de la Generalitat de Catalunya.

El contingut funcional dels llocs de treball englobats en aquest grup professional inclou totes les tasques de tipus similar a les indicades i totes aquelles contemplades en Reial Decret 1397/2007 de 29 d’octubre.

Aquests llocs estan definits com de Grup B Subgrup B.2.1. Tècnic/a Emergències Sanitàries a l’RLT.
 
 
Subgrup B.2.2. Tècnic/a Auxiliar de Coordinació: requereixen titulació acadèmica de Tècnic en Emergències Sanitàries (TES).
Contingut funcional: aquests llocs de treball atenen des del CECOS l’activació i seguiment de les unitats mòbils durant els períodes d’operació. Tenen cura de la correcta assignació dels recursos segons característiques funcionals i ubicació geogràfica, i del registre de dades per a la gestió.

 
 
El contingut funcional dels respectius llocs de treball englobats en aquesta categoria és merament enunciatiu, i inclou totes les tasques de tipus similar a les indicades.
Aquests llocs estan definits com de Grup B Subgrup B.2.2. Tècnic/a Auxiliar de Coordinació a l’RLT.
 
 
Subgrup B.2.3. Tècnic/a d’Oficis: requereixen titulació acadèmica de Tècnic en Emergències Sanitàries (TES) o altre cicle formatiu d’oficis i desenvolupen les seves funcions proveïts/des de la titulació corresponent i amb capacitat per a l'exercici de la seva professió.

Contingut funcional: amb caràcter merament enunciatiu i incloent les tasques similars a les indicades tenen responsabilitat sobre la seva execució amb capacitat per coordinar, des de la vessant d’un o més oficis, les activitats d’àmbits o unitats funcionals concretes i podent actuar en àmbits de suport logístic i manteniment d’instal·lacions, per als quals es requereix una qualificació professional especial.

Aquests llocs estan definits com de Grup B Subgrup B.2.3. Tècnic/a d’Oficis a l’RLT.
 
 
Subgrup B.3. Auxiliar Administratiu/va i Oficis: són els/les professionals, amb titulació mínima de Grau Mig o equivalent, que proveïts de la titulació corresponent i amb capacitat legal per a l'exercici de la seva professió desenvolupen les activitats elementals encomanades al lloc de treball pel qual són contractats. Realitzen tasques que s'executen sota dependència i normalment amb supervisió de comandament o de professionals de més alta qualificació.

Contingut funcional: aquests llocs de treball són els destinats a l'execució de funcions administratives bàsiques o d'oficis, que es realitzen sota instruccions específiques i precises o en virtut de l'aplicació de procediments perfectament reglats.
Aquests llocs estan definits com de Grup B Subgrup B.3. Auxiliar Administratiu/va i Oficis a l’RLT.

En el supòsit d’incorporació de qualsevol funció o col·lectiu professional que no es pugui englobar en cap de les categories existents en els grups professionals actuals recollits en la classificació professional d’aquest conveni col·lectiu, les parts signants del present conveni es comprometen a reunir-se per encabir aquest nou col·lectiu professional en la classificació professional corresponent.