Skip to main content

Contractació i cessament

SECCIÓ 2: CONTRACTACIÓ I CESSAMENT
 
 
ARTICLE 15. CONTRACTACIÓ I BORSA DE TREBALL
 
A)  CONTRACTACIÓ
 
1.- L’ingrés al treball es podrà realitzar de conformitat amb qualsevol de les modalitats de contractació que regula l'Estatut dels Treballadors o de les disposicions que el complementen. El contracte de treball es podrà concertar per temps indefinit o per una durada determinada. SEM orientarà la seva política de contractació a limitar al mínim el nombre de contractes temporals, exclosos els de substitució de persones treballadores amb reserva del lloc de treball.
 
2.- Els llocs de treball que constitueixin l’activitat regular, normal i permanent de l'empresa, que figuraran en l’RLT, hauran d’ésser coberts per personal laboral fix, a jornada completa o parcial, i amb aquesta finalitat aquests llocs de treball es cobriran mitjançant una oferta pública que es convocarà anualment.
 
3.- Es podran celebrar contractes de durada determinada d’acord amb els supòsits establerts a l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors o d’acord amb la legislació vigent.
 
En matèria de duració del contracte eventual per circumstàncies de la producció, les parts es vinculen al contingut del conveni col·lectiu sectorial del II conveni dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut, en concret, al seu article 69.
 
4.- Quan les circumstàncies o necessitats ho requereixin es podran celebrar contractes a temps parcial, d'acord amb les disposicions legals vigents i en compliment d'allò establert en aquest conveni. En els supòsits de reducció de jornada previstos en el conveni es poden fer contractes a temps parcial per cobrir la part de la jornada no treballada. El nombre d’hores complementàries podrà ampliar-se fins a un màxim del 60% de les hores ordinàries contractades sense que, conjuntament, superin la jornada ordinària màxima del conveni.
 
5.- Ampliació de jornada de les persones treballadores amb jornada inferior a la completa. L’empresa, per cobrir les vacances, lliure disposició, reducció horària d'estiu, festius recuperables i dies de compensació, baixes, permisos sense sou, reducció de jornada i excedències, oferirà de forma sistemàtica i preferencial a les persones treballadores amb jornada anual inferior a la màxima l'ampliació temporal de la seva jornada laboral fins la màxima possible, sempre que es garanteixi la cobertura de la jornada a temps parcial i alhora es garanteixi l’operativitat del servei. En aquest cas la persona treballadora rebrà les retribucions corresponents a la nova jornada, sense considerar-les com a hores extraordinàries.
L’empresa informarà als/a les legals representants de cada centre de treball d’aquestes ampliacions de jornada.
 
6.- Tots els contractes, sigui quina sigui la seva modalitat, es formalitzaran per escrit i quedaran subjectes a aquest conveni col·lectiu, excepte aquells que afectin el personal inclòs en el segon paràgraf de l’article 2 d’aquest conveni.
 
7.- Per complir els principis d'integració en el treball establerts a la Llei General de Discapacitat (Reial Decret Legislatiu 1/2013) i amb la finalitat de que el percentatge establert per la llei de la plantilla de SEM sigui cobert per persones amb diversitat funcional, es garanteix el percentatge de reserves de llocs de treball estipulats per les entitats públiques. La Comissió Paritària d'aquest conveni vetllarà per l'estricte compliment de l'esmentada reserva.
 
B)  BORSA DE TREBALL
 
Per tal de facilitar aquelles cobertures temporals que siguin necessàries per garantir l’operativitat del servei, l’empresa es dotarà d’una borsa de treball. El Reglament d’aquesta borsa es negociarà i acordarà amb el Comitè Intercentres. Mentre no estigui acordat el nou Reglament continuarà vigent l’annex 1 de l’anterior conveni col·lectiu i els acords que l’han desenvolupat.

 
 
ARTICLE 16. PERÍODE DE PROVA
 
1.- Tot el personal de nou ingrés quedarà sotmès, excepte en cas de pacte en contrari, a un període de prova de 4 mesos.
 
2.- Durant aquest termini, la persona treballadora té els mateixos drets i obligacions que les persones treballadores fixes en plantilla d'idèntic grup professional; així mateix durant aquest període qualsevol de les parts pot rescindir la relació de treball sense necessitat de preavís. Quan SEM estimi que la persona treballadora no ha superat el període de prova ha d'informar de la seva decisió als/a les representants de les persones treballadores.
 
3.- El previst en el paràgraf anterior no afectarà a aquelles persones treballadores que es reincorporin al seu lloc de treball desprès d’haver gaudit d’una excedència.
4.- La situació de permís pel naixement, adopció o acolliment d’un/una menor que afecti a la persona treballadora durant el període de prova interromprà el seu còmput, així com els supòsits d'incapacitat temporal.
 
 
ARTICLE 17. PREAVÍS DE CESSAMENT
 
1.- La persona treballadora que vulgui cessar voluntàriament haurà de comunicar-ho per escrit a la Direcció de l'empresa amb l'antelació mínima d’un mes.
 
2.- L'empresa, per la seva banda, preavisarà l'extinció de tots aquells contractes de treball temporals de durada superior a 12 mesos, amb una antelació de 15 dies.
 
3.- La inobservança dels esmentats preavisos determinarà, per la persona treballadora, la pèrdua o descompte, en la seva liquidació final de parts proporcionals, dels dies que s’hagi deixat de preavisar, i per l’empresa, l’obligació d’abonar els dies en què s’hagi deixat de preavisar.