Skip to main content

Trasllat, selecció i promoció del personal

SECCIÓ 3: TRASLLAT, SELECCIÓ I PROMOCIÓ DEL PERSONAL
 
 
ARTICLE 18. PROVEÏMENT DE LLOCS DE TREBALL
 
1.- Principis generals:
 
La selecció del personal de SEM s’efectuarà de conformitat amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat com a garantia del contingut de l’article 103 de la Constitució i respectant les normes legals que en cada moment siguin vigents respecte a la contractació de persones no nacionals, siguin comunitàries o extracomunitàries.
 
2.- Objecte:
 
La selecció del personal s’adreçarà a l’assoliment de la idoneïtat i adequació de la persona al lloc de treball i es valorarà la competència tècnica, els coneixements i les aptituds necessàries per desenvolupar el lloc de treball corresponent.
 
3.- Fases i seqüència dels processos de selecció per a la cobertura de llocs de treball en règim de contractació indefinida.

 a)  Provisió interna: trasllat intern.
b)  Provisió interna: promoció interna.
c)  Provisió externa.
 
La convocatòria pública serà, com a mínim, anual.
 
No s’aplica aquest sistema general de selecció i promoció del personal per la cobertura dels llocs de treball que comportin funcions de comandament i/o responsabilitat, que seran de lliure assignació de la Direcció.
 
Les persones que accedeixin a un lloc de treball de relació laboral indefinida hauran d’ocupar-la efectivament en un termini no superior al mes a partir de la comunicació d’incorporació que rebi de l’empresa. No podran participar en un nou concurs de trasllat i/o promoció fins haver transcorregut un mínim d’un any des de l’adjudicació del lloc de treball anterior.
 
4.- Òrgans tècnics de selecció.
 
Correspon a l’empresa la direcció, coordinació i organització dels processos selectius. Juntament amb els òrgans de selecció, participarà en les fases a), b) i c) del procés selectiu, amb veu però sense vot, una persona designada per la representació de les persones treballadores. L'Òrgan Tècnic de Selecció podrà disposar els sistemes d'acreditació i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de mèrits, i pot convocar els aspirants per precisar o ampliar aspectes concrets en relació amb els mèrits al·legats.
 
 
ARTICLE 19. PROVISIÓ INTERNA: TRASLLATS
 
1.- Quan es produeixi una vacant a l'empresa (s’entén per vacant tant els llocs de treball de nova creació com aquells que queden sense titular de forma indefinida i les ocupades per personal temporal), aquesta es proveirà en primer lloc per concurs de trasllat entre la plantilla indefinida de l’empresa mitjançant un procés de selecció que les parts establiran abans de final de 2022. Mentre no s’arribi a un nou acord continuarà vigent l’article 19 del conveni anterior.

2.- L’Òrgan Tècnic de Selecció serà qui tindrà la responsabilitat de dissenyar i administrar les proves teòriques i/o pràctiques que consideri adients, així com els barems i altres criteris, per a la valoració d’idoneïtat i especialització tècnica. Podrà designar experts interns i/o externs que actuaran sota la supervisió i a demanda de l’Òrgan.
 
En cas d’igualtat de condicions entre els/les candidats/es en aquesta fase, els/les responsables de la selecció tindran en compte l’antiguitat a l’empresa.

3.- En els Òrgans Tècnics responsables de la selecció hi participarà una persona designada per la representació de les persones treballadores amb veu però sense vot.

4.- Queden exclosos del sistema de cobertura interna els llocs de responsabilitat i funcions directives.
 
 
ARTICLE 20. PROVISIÓ INTERNA: PROMOCIÓ INTERNA
 
1.- Després d’un procés de cobertura interna i abans de la cobertura externa, es donarà preferència a la promoció interna de totes aquelles persones treballadores que, havent assolit una titulació diferent a la categoria professional del lloc de treball que està ocupant, poden accedir a un altre lloc de treball que requereixi la titulació assolida amb les mateixes circumstàncies que en la cobertura interna: les condicions d’idoneïtat i especialització tècnica, és a dir, el perfil professional, amb caràcter prioritari.
 
2.- En cas d’igualtat de condicions entre els/les candidats/es, els/les responsables de la selecció tindran en compte les següents circumstàncies i per aquest ordre: antiguitat a l’empresa i antiguitat a l’activitat.
 
3.- En els Òrgans Tècnics responsables de la promoció hi participarà una persona designada per la representació de les persones treballadores, de la mateixa categoria que el lloc a cobrir, amb veu però sense vot.
 
4.- El lloc de treball que es deixi vacant per la persona que ha obtingut el lloc de treball en el procés de promoció interna (lloc de treball de promoció) sortirà primerament a la fase de concurs de trasllat i després a la fase de concurs d’accés extern sense tornar a repetir la fase de cobertura i/o promoció interna.
 
 
ARTICLE 21. PROVISIÓ EXTERNA
 
Sistema de selecció:
 
Els llocs de treball de la plantilla de SEM es proveiran, mitjançant convocatòria pública, que podrà ser per concurs mèrits o per concurs oposició.
 
La determinació del sistema de provisió (concurs de mèrits o concurs oposició) així com el barem i les fases (entrevista i/o proves psicotècniques) es confeccionaran per cada convocatòria per una Comissió mixta paritària Empresa - Comitè Intercentres amb vot de qualitat de l’empresa.
 
En la confecció del temari de les proves tècniques, el Comitè Intercentres podrà presentar propostes i al·legacions i participarà mitjançant un procediment que garanteixi el rigor i la confidencialitat del mateix.